Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Obnovenie bohoslužieb

1 Keď nastal siedmy mesiac, Izraelci boli takto vo svojich mestách, ľud sa do jedného zhromaždil v Jeruzaleme.
2 Jozue, Jocadakov syn, so svojimi bratmi kňazmi a Zorobabel, Šealtielov syn, so svojimi bratmi začali znovu stavať oltár Boha Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v Zákone Mojžiša, Božie ho muža. 3 Oltár teda postavili na jeho pôvodnom mieste napriek strachu pred ľudom krajiny a prinášali na ňom celopaly Jahvemu, celopaly ranné a večerné. 4 Svätili sviatok Stanov, ako je predpísané, s toľkými každodennými celopalmi, koľko je predpísané na každý deň; 5 potom okrem ustavičného celopalu obetovali celopaly na soboty, na novomesiac a na všetky slávnosti zasvätené Jahvemu, k tomu obety, ktoré každý, kto chcel, obetoval Jahvemu dobrovoľne. 6 Od prvého dňa siedmeho mesiaca začali Jahvemu prinášať celopaly, hoci základy Jahveho chrámu ešte neboli položené. 7 Potom dali peniaze kamenárom a tesárom; Sidoncom a Týrčanom dali jedlá a nápoje a olej, aby dopravovali cédrové brvná po mori z Libanonu do Jaffy podľa povolenia perzského kráľa Kýra. 8 Druhého roku po svojom príchode k Božiemu chrámu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zorobabel, Šealtielov syn, a Jozue, Jocadakov syn, s ostatnými svojimi bratmi kňazmi, s Levitmi i so všetkými mužmi, ktorí sa vrátili zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať a poverili Levitov od dvadsaťročných nahor, aby viedli práce na stavbe Jahveho chrámu. 9 Jozue, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia, Hodavjovi synovia jednomyseľne nastúpili, aby viedli robotníkov pri stavbe Božieho chrámu. 10 Keď stavitelia položili základy Jahveho chrámu, postavili sa kňazi, oblečení do posvätného rúcha, s trúbami a tiež Leviti, Asafovi synovia, s cimbalmi a chválili Jahveho podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. 11 Spievali Jahvemu spevy chvály a vďaky: "Lebo on je dobrý, lebo jeho láska k Izraelu je večná". A všetok ľud kričal a s mohutným jasotom chválil Jahveho, lebo boli položené základy Jahveho chrámu. 12 Mnohí z kňazov, Levitov a hláv rodín, starších, ktorí kedysi videli prvý Chrám, veľmi hlasno plakali, keď pred ich očami kládli základy, ale mnohí zasa od radosti veľmi hlasno pokrikovali. 13 Nebolo možné rozoznať zvuk radostného pokrikovania od zvuku plaču ľudu; lebo ľud veľmi nahlas kričal a jeho hlas bolo počuť veľmi ďaleko.