Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Povolanie Abraháma

1 Jahve povedal Abramovi: "Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.
2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním! 3 Požehnám tých, čo budú teba žehnať, zavrhnem tých, čo budú teba preklínať. V tebe budú požehnané všetky rody zeme." 4 A tak Abram odišiel, ako mu povedal Jahve, a Lot odišiel s ním. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď opustil Charan. 5 Abram vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, ktorý nadobudli, a všetky osoby, ktoré získali v Charane, a dali sa na cestu do Kanaánskej krajiny a došli do nej. 6 Abram prešiel krajinou až k posvätnému miestu Sichem, k Moreho dubu. Vtedy boli v krajine Kanaánci. 7 Jahve sa zjavil Abramovi a povedal: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu." A tam Abram postavil oltár Jahvemu, ktorý sa mu zjavil. 8 Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno. 9 Potom Abram tiahol od táboriska k táborisku do Negebu.

Abrahám v Egypte

10 V krajine nastal hlad a Abram zišiel do Egypta, aby tam býval, lebo hlad ťažko doliehal na krajinu.
11 Keď sa chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: "Pozri, viem, že si žena krásna na pohľad. 12 Keď ťa Egypťania uvidia, povedia si: ‚To je jeho žena,‘ mňa zabijú a teba nechajú nažive. 13 Hovor, že si moja sestra, aby sa mi pri tebe viedlo dobre a aby som kvôli tebe zostal nažive." 14 Skutočne, keď prišiel Abram do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi krásna žena. 15 Videli ju aj faraónovi hodnostári a vychvaľovali ju faraónovi; a ženu odviedli do jeho paláca. 16 Faraón kvôli nej s Abramom dobre nakladal: mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. 17 Ale Jahve postihol faraóna a jeho dom ťažkými ranami pre Abramovu ženu Saraj. 18 Faraón si predvolal Abrama a povedal: "Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si povedal: ‚To je moja sestra!‘ takže ja som si ju vzal za ženu? Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!" 20 Faraón ho zveril mužom, ktorí vyprevadili na hranice jeho i jeho ženu a všetko, čo mal.