Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Vtedy kráľ Dárius vydal rozkaz, aby hľadali v pokladnici, kde ukladali spisy v Babylone. 2 A tu sa našiel na hrade v Ekbatanoch, v médskej krajine, zvitok a v ňom bolo napísané: "Zápis. 3 V prvom roku kráľa Kýra kráľ Kýros nariadil: Boží chrám v Jeruzaleme. Chrám nech sa znovu vybuduje ako miesto, kde sa prinášajú obety, a nech je od základov opravený. Jeho výška nech je šesťdesiat lakťov a šírka šesťdesiat lakťov. 4 Nech sú tri vrstvy z kamenných kvádrov a jedna vrstva z dreva. Náklady budú uhradené z kráľovskej pokladnice. 5 Okrem toho aj zlaté a strieborné nádoby Božieho chrámu, ktoré Nabuchodonozor vzal z jeruzalemského Chrámu a odviezol do Babylonu, nech sa vrátia, aby tak všetko išlo na svoje miesto v jeruzalemskej svätyni a bolo uložené v Božom chráme." 6 "Teraz teda ty, Tatenaj, miestodržiteľ kraja za Eufratom, Šetar-Boznaj so svojimi druhmi, úradníkmi kraja za Eufratom, vzdiaľte sa odtiaľ! 7 Nechajte pracovať na tomto Božom Chráme miestodržiteľa Judska a židovských starších: môžu znovu vystavať tento Boží chrám na jeho mieste. 8 Toto je môj rozkaz, ako máte nakladať so židovskými staršími, aby dobudovali ten Boží chrám: nech sa výdavky týchto ľudí presne a bez odkladu vyplácajú z kráľovských prostriedkov, totiž z daní kraja za Eufratom. 9 A čo im je potrebné na celopaly Bohu nebies: mladé býky, barany a jahňatá, aj pšenica, soľ, víno a olej nech sa im vydáva každodenne bez zanedbávania podľa udania jeruzalemských kňazov, 10 aby prinášali Bohu nebies ľubovonné obety a modlili sa za život kráľa a jeho synov. 11 A vydávam ešte tento príkaz: ktokoľvek prestúpi toto nariadenie, tomu nech za to vytrhnú hradu z jeho domu, nech ju vztýčia a nech ho na ňu narazia. Z jeho domu nech za ten prečin urobia smetisko. 12 Nech Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu Menu, zvrhne každého kráľa a ľud, kohokoľvek, kto prestúpi toto rozhodnutie a zničí Boží chrám v Jeruzaleme! Tento rozkaz som vydal ja, Dárius. Nech sa presne vyplní!" 13 Vtedy Tatenaj, miestodržiteľ kraja za Eufratom, Šetar-Boznaj a ich druhovia presne vyplnili rozkaz, ktorý poslal kráľ Dárius. 14 Židovskí starší úspešne budovali, povzbudzovaní slovami proroka Agea a Zachariáša, Iddovho syna. Dokončili stavbu podľa rozkazu Boha Izraela a podľa rozkazu perzských kráľov Kýra a Dária. 15 Tento Chrám bol dokončený dvadsiateho tretieho dňa mesiaca adar v šiestom roku kraľovania kráľa Dária. 16 Izraelci – kňazi, Leviti a zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia – slávili s radosťou posviacku tohto Božieho chrámu. 17 Na posviacku tohto Božieho chrámu obetovali sto býkov, dvesto baranov, štyristo baránkov a na obetu za hriech celého Izraela dvanásť capov podľa počtu izraelských kmeňov. 18 Potom ustanovili kňazov podľa ich kategórií a Levitov podľa ich tried do služby v Božom chráme v Jeruzaleme podľa predpisu Mojžišovej knihy.

Pascha v r. 515

19 Tí, čo sa vrátili zo zajatia, slávili Paschu štrnásteho dňa prvého mesiaca.
20 Leviti sa očistili všetci do jedného: všetci boli čistí; zabíjali teda paschálneho baránka pre všetkých, čo prišli zo zajatia, pre svojich bratov kňazov aj sami pre seba. 21 Paschu jedli Izraelci, ktorí sa vrátili zo zajatia a všetci tí, čo sa oddelili od nečistoty národov krajiny a pridali sa k nim, aby vyhľadávali Jahveho, Boha Izraela. 22 S radosťou slávili sviatok Nekvasených chlebov po sedem dní, lebo Jahve ich naplnil radosťou, keďže im naklonil srdce asýrskeho kráľa, aby im posilňoval ruky v práci na Chráme Boha, Boha Izraela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk