Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Povolanie Abraháma

1 Jahve povedal Abramovi: "Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.
2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním! 3 Požehnám tých, čo budú teba žehnať, zavrhnem tých, čo budú teba preklínať. V tebe budú požehnané všetky rody zeme." 4 A tak Abram odišiel, ako mu povedal Jahve, a Lot odišiel s ním. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď opustil Charan. 5 Abram vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, ktorý nadobudli, a všetky osoby, ktoré získali v Charane, a dali sa na cestu do Kanaánskej krajiny a došli do nej. 6 Abram prešiel krajinou až k posvätnému miestu Sichem, k Moreho dubu. Vtedy boli v krajine Kanaánci. 7 Jahve sa zjavil Abramovi a povedal: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu." A tam Abram postavil oltár Jahvemu, ktorý sa mu zjavil. 8 Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno. 9 Potom Abram tiahol od táboriska k táborisku do Negebu.

Abrahám v Egypte

10 V krajine nastal hlad a Abram zišiel do Egypta, aby tam býval, lebo hlad ťažko doliehal na krajinu.
11 Keď sa chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: "Pozri, viem, že si žena krásna na pohľad. 12 Keď ťa Egypťania uvidia, povedia si: ‚To je jeho žena,‘ mňa zabijú a teba nechajú nažive. 13 Hovor, že si moja sestra, aby sa mi pri tebe viedlo dobre a aby som kvôli tebe zostal nažive." 14 Skutočne, keď prišiel Abram do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi krásna žena. 15 Videli ju aj faraónovi hodnostári a vychvaľovali ju faraónovi; a ženu odviedli do jeho paláca. 16 Faraón kvôli nej s Abramom dobre nakladal: mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. 17 Ale Jahve postihol faraóna a jeho dom ťažkými ranami pre Abramovu ženu Saraj. 18 Faraón si predvolal Abrama a povedal: "Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si povedal: ‚To je moja sestra!‘ takže ja som si ju vzal za ženu? Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!" 20 Faraón ho zveril mužom, ktorí vyprevadili na hranice jeho i jeho ženu a všetko, čo mal.