Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Kresťanská skúsenosť

1 Ó, nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!
2 Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa Zákona, alebo že ste uverili hlásaniu? 3 Takí ste hlúpi, že ste začali Duchom a končíte telom? 4 Toľko ste zažili, a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to preto, lebo konáte skutky Zákona, alebo že ste uverili hlásaniu?

Svedectvo Písma: viera a Zákon

6 Tak Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.
7 Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. 8 Písmo predvídalo, že Boh ospravodliví pohanov vierou, preto vopred oznámilo Abrahámovi túto dobrú zvesť: V tebe budú požehnané všetky národy. 9 Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom. 10 No všetci, čo sa odvolávajú na skutky Zákona, sú pod kliatbou. Lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, aby to konal. 11 Je zjavné, že Zákon nemôže nikoho ospravodliviť pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. 12 Zákon však nepochádza z viery, ale kto bude plniť jeho príkazy, bude z nich žiť. 13 Kristus nás vykúpil z tej kliatby Zákona tým, že tú kliatbu vzal za nás na seba, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve, 14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov a my sme dostali prisľúbeného Ducha skrze vieru.

Zákon nezrušil prisľúbenie

15 Bratia, hovorím po ľudsky: právne platný ľudský testament nik nezruší, ani k nemu nič nepridá.
16 Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí "a potomkom", akoby šlo o mnohých, označuje len jedného: A tvojmu potomstvu, a ním je Kristus. 17 Myslím to takto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší Zákon, vydaný po štyristotridsiatich rokoch, aby tak zmaril prisľúbenie. 18 Lebo ak je dedičstvo zo Zákona, už nie je z prisľúbenia. Ale Boh ho dal Abrahámovi prisľúbením.

Úloha Zákona

19 Načo je teda Zákon? Bol pridaný pre priestupky, kým nepríde potomstvo, ktorému bolo dané prisľúbenie. Bol vyhlásený skrze anjelov a bol tam prostredník.
20 Ale prostredníka netreba, keď ide len o jednu stránku; a Boh je jeden. 21 Protirečí teda Zákon Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný Zákon, ktorý by mohol oživovať, vtedy by naozaj spravodlivosť pochádzala zo Zákona. 22 Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista.

Príchod viery

23 Kým neprišla viera, boli sme zavretí pod dozorom Zákona v očakávaní viery, ktorá sa mala zjaviť.
24 Tak bol Zákon naším vychovávateľom po Krista, aby sme boli ospravodlivení vierou; 25 a keď viera prišla, už nepodliehame vychovávateľovi. 26 Lebo ste všetci Božími synmi skrze vieru, v Kristovi Ježišovi. 27 Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. 28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. 29 A keď tak patríte Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom, dedičmi podľa prisľúbenia.