Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Babylonská veža

1 Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami.
2 Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam. 3 Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!" 5 Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali. 6 Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať. 7 Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli." 8 Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto. 9 Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.

Patriarchovia po potope

10 Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada.
11 Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera. 15 Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 16 Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua. 19 Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga. 21 Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry. 22 Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora. 23 Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.

Terachovo potomstvo

27 Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota.
28 Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure. 29 Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky. 30 Saraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam. 32 Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.