Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Zoznam Sioncov

1 Toto sú synovia kraja, ktorí sa vrátili zo zajatia a z vyhnanstva, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do Babylonu a ktorí sa vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
2 Prišli vedení Zorobabelom, Jozuem, Nehemiášom, Serajom, Reelajom, Nachamanim, Mordochajom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Baanom. Zoznam mužov izraelského ľudu: 3 Parošovi synovia: 2 172; 4 Šefatjovi synovia: 372; 5 Archovi synovia: 775; 6 Pachat-Moabovi synovia, to je synovia Jozueho a Joaba: 2 812; 7 Elamovi synovia: 1254; 8 Zatuovi synovia: 945; 9 Zakajovi synovia: 760; 10 Baniovi synovia: 642; 11 Bebajovi synovia: 623; 12 Azgadovi synovia: 1 222; 13 Adonikamovi synovia: 666; 14 Bigvajovi synovia: 2 056; 15 Adinovi synovia: 454; 16 Aterovi synovia, totiž Jechizkijahuovi: 98; 17 Becajovi synovia: 323; 18 Jorovi synovia: 112; 19 Chašumovi synovia: 223; 20 Gibarovi synovia: 95; 21 synovia z Betlehema: 12; 22 mužovia z Netofy: 56; 23 mužovia z Anatotu: 128; 24 synovia z Azmavetu: 42; 25 synovia z Kirjat-Jearimu, Kefiru a Beerotu: 743; 26 synovia z Ramy a z Geby: 621; 27 mužovia z Mikmasu: 122; 28 mužovia z Betelu a z Aja: 223; 29 synovia z Neba: 52; 30 synovia z Magbišu: 156; 31 synovia iného Elama: 1 254; 32 Charimovi synovia: 320; 33 synovia z Lodu, Chadidu a z Ona: 725; 34 synovia z Jericha: 345; 35 Senaovi synovia: 3 630. 36 Kňazi: Jedadovi synovia z Jozueho domu: 973; 37 Imerovi synovia: 1 052; 38 Pašchurovi synovia: 1 247; 39 Charimovi synovia: 1 017. 40 Leviti: Jozueho a Kadmielovi synovia z Hodavjových synov: 74. 41 Speváci: Asafovi synovia: 128. 42 Synovia vrátnikov: Šallumovi synovia, Aterovi synovia, Talmonovi synovia, Akubovi synovia, Chatitovi synovia, Šobajovi synovia: všetkých 139. 43 "Darovaní": Cichovi synovia, Chasufovi synovia, Tabaotovi synovia, 44 Kerosovi synovia, Siahovi synovia, Padonovi synovia, 45 Lebanovi synovia, Chagabovi synovia, Akubovi synovia, 46 Chagabovi synovia, Šamlajovi synovia, Chananovi synovia, 47 Gidelovi synovia, Gacharovi synovia, Reajovi synovia, 48 Recinovi synovia, Nekodovi synovia, Gazamovi synovia, 49 Uzovi synovia, Paseachovi synovia, Besajovi synovia, 50 Asnovi synovia, synovia Meunimcov, synovia Nefusimcov, 51 Bakbukovi synovia, Chakufovi synovia, Charchurovi synovia, 52 Baclutovi synovia, Mechidovi synovia, Charšovi synovia, 53 Barkosovi synovia, Siserovi synovia, Tamachovi synovia, 54 Neciachovi synovia, Chatifovi synovia. 55 Synovia Šalamúnových otrokov: Sotajovi synovia, Soferetovi synovia, Perudovi synovia, 56 Jaalovi synovia, Darkonovi synovia, Gidelovi synovia, 57 Šefatjovi synovia, Chatilovi synovia, Pokeret-Cebajimovi synovia, Amiho synovia. 58 Všetkých "darovaných" a synov Šalamúnových otrokov: 392. 59 Nasledujúci prišli z Tel-Melachu, z Tel-Charše, z Kerubu, z Adanu a z Imeru, tí nemohli dokázať, že ich rodina má izraelský pôvod: 60 Delajovi synovia, Tobijovi synovia, Nekodovi synovia: 652. 61 A z kňazských synov: Chobajovi synovia, Hakocovi synovia, synovia Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzilaja z Galaádu a prijal jeho meno za svoje. 62 Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale ich nenašli. Vylúčili ich teda z kňazského úradu ako nečistých. 63 A miestodržiteľ im zakázal jesť posvätné jedlá, kým nepovstane kňaz pre Urim a Tummim. 64 Celé zhromaždenie malo dovedna 42 360 osôb, 65 nepočítajúc ich otrokov a slúžky, ktorých bolo 7 337. Mali tiež 200 spevákov a speváčok. 66 Mali 736 koní, 245 mulíc, 67 tiav 435 a oslov 6 720. 68 Niektoré z hláv rodín, keď prišli k Jahveho chrámu v Jeruzaleme, priniesli dobrovoľné dary na Boží chrám, aby ho postavili na pôvodnom mieste. 69 Podľa svojich možností venovali na stavebný poklad šesťdesiatjedentisíc zlatých drachiem, päťtisíc strieborných min a sto kňazských tuník. 70 Kňazi, Leviti a časť ľudu sa usadili v Jeruzaleme; speváci, vrátnici a "darovaní" vo svojich mestách i celý Izrael sa usadil vo svojich mestách.