Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Obnovenie bohoslužieb

1 Keď nastal siedmy mesiac, Izraelci boli takto vo svojich mestách, ľud sa do jedného zhromaždil v Jeruzaleme.
2 Jozue, Jocadakov syn, so svojimi bratmi kňazmi a Zorobabel, Šealtielov syn, so svojimi bratmi začali znovu stavať oltár Boha Izraela, aby na ňom prinášali celopaly, ako je napísané v Zákone Mojžiša, Božie ho muža. 3 Oltár teda postavili na jeho pôvodnom mieste napriek strachu pred ľudom krajiny a prinášali na ňom celopaly Jahvemu, celopaly ranné a večerné. 4 Svätili sviatok Stanov, ako je predpísané, s toľkými každodennými celopalmi, koľko je predpísané na každý deň; 5 potom okrem ustavičného celopalu obetovali celopaly na soboty, na novomesiac a na všetky slávnosti zasvätené Jahvemu, k tomu obety, ktoré každý, kto chcel, obetoval Jahvemu dobrovoľne. 6 Od prvého dňa siedmeho mesiaca začali Jahvemu prinášať celopaly, hoci základy Jahveho chrámu ešte neboli položené. 7 Potom dali peniaze kamenárom a tesárom; Sidoncom a Týrčanom dali jedlá a nápoje a olej, aby dopravovali cédrové brvná po mori z Libanonu do Jaffy podľa povolenia perzského kráľa Kýra. 8 Druhého roku po svojom príchode k Božiemu chrámu v Jeruzaleme, v druhom mesiaci, Zorobabel, Šealtielov syn, a Jozue, Jocadakov syn, s ostatnými svojimi bratmi kňazmi, s Levitmi i so všetkými mužmi, ktorí sa vrátili zo zajatia do Jeruzalema, začali budovať a poverili Levitov od dvadsaťročných nahor, aby viedli práce na stavbe Jahveho chrámu. 9 Jozue, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia, Hodavjovi synovia jednomyseľne nastúpili, aby viedli robotníkov pri stavbe Božieho chrámu. 10 Keď stavitelia položili základy Jahveho chrámu, postavili sa kňazi, oblečení do posvätného rúcha, s trúbami a tiež Leviti, Asafovi synovia, s cimbalmi a chválili Jahveho podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. 11 Spievali Jahvemu spevy chvály a vďaky: "Lebo on je dobrý, lebo jeho láska k Izraelu je večná". A všetok ľud kričal a s mohutným jasotom chválil Jahveho, lebo boli položené základy Jahveho chrámu. 12 Mnohí z kňazov, Levitov a hláv rodín, starších, ktorí kedysi videli prvý Chrám, veľmi hlasno plakali, keď pred ich očami kládli základy, ale mnohí zasa od radosti veľmi hlasno pokrikovali. 13 Nebolo možné rozoznať zvuk radostného pokrikovania od zvuku plaču ľudu; lebo ľud veľmi nahlas kričal a jeho hlas bolo počuť veľmi ďaleko.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk