Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Babylonská veža

1 Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami.
2 Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam. 3 Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!" 5 Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali. 6 Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať. 7 Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli." 8 Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto. 9 Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.

Patriarchovia po potope

10 Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada.
11 Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera. 15 Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 16 Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua. 19 Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga. 21 Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry. 22 Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora. 23 Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.

Terachovo potomstvo

27 Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota.
28 Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure. 29 Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky. 30 Saraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam. 32 Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.