Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Zaľudnenie zeme

1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa narodili synovia po potope.
2 Jafetovi synovia sú: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma. 4 Javanovi synovia sú: Eliša, Taršiš, Kitanci a Dodanci. 5 Od týchto pochádzajú národy rozptýlené po ostrovoch. To boli Jafetovi synovia, každý podľa svojich krajín, každý podľa svojho jazyka a podľa svojich rodov a podľa svojich národov. 6 Chamovi synovia sú: Kuš, Micrajim, Put, Kanaán. 7 Kušovi synovia sú: Seba, Chavila, Sabta, Rama, Sabteka. Ramovi synovia sú: Šeba, Dedan. 8 Kuš splodil Nimroda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi. 9 Bol udatným lovcom pred Jahvem, a preto sa hovorieva: "Ako Nimrod, udatný lovec pred Jahvem." 10 Oporami jeho kráľovstva boli: Bábel, Erek, Akkad a Kalne v krajine Šinear. 11 Z tejto krajiny odišiel do Aššuru a vystaval Ninive, Rechobot-Ir a Kalach, 12 aj Resen medzi Ninive a Kalachom; (to je veľké mesto). 13 Micrajim splodil Ludov, Anamcov, Lehabov, Naftuchov, 14 Patrosanov, Kasluchov a Kaftorcov, z ktorých pochádzajú Filištínci. 15 Kanaán splodil svojho prvorodeného Sidona, potom Cheta, 16 potom Jebuzejcov, Amorejcov, Girgašejcov, 17 Chivijcov, Arkejcov a Sinejcov, 18 Arvaďanov, Cemaranov a Chamaťanov. Potom sa rody Kanaáncov rozišli. 19 Tak išla hranica Kanaáncov od Sidonu, smerom ku Geraru, až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebojimu až po Lešu. 20 Toto boli Chamovi synovia podľa svojich rodov, podľa svojich jazykov, podľa svojich krajín a podľa svojich národov. 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Eberových synov, staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi synovia sú: Elam, Aššur, Arpakšad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú: Uc, Chul, Geter a Maš. 24 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera. 25 Eberovi sa narodili dvaja synovia. Prvý sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktan. 26 Joktan splodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Diklu, 28 Obala, Abimaela, Šebu, 29 Ofira, Chavilu a Jobaba. To všetko sú Joktanovi synovia. 30 Bývali vo východnej vrchovine od Meša až k Sefaru. 31 Toto boli Semovi synovia podľa svojich rodov a jazykov, podľa svojich krajín a národov. 32 To boli rody Noemových potomkov podľa svojich rodokmeňov a podľa svojich národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.