Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Vtedy sa dali prorokovať proroci Ageus a Zachariáš, Iddov syn, Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý bol nad nimi. 2 Vtedy Zorobabel, Šealtielov syn, a Jozue, Jocadakov syn, ihneď začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme: Boží proroci boli s nimi a pomáhali im. 3 V tom čase prišiel k nim Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj a ich druhovia a pýtali sa ich: "Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry? 4 Ako sa menujú ľudia, ktorí stavajú túto budovu?" 5 Ale Božie oči spočívali nad židovskými staršími, takže ich neprinútili, aby prestali s prácami, kým nepríde hlásenie k Dáriovi a nevráti sa odtiaľ úradná odpoveď v tejto veci. 6 Odpis listu, ktorý poslali Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj so svojimi druhmi, úradníkmi kraja za Eufratom, kráľovi Dáriovi. 7 Poslali mu správu, v ktorej bolo napísané: "Kráľovi Dáriovi dokonalý pokoj! 8 Nech je kráľovi známe, že zašli do Judského kraja k Chrámu veľkého Boha: stavajú ho znova z kvádrov a múry obkladajú drevom; pracujú usilovne a dielo napreduje pod ich rukami. 9 Opýtali sme sa tých starších a povedali sme im: ‚Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry?‘ 10 Spýtali sme sa aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili; tak sme ti mohli napísať mená mužov, ktorí sú im na čele. 11 Oni nám dali takúto odpoveď: ‚My sme sluhovia Boha nebies a zeme a znovu budujeme Chrám, ktorý bol vystavaný pred mnohými rokmi a ktorý staval a dostaval veľký izraelský kráľ. 12 Ale keď naši otcovia hnevali Boha nebies, vydal ich do rúk babylonského kráľa, Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý ten Chrám zničil a ľud odviedol do Babylonu. 13 Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra kráľ Kýros vydal nariadenie, aby bol tento Boží chrám znovu postavený. 14 Ba aj zlaté a strieborné nádoby Božieho chrámu, ktoré Nabuchodonozor vzal z jeruzalemského Chrámu a umiestnil v babylonskom chráme, kráľ Kýros vzal z babylonského chrámu a odovzdal ich mužovi menom Šešbasar, ktorého ustanovil za miestodržiteľa. 15 Povedal mu: "Vezmi tieto nádoby a choď, ulož ich naspäť do jeruzalemského Chrámu; nech sa Boží chrám znovu vybuduje na pôvodnom mieste!‘ 16 Potom ten Šešbasar šiel, položil základy Božieho chrámu v Jeruzaleme a odvtedy až doteraz sa buduje, ale ešte nie je dokončený. 17 A teraz, ak kráľ uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či bol kráľom Kýrom vydaný výnos vybudovať tento Boží chrám v Jeruzaleme. A nech nám pošlú kráľovo rozhodnutie v tejto veci."