Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Ezdrášovo poslanie a jeho osobnosť

1 Po týchto udalostiach za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa prišiel z Babylonu Ezdráš, syn Seraju, syna Azarju, syna Chilkiju,
2 syna Šalluma, syna Cadoka, syna Achituba, 3 syna Amarju, syna Azarju, syna Merajota, 4 syna Zerachju, syna Uziho, syna Bukkiho, 5 syna Abišuu, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna veľkňaza Árona. 6 Tento Ezdráš prišiel z Babylonu, bol pisárom zbehlým v Mojžišovom Zákone, ktorý dal Jahve, Boh Izraela. A pretože ruka Jahveho, jeho Boha, bola nad ním, kráľ mu dal všetko, o čo žiadal. 7 V siedmom roku kráľa Artaxerxa sa vybrali do Jeruzalema niekoľkí Izraelci, kňazi, Leviti, speváci, vrátnici a "darovaní". 8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v siedmom roku kráľa. 9 Svoj odchod z Babylonu určil na prvý deň prvého mesiaca a prvého dňa piateho mesiaca došiel do Jeruzalema, lebo dobrotivá ruka jeho Boha bola nad ním. 10 Lebo Ezdráš sa celým srdcom venoval skúmaniu Jahveho Zákona, uvádzaniu ho do života a učil v Izraeli zákony a zvyky.

Nariadenie kráľa Artaxerxa

11 Toto je odpis listiny, ktorú dal kráľ Artaxerxes kňazovi-pisárovi Ezdrášovi, učenému vysvetľovateľovi Jahveho Zákonov a prikázaní týkajúcich sa Izraela.
12 "Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému znalcovi zákona Boha nebies, dokonalý pokoj. Teraz teda 13 vydal som rozkaz: Ktokoľvek by z izraelského ľudu aj z kňazov a Levitov v mojom kráľovstve bol ochotný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou. 14 Pretože ťa vysiela kráľ a jeho sedem radcov, aby si preskúmal Judsko a Jeruzalem podľa Zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách, 15 aby si odniesol striebro a zlato, ktoré kráľ a jeho radcovia darovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 i všetko striebro a zlato, ktoré dostaneš v celej babylonskej provincii, tiež dobrovoľné dary ľudu a kňazov, ktoré venujú na Chrám svojho Boha v Jeruzaleme. 17 Teda nakúp starostlivo za tieto peniaze býky, barany, baránky a príslušné pokrmové a nápojové obety a obetuj ich na oltári Chrámu vášho Boha v Jeruzaleme. 18 Zvyšok striebra a zlata použite, ako sa vám bude vidieť dobré, tebe a tvojim bratom, podľa vôle vášho Boha. 19 Nádoby, čo ti boli dané na službu v Chráme tvojho Boha, ulož pred svojím Bohom v Jeruzaleme. 20 Čo bude ešte potrebné pre Chrám tvojho Boha a čo ti bude ešte treba zadovážiť, zaobstaraj to z kráľovskej pokladnice. 21 Ja, Artaxerxes, týmto vydávam nariadenie pre všetkých pokladníkov kraja za riekou Eufrat: Ihneď vykonajte všetko, o čo vás požiada kňaz Ezdráš, znalec Zákona Boha nebies, 22 až do sto talentov striebra, sto korov pšenice, sto batov vína, sto batov oleja; soli bez obmedzenia. 23 Všetko, čo nariadi Boh nebies, treba starostlivo vykonať pre Boží chrám, aby sa Boží hnev nezdvihol proti kráľovmu kráľovstvu a jeho synom. 24 Ďalej sa vám dáva na vedomie, že je zakázané vyrubiť dane, poplatky a clá všetkým kňazom, Levitom, spevákom, vrátnikom i "darovaným", skrátka služobníkom tohto Božieho domu. 25 A ty, Ezdráš, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov pisárov a sudcov, aby vysluhovali právo všetkému ľudu v kraji za Eufratom, a to všetkým, ktorí poznajú Zákone tvojho Boha. Kto by ho však nepoznal, toho naučte. 26 Nad každým, kto by nezachovával Zákon tvojho Boha, čo je zákon kráľov, nech sa vynesie prísny rozsudok buď na smrť, buď na vyhnanstvo, buď na peňažnú pokutu, alebo do väzenia."

Ezdrášova cesta z Babylonu do Palestíny

27 Nech je požehnaný Jahve, Boh našich otcov, ktorý vložil kráľovi do srdca myšlienku osláviť Boží chrám v Jeruzaleme,
28 obrátil priazeň kráľa, jeho radcov a všetkých najmocnejších kráľovských kniežat. Ja sám som nadobudol odvahu, lebo ruka Jahveho, môjho Boha, spočívala na mne a zhromaždil som popredných mužov Izraela, aby išli so mnou.