Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Rozchod Abraháma a Lota

1 Abram odišiel z Egypta do Negebu so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním.
2 Abram bol veľmi bohatý, mal mnoho stád, striebra i zlata. 3 Z Negebu tiahol z miesta na miesto až do Betelu, k miestu, kde na počiatku mal svoj stan, medzi Betelom a Ajom, 4 k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno. 5 Lot, ktorý sprevádzal Abrama, mal tiež ovce, dobytok a stany. 6 Krajina im nestačila, aby sa mohli usadiť spolu; mali príliš veľké majetky na to, aby mohli bývať spolu. 7 I vznikol spor medzi pastiermi Abramových a Lotových stád. (V tom čase obývali krajinu Kanaánci a Perizejci.) 8 Abram vtedy povedal Lotovi: "Nech niet sváru medzi mnou a tebou, medzi mojimi a tvojimi pastiermi, veď sme predsa bratia! 9 Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo." 10 Lot zdvihol zrak a videl celú Jordánsku nížinu – bolo to ešte predtým, ako Jahve zničil Sodomu a Gomoru – až po Coar, zavlažovanú ako Jahveho záhrada, ako Egyptská krajina. 11 Lot si vybral celú Jordánsku nížinu a pobral sa na východ; takto sa oddelili bratia jeden od druhého: 12 Abram sa usadil v Kanaánskej krajine a Lot sa usadil v mestách na rovine a postavil si stany až k Sodome. 13 Muži v Sodome boli veľkí zločinci a hrešili proti Jahvemu. 14 Po Lotovom odchode povedal Jahve Abramovi: "Pozdvihni zrak a zahľaď sa z miesta, na ktorom stojíš, na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu navždy. 16 Tvoje potomstvo rozmnožím ako prach na zemi: keby niekto vládal spočítať zrnká prachu na zemi, tak spočítajú aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i po šírke, lebo ti ju dám." 18 Abram vzal svoje stany, prišiel a usadil sa pri Mamreho dube, ktorý je v Chebrone, a tam postavil Jahvemu oltár.