Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Zrušenie manželstiev s cudzincami

1 Keď to bolo usporiadané, pristúpili ku mne kniežatá a povedali mi: "Izraelský ľud ani kňazi a Leviti sa neoddelili od národov krajín ponorených do ich ohavnej modloslužby, od Kanaáncov, Chetejcov, Perizejcov, Jebuzejcov, Ammoncov, Moabcov, Egypťanov a Amorejcov.
2 Lebo pre seba a pre svojich synov brali za ženy z ich dcér: takže sväté plemä zmiešali s národmi krajín; kniežatá a predstavení sa prví zúčastnili na tejto sprenevere!" 3 Keď som to počul, roztrhol som si rúcho i plášť, trhal som si vlasy z hlavy i bradu a sedel som ako omráčený. 4 Vtedy sa zišli ku mne všetci, čo boli znepokojení slovami Boha Izraela o tejto sprenevere vyhnancova. Ale ja som sedel ako omráčený až do večernej obety. 5 Pri večernej obete som povstal zo svojho pokorenia s roztrhnutým rúchom i plášťom, vrhol som sa na kolená, vystrel som ruky k Jahvemu, svojmu Bohu, 6 a povedal som: "Bože môj, pýrim sa a hanbím pozdvihnúť k tebe svoju tvár, Bože môj, lebo naše hriechy nám prerástli cez hlavu a naše viny narástli až po nebesia. 7 Od čias našich otcov až po dnešný deň žijeme v ťažkom hriechu: pre naše neprávosti boli sme vydaní, my a naši kňazi, do rúk kráľov cudzích krajín; meču, odvlečeniu, drancovaniu, zneucteniu, a to až podnes. 8 Teraz, pred chvíľkou, nám Jahve, náš Boh, dal milosť: zachoval nám zvyšok, doprial nám, aby sme sa usídlili na jeho svätom mieste, a tak nám Jahve, náš Boh, osvietil oči a dal nám trochu pookriať v našom zotročení. 9 Lebo sme otroci; ale v našom otroctve nás náš Boh neopustil: získal nám priazeň perzských kráľov a dal nám tak pookriať, aby sme mohli vyzdvihnúť Chrám nášho Boha a znovu ho vystavať z jeho rumoviska a doprial nám isté útočisko v Judsku a v Jeruzaleme. 10 Ale čo povedať teraz, Bože náš, po tomto? Lebo sme opustili tvoje prikázania, 11 ktoré si dal prostredníctvom svojich sluhov, prorokov, slovami: "Krajina, do ktorej vchádzate, aby ste ju zaujali, je krajina poškvrnená nečistotou národov krajín, ohavnosťami, ktoré ju naplnili svojou nečistotou od jedného konca po druhý. 12 Preto nevydávajte svoje dcéry za ich synov; nikdy sa nestarajte o ich pokoj a o ich šťastie, aby ste zosilneli vy, aby ste vy jedli najlepšie plody krajiny a zanechali ju do dedičstva svojim synom naveky." 13 Ale po všetkom, čo na nás prišlo za naše zlé činy a za náš veľký zločin, ty, Bože náš, si nás potrestal menej, než sme si zaslúžili, nechal si nám tento zvyšok zachránených! 14 Mohli by sme znovu prestúpiť tvoje prikázanie a spriazniť sa s týmito ohavnými pohanskými národmi? Či by si sa na nás nehneval natoľko, že by si nás zahubil a nezostal by zvyšok, ani zachránení? 15 Jahve, Bože Izraela, ty si spravodlivý, lebo sme dnes zachránení aspoň ako zvyšok. Tu sme pred tebou, obťažení vinou. Ale ako môžeme takto obstáť pred tvojou tvárou?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk