Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

1 Toto sú hlavy rodín s rodokmeňmi, čo vyšli so mnou z Babylonu za kraľovania kráľa Artaxerxa: 2 Z Pinchasových synov: Geršom; z Itamarových synova: Daniel; z Dávidových synov: Chatuš, 3 Šekanjov syn; z Pareošových synov: Zecharja, s ním bolo zavedených do zoznamu stopäťdesiat mužov; 4 z Pachat-Moabových synov: Eljehoenaj, Zecharjov syn, a s ním dvesto mužov; 5 zo Zatuových synov: Šekanja, Jachazielov syn, a s ním tristo mužov; 6 z Adinových synov: Ebed, Jonatanov syn, a s ním päťdesiat mužov; 7 z Elamových synov: Ješaja, Ataljov syn, a s ním sedemdesiat mužov; 8 zo Šefatjových synov: Zebadja, Michaelov syn, a s ním osemdesiat mužov; 9 z Joabových synov: Obadja, Jechielov syn, a s ním dvestoosemnásť mužov; 10 z Baniových synov: Šelomit, syn Josifju, a s ním stošesťdesiat mužov; 11 z Bebajových synov: Zecharja, Bebajov syn, a s ním dvadsaťosem mužov; 12 z Azgadových synov: Jochanan, Hakatanov syn, a s ním stodesať mužov; 13 z Adonikamových synov: mladší, ktorých mená sú: Elifelet, Jeiel, Šemaja a s ním šesťdesiat mužov; 14 z Bigvajových synov: Utaj, Zabudov syn, a s ním sedemdesiat mužov. 15 Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie k Ahave. Tam sme táborili tri dni. Prezrel som ľud i kňazov, ale Levitov som tam nenašiel. 16 Vtedy som poslal Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zecharju a Mešullama, rozumných ľudí, 17 kázal som ísť k Iddovi, vodcovi obce Kasifja; vložil som im do úst slová, ktoré majú povedať Iddovi a jeho bratom, ktorí bývali v obci Kasifja, aby nám poslali ľudí na službu v Chráme nášho Boha. 18 Pretože dobrotivá ruka nášho Boha bola nad nimi, priviedli nám rozumného človeka zo synov Machliho, syna Léviho, Izraelovho syna, totiž Šerebju s jeho synmi a bratmi: osemnásť mužov, 19 tiež Chašabju a s ním jeho brata Ješaju zo synov Merariho, tiež ich synov: dvadsať mužov. 20 Z "darovaných", ktorých dal Dávid a kniežatá na službu Levitom: dvestodvadsať "darovaných". Všetci boli zaznačení menovite. 21 Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst: išlo o to, aby sme sa pokorili pred naším Bohom a vyprosili si od neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti a pre svoj majetok. 22 Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nás chránili od nepriateľa počas cesty; naopak, vyhlásili sme kráľovi: "Ruka nášho Boha priaznivo spočíva nad všetkými, ktorí ho hľadajú, ale jeho moc a hnev spočíva nad všetkými, čo ho opúšťajú." 23 Postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha, a vypočul nás. 24 Potom som vyvolil z popredných kňazov dvanástich: Šerebju a Chašabju a s nimi desať ich bratov. 25 Odvážil som im striebro, zlato a predmety, obetné dary, ktoré priniesli na Chrám nášho Boha kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí tam boli. 26 Odvážil som teda a im do rúk odovzdal šesťstopäťdesiat talentov striebra, sto strieborných predmetov po dvoch talentoch, sto talentov zlata, 27 dvadsať zlatých čiaš vážiacich po tisíc dareikov a dve nádoby z peknej lesklej medi, vzácnej ako zlato. 28 Vyhlásil som im: "Vy ste zasvätení Jahvemu; tieto predmety sú posvätné; toto striebro a zlato je dobrovoľný obetný dar pre Jahveho, Boha vašich otcov. 29 Opatrujte a strážte to, kým to nebudete môcť odvážiť pred poprednými kňazmi a Levitmi i pred hlavami izraelských rodín v Jeruzaleme v sieňach Jahveho chrámu." 30 Kňazi a Leviti si teda vzali odvážené striebro a zlato i predmety, aby ich odniesli do Jeruzalema do Chrámu nášho Boha. 31 Koncom prvého mesiaca sme sa vydali od rieky Ahavy na cestu do Jeruzalema: ruka nášho Boha bola nad nami a chránila nás cestou pred nepriateľmi a pred zbojníkmi. 32 Keď sme prišli do Jeruzalema, zostali sme tam tri dni odpočívať. 33 Na štvrtý deň bolo odvážené striebro, zlato a predmety v Chráme nášho Boha a odovzdané do rúk kňazovi Meremotovi, Urijovmu synovi, v prítomnosti Eleazara, Pinchasovho syna, a Levitov Jezabada, Jozueho syna, a Noadju, Binujovho syna. 34 Všetko sa zhodovalo s počtom a váhou. Celá váha bola vtedy zapísaná. 35 V tom čase tí, čo sa vrátili zo zajatia, vyhnanci, ktorí sa vrátili, obetovali celopaly Bohu Izraela: dvanásť býkov za celý Izrael, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatdva baránkov, dvanásť capov za hriech. To všetko na celopal Jahvemu. 36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a miestodržiteľom kraja za Eufratom, ktorí potom pomáhali ľudu a Božiemu chrámu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk