Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Ezdrášovo poslanie a jeho osobnosť

1 Po týchto udalostiach za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa prišiel z Babylonu Ezdráš, syn Seraju, syna Azarju, syna Chilkiju,
2 syna Šalluma, syna Cadoka, syna Achituba, 3 syna Amarju, syna Azarju, syna Merajota, 4 syna Zerachju, syna Uziho, syna Bukkiho, 5 syna Abišuu, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna veľkňaza Árona. 6 Tento Ezdráš prišiel z Babylonu, bol pisárom zbehlým v Mojžišovom Zákone, ktorý dal Jahve, Boh Izraela. A pretože ruka Jahveho, jeho Boha, bola nad ním, kráľ mu dal všetko, o čo žiadal. 7 V siedmom roku kráľa Artaxerxa sa vybrali do Jeruzalema niekoľkí Izraelci, kňazi, Leviti, speváci, vrátnici a "darovaní". 8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľa. 9 Svoj odchod z Babylonu určil na prvý deň prvého mesiaca a prvého dňa piateho mesiaca došiel do Jeruzalema, lebo dobrotivá ruka jeho Boha bola nad ním. 10 Lebo Ezdráš sa celým srdcom venoval skúmaniu Jahveho Zákona, uvádzaniu ho do života a učil v Izraeli zákony a zvyky.

Nariadenie kráľa Artaxerxa

11 Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi-pisárovi Ezdrášovi, učenému vysvetľovateľovi Jahveho Zákonov a prikázaní týkajúcich sa Izraela.
12 "Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému znalcovi zákona Boha nebies, dokonalý pokoj. Teraz teda 13 vydal som rozkaz: Ktokoľvek by z izraelského ľudu aj z kňazov a Levitov v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou. 14 Pretože ťa vysiela kráľ a jeho sedem radcov, aby si preskúmal Judsko a Jeruzalem podľa Zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách, 15 aby si odniesol striebro a zlato, ktoré kráľ a jeho radcovia darovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 i všetko striebro a zlato, ktoré dostaneš v celej babylonskej provincii, tiež dobrovoľné dary ľudu a kňazov, ktoré venujú na Chrám svojho Boha v Jeruzaleme. 17 Teda nakúp starostlivo za tieto peniaze býky, barany, baránky a príslušné pokrmové a nápojové obety a obetuj ich na oltári Chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. 18 Zvyšok striebra a zlata použite, ako sa vám bude vidieť dobré, tebe a tvojim bratom, podľa vôle vášho Boha. 19 Nádoby, čo ti boli dané na službu v Chráme tvojho Boha, ulož pred svojím Bohom v Jeruzaleme. 20 Čo bude ešte potrebné pre Chrám tvojho Boha a čo ti bude ešte treba zadovážiť, zaobstaraj to z kráľovskej pokladnice. 21 Ja, Artaxerxes, týmto vydávam nariadenie pre všetkých pokladníkov kraja za riekou Eufrat: Ihneď vykonajte všetko, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, znalec Zákona Boha nebies, 22 až do sto talentov striebra, sto korov pšenice, sto batov vína, sto batov oleja; soli bez obmedzenia. 23 Všetko, čo nariadi Boh nebies, treba starostlivo vykonať pre Boží chrám, aby sa Boží hnev nezdvihol proti kráľovmu kráľovstvu a jeho synom. 24 Ďalej sa vám dáva na vedomie, že je zakázané vyrubiť dane, poplatky a clá všetkým kňazom, Levitom, spevákom, vrátnikom i "darovaným", skrátka služobníkom tohto Božieho domu. 25 A ty, Ezdráš, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov pisárov a sudcov, aby vysluhovali právo všetkému ľudu v kraji za Eufratom, a to všetkým, ktorí poznajú Zákone tvojho Boha. Kto by ho však nepoznal, toho naučte. 26 Nad každým, kto by nezachovával Zákon tvojho Boha, čo je zákon kráľov, nech sa vynesie prísny rozsudok buď na smrť, buď na vyhnanstvo, buď na peňažnú pokutu, alebo do väzenia."

Ezdrášova cesta z Babylonu do Palestíny

27 Nech je požehnaný Jahve, Boh našich otcov, ktorý vložil kráľovi do srdca myšlienku osláviť Boží chrám v Jeruzaleme,
28 obrátil priazeň kráľa, jeho radcov a všetkých najmocnejších kráľovských kniežat. Ja sám som nadobudol odvahu, lebo ruka Jahveho, môjho Boha, spočívala na mne a zhromaždil som popredných mužov Izraela, aby išli so mnou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk