Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

1 Toto sú hlavy rodín s rodokmeňmi, čo vyšli so mnou z Babylonu za kraľovania kráľa Artaxerxa: 2 Z Pinchasových synov: Geršom; z Itamarových synova: Daniel; z Dávidových synov: Chatuš, 3 Šekanjov syn; z Pareošových synov: Zecharja, s ním bolo zavedených do zoznamu stopäťdesiat mužov; 4 z Pachat-Moabových synov: Eljehoenaj, Zecharjov syn, a s ním dvesto mužov; 5 zo Zatuových synov: Šekanja, Jachazielov syn, a s ním tristo mužov; 6 z Adinových synov: Ebed, Jonatanov syn, a s ním päťdesiat mužov; 7 z Elamových synov: Ješaja, Ataljov syn, a s ním sedemdesiat mužov; 8 zo Šefatjových synov: Zebadja, Michaelov syn, a s ním osemdesiat mužov; 9 z Joabových synov: Obadja, Jechielov syn, a s ním dvestoosemnásť mužov; 10 z Baniových synov: Šelomit, syn Josifju, a s ním stošesťdesiat mužov; 11 z Bebajových synov: Zecharja, Bebajov syn, a s ním dvadsaťosem mužov; 12 z Azgadových synov: Jochanan, Hakatanov syn, a s ním stodesať mužov; 13 z Adonikamových synov: mladší, ktorých mená sú: Elifelet, Jeiel, Šemaja a s ním šesťdesiat mužov; 14 z Bigvajových synov: Utaj, Zabudov syn, a s ním sedemdesiat mužov. 15 Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie k Ahave. Tam sme táborili tri dni. Prezrel som ľud i kňazov, ale Levitov som tam nenašiel. 16 Vtedy som poslal Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zecharju a Mešullama, rozumných ľudí, 17 kázal som ísť k Iddovi, vodcovi obce Kasifja; vložil som im do úst slová, ktoré majú povedať Iddovi a jeho bratom, ktorí bývali v obci Kasifja, aby nám poslali ľudí na službu v Chráme nášho Boha. 18 Pretože dobrotivá ruka nášho Boha bola nad nimi, priviedli nám rozumného človeka zo synov Machliho, syna Léviho, Izraelovho syna, totiž Šerebju s jeho synmi a bratmi: osemnásť mužov, 19 tiež Chašabju a s ním jeho brata Ješaju zo synov Merariho, tiež ich synov: dvadsať mužov. 20 Z "darovaných", ktorých dal Dávid a kniežatá na službu Levitom: dvestodvadsať "darovaných". Všetci boli zaznačení menovite. 21 Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst: išlo o to, aby sme sa pokorili pred naším Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti a pre svoj majetok. 22 Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nás chránili od nepriateľa počas cesty; naopak, vyhlásili sme kráľovi: "Ruka nášho Boha priaznivo spočíva nad všetkými, ktorí ho hľadajú, ale jeho moc a hnev spočíva nad všetkými, čo ho opúšťajú." 23 Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha, a vypočul nás. 24 Potom som vyvolil z popredných kňazov dvanástich: Šerebju a Chašabju a s nimi desať ich bratov. 25 Odvážil som im striebro, zlato a predmety, obetné dary, ktoré priniesli na Chrám nášho Boha kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí tam boli. 26 Odvážil som teda a im do rúk odovzdal šesťstopäťdesiat talentov striebra, sto strieborných predmetov po dvoch talentoch, sto talentov zlata, 27 dvadsať zlatých čiaš vážiacich po tisíc dareikov a dve nádoby z peknej lesklej medi, vzácnej ako zlato. 28 Vyhlásil som im: "Vy ste zasvätení Jahvemu; tieto predmety sú posvätné; toto striebro a zlato je dobrovoľný obetný dar pre Jahveho, Boha vašich otcov. 29 Opatrujte a strážte to, kým to nebudete môcť odvážiť pred poprednými kňazmi a Levitmi i pred hlavami izraelských rodín v Jeruzaleme v sieňach Jahveho chrámu." 30 Kňazi a Leviti si teda vzali odvážené striebro a zlato i predmety, aby ich odniesli do Jeruzalema do Chrámu nášho Boha. 31 Koncom prvého mesiaca sme sa vydali od rieky Ahavy na cestu do Jeruzalema: ruka nášho Boha bola nad nami a chránila nás cestou pred nepriateľmi a pred zbojníkmi. 32 Keď sme prišli do Jeruzalema, zostali sme tam tri dni odpočívať. 33 Na štvrtý deň bolo odvážené striebro, zlato a predmety v Chráme nášho Boha a odovzdané do rúk kňazovi Meremotovi, Urijovmu synovi, v prítomnosti Eleazara, Pinchasovho syna, a Levitov Jezabada, Jozueho syna, a Noadju, Binujovho syna. 34 Všetko sa zhodovalo s počtom a váhou. Celá váha bola vtedy zapísaná. 35 V tom čase tí, čo sa vrátili zo zajatia, vyhnanci, ktorí sa vrátili, obetovali celopaly Bohu Izraela: dvanásť býkov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatdva baránkov, dvanásť capov za hriech. To všetko na celopal Jahvemu. 36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a miestodržiteľom kraja za Eufratom, ktorí potom pomáhali ľudu a Božiemu chrámu.