Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Babylonská veža

1 Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami.
2 Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam. 3 Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!" 5 Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali. 6 Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať. 7 Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli." 8 Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto. 9 Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.

Patriarchovia po potope

10 Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada.
11 Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera. 15 Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 16 Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua. 19 Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga. 21 Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry. 22 Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora. 23 Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.

Terachovo potomstvo

27 Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota.
28 Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure. 29 Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky. 30 Saraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam. 32 Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.