Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Vtedy sa dali prorokovať proroci Ageus a Zachariáš, Iddov syn, Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme v mene Boha Izraela, ktorý bol nad nimi. 2 Vtedy Zorobabel, Šealtielov syn, a Jozue, Jocadakov syn, ihneď začali stavať Boží chrám v Jeruzaleme: Boží proroci boli s nimi a pomáhali im. 3 V tom čase prišiel k nim Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj a ich druhovia a pýtali sa ich: "Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry? 4 Ako sa menujú ľudia, ktorí stavajú túto budovu?" 5 Ale Božie oči spočívali nad židovskými staršími, takže ich neprinútili, aby prestali s prácami, kým nepríde hlásenie k Dáriovi a nevráti sa odtiaľ úradná odpoveď v tejto veci. 6 Odpis listu, ktorý poslali Tatenaj, miestodržiteľ kraja za riekou Eufrat, Šetar-Boznaj so svojimi druhmi, úradníkmi kraja za Eufratom, kráľovi Dáriovi. 7 Poslali mu správu, v ktorej bolo napísané: "Kráľovi Dáriovi dokonalý pokoj! 8 Nech je kráľovi známe, že zašli do Judského kraja k Chrámu veľkého Boha: stavajú ho znova z kvádrov a múry obkladajú drevom; pracujú usilovne a dielo napreduje pod ich rukami. 9 Opýtali sme sa tých starších a povedali sme im: ‚Kto vám kázal stavať tento Chrám a obnoviť tieto múry?‘ 10 Spýtali sme sa aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili; tak sme ti mohli napísať mená mužov, ktorí sú im na čele. 11 Oni nám dali takúto odpoveď: ‚My sme sluhovia Boha nebies a zeme a znovu budujeme Chrám, ktorý bol vystavaný pred mnohými rokmi a ktorý staval a dostaval veľký izraelský kráľ. 12 Ale keď naši otcovia hnevali Boha nebies, vydal ich do rúk babylonského kráľa, Chaldejca Nabuchodonozora, ktorý ten Chrám zničil a ľud odviedol do Babylonu. 13 Ale v prvom roku babylonského kráľa Kýra kráľ Kýros vydal nariadenie, aby bol tento Boží chrám znovu postavený. 14 Ba aj zlaté a strieborné nádoby Božieho chrámu, ktoré Nabuchodonozor vzal z jeruzalemského Chrámu a umiestnil v babylonskom chráme, kráľ Kýros vzal z babylonského chrámu a odovzdal ich mužovi menom Šešbasar, ktorého ustanovil za miestodržiteľa. 15 Povedal mu: "Vezmi tieto nádoby a choď, ulož ich naspäť do jeruzalemského Chrámu; nech sa Boží chrám znovu vybuduje na pôvodnom mieste!‘ 16 Potom ten Šešbasar šiel, položil základy Božieho chrámu v Jeruzaleme a odvtedy až doteraz sa buduje, ale ešte nie je dokončený. 17 A teraz, ak kráľ uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či bol kráľom Kýrom vydaný výnos vybudovať tento Boží chrám v Jeruzaleme. A nech nám pošlú kráľovo rozhodnutie v tejto veci."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk