Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Rozchod Abraháma a Lota

1 Abram odišiel z Egypta do Negebu so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním.
2 Abram bol veľmi bohatý, mal mnoho stád, striebra i zlata. 3 Z Negebu tiahol z miesta na miesto až do Betelu, k miestu, kde na počiatku mal svoj stan, medzi Betelom a Ajom, 4 k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno. 5 Lot, ktorý sprevádzal Abrama, mal tiež ovce, dobytok a stany. 6 Krajina im nestačila, aby sa mohli usadiť spolu; mali príliš veľké majetky na to, aby mohli bývať spolu. 7 I vznikol spor medzi pastiermi Abramových a Lotových stád. (V tom čase obývali krajinu Kanaánci a Perizejci.) 8 Abram vtedy povedal Lotovi: "Nech niet sváru medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme predsa bratia! 9 Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo." 10 Lot zdvihol zrak a videl celú Jordánsku nížinu – bolo to ešte predtým, ako Jahve zničil Sodomu a Gomoru – až po Coar, zavlažovanú ako Jahveho záhrada, ako Egyptská krajina. 11 Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého: 12 Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome. 13 Muži v Sodome boli veľkí zločinci a hrešili proti Jahvemu. 14 Po Lotovom odchode povedal Jahve Abramovi: "Pozdvihni zrak a zahľaď sa z miesta, na ktorom stojíš, na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu navždy. 16 Tvoje potomstvo rozmnožím ako prach na zemi: keby niekto vládal spočítať zrnká prachu na zemi, tak spočítajú aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám." 18 Abram vzal svoje stany, prišiel a usadil sa pri Mamreho dube, ktorý je v Chebrone, a tam postavil Jahvemu oltár.