Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Zaľudnenie zeme

1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa narodili synovia po potope.
2 Jafetovi synovia sú: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma. 4 Javanovi synovia sú: Eliša, Taršiš, Kitanci a Dodanci. 5 Od týchto pochádzajú národy rozptýlené po ostrovoch. To boli Jafetovi synovia, každý podľa svojich krajín, každý podľa svojho jazyka a podľa svojich rodov a podľa svojich národov. 6 Chamovi synovia sú: Kuš, Micrajim, Put, Kanaán. 7 Kušovi synovia sú: Seba, Chavila, Sabta, Rama, Sabteka. Ramovi synovia sú: Šeba, Dedan. 8 Kuš splodil Nimroda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi. 9 Bol udatným lovcom pred Jahvem, a preto sa hovorieva: "Ako Nimrod, udatný lovec pred Jahvem." 10 Oporami jeho kráľovstva boli: Bábel, Erek, Akkad a Kalne v krajine Šinear. 11 Z tejto krajiny odišiel do Aššuru a vystaval Ninive, Rechobot-Ir a Kalach, 12 aj Resen medzi Ninive a Kalachom; (to je veľké mesto). 13 Micrajim splodil Ludov, Anamcov, Lehabov, Naftuchov, 14 Patrosanov, Kasluchov a Kaftorcov, z ktorých pochádzajú Filištínci. 15 Kanaán splodil svojho prvorodeného Sidona, potom Cheta, 16 potom Jebuzejcov, Amorejcov, Girgašejcov, 17 Chivijcov, Arkejcov a Sinejcov, 18 Arvaďanov, Cemaranov a Chamaťanov. Potom sa rody Kanaáncov rozišli. 19 Tak išla hranica Kanaáncov od Sidonu, smerom ku Geraru, až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebojimu až po Lešu. 20 Toto boli Chamovi synovia podľa svojich rodov, podľa svojich jazykov, podľa svojich krajín a podľa svojich národov. 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Eberových synov, staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi synovia sú: Elam, Aššur, Arpakšad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú: Uc, Chul, Geter a Maš. 24 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera. 25 Eberovi sa narodili dvaja synovia. Prvý sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktan. 26 Joktan splodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Diklu, 28 Obala, Abimaela, Šebu, 29 Ofira, Chavilu a Jobaba. To všetko sú Joktanovi synovia. 30 Bývali vo východnej vrchovine od Meša až k Sefaru. 31 Toto boli Semovi synovia podľa svojich rodov a jazykov, podľa svojich krajín a národov. 32 To boli rody Noemových potomkov podľa svojich rodokmeňov a podľa svojich národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.