Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Božie prisľúbenia a zmluva

1 Po týchto udalostiach zaznelo Abramovi vo videní Jahveho slovo: "Neboj sa, Abram! Ja som tvojím štítom. Tvoja odmena bude veľmi veľká."
2 Abram odpovedal: "Môj Pane, Jahve, čo mi môžeš dať? Odchádzam bez dieťaťa…" 3 Abram povedal: "Hľa, nedal si mi potomstvo, a tak dediť po mne bude niektorý z mužov môjho domu." 4 Vtedy mu zaznelo toto Jahveho slovo: "Nie, ten tvojím dedičom nebude, ale bude ním niekto pochádzajúci z tvojej krvi." 5 Vyviedol ho von a povedal: "Pozdvihni oči k nebu a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať." A povedal mu: "Toľko bude tvojho potomstva." 6 Abram uveril Jahvemu a On mu to počítal za spravodlivosť. 7 Povedal mu: "Ja som Jahve, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal túto zem do vlastníctva." 8 Abram odpovedal: "Pane môj, Jahve, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?" 9 Povedal mu: "Vezmi pre mňa trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka." 10 Priviedol mu všetky tieto zvieratá, poroztínal ich na polovice a každú polovicu položil naproti druhej, ale vtákov neroztínal. 11 Dravé vtáky sa vrhali na mŕtve telá, ale Abram ich odháňal. 12 Pri západe slnka na Abrama doľahol tvrdý spánok a hľa: prepadla ho veľká hrôza. 13 Jahve povedal Abramovi: "Uvedom si, že tvoji potomkovia budú cudzincami v krajine, ktorá im nebude patriť. Budú tam otrokmi, budú ich utláčať štyristo rokov. 14 Ale ja budem súdiť aj národ, ktorému budú poddaní, a potom odídu s veľkým majetkom. 15 Ty sám sa v pokoji odoberieš ku svojim otcom a pochovaný budeš v šťastnej starobe. 16 Vráti sa sem až štvrté pokolenie, lebo ničomnosť Amorejcov nedosiahne skôr svoj vrchol." 17 Keď slnko zapadlo a rozprestrela sa tma, hľa, dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzali pomedzi tie rozpoltené zvieratá. 18 V ten istý deň uzavrel Jahve s Abramom zmluvu a povedal: "Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej Rieky až po Veľkú Rieku, rieku Eufrat, 19 Kenijcov, Kenizejcov, Kadmoncov, 20 Chetitov, Perizejcov, Refaovcov, 21 Amorejcov, Kanaáncov, Girgašejcov a Jebuzejcov."