Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Zoznam Sioncov

1 Toto sú synovia kraja, ktorí sa vrátili zo zajatia a z vyhnanstva, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do Babylonu a ktorí sa vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
2 Prišli vedení Zorobabelom, Jozuem, Nehemiášom, Serajom, Reelajom, Nachamanim, Mordochajom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Baanom. Zoznam mužov izraelského ľudu: 3 Parošovi synovia: 2 172; 4 Šefatjovi synovia: 372; 5 Archovi synovia: 775; 6 Pachat-Moabovi synovia, to je synovia Jozueho a Joaba: 2 812; 7 Elamovi synovia: 1254; 8 Zatuovi synovia: 945; 9 Zakajovi synovia: 760; 10 Baniovi synovia: 642; 11 Bebajovi synovia: 623; 12 Azgadovi synovia: 1 222; 13 Adonikamovi synovia: 666; 14 Bigvajovi synovia: 2 056; 15 Adinovi synovia: 454; 16 Aterovi synovia, totiž Jechizkijahuovi: 98; 17 Becajovi synovia: 323; 18 Jorovi synovia: 112; 19 Chašumovi synovia: 223; 20 Gibarovi synovia: 95; 21 synovia z Betlehema: 12; 22 mužovia z Netofy: 56; 23 mužovia z Anatotu: 128; 24 synovia z Azmavetu: 42; 25 synovia z Kirjat-Jearimu, Kefiru a Beerotu: 743; 26 synovia z Ramy a z Geby: 621; 27 mužovia z Mikmasu: 122; 28 mužovia z Betelu a z Aja: 223; 29 synovia z Neba: 52; 30 synovia z Magbišu: 156; 31 synovia iného Elama: 1 254; 32 Charimovi synovia: 320; 33 synovia z Lodu, Chadidu a z Ona: 725; 34 synovia z Jericha: 345; 35 Senaovi synovia: 3 630. 36 Kňazi: Jedadovi synovia z Jozueho domu: 973; 37 Imerovi synovia: 1 052; 38 Pašchurovi synovia: 1 247; 39 Charimovi synovia: 1 017. 40 Leviti: Jozueho a Kadmielovi synovia z Hodavjových synov: 74. 41 Speváci: Asafovi synovia: 128. 42 Synovia vrátnikov: Šallumovi synovia, Aterovi synovia, Talmonovi synovia, Akubovi synovia, Chatitovi synovia, Šobajovi synovia: všetkých 139. 43 "Darovaní": Cichovi synovia, Chasufovi synovia, Tabaotovi synovia, 44 Kerosovi synovia, Siahovi synovia, Padonovi synovia, 45 Lebanovi synovia, Chagabovi synovia, Akubovi synovia, 46 Chagabovi synovia, Šamlajovi synovia, Chananovi synovia, 47 Gidelovi synovia, Gacharovi synovia, Reajovi synovia, 48 Recinovi synovia, Nekodovi synovia, Gazamovi synovia, 49 Uzovi synovia, Paseachovi synovia, Besajovi synovia, 50 Asnovi synovia, synovia Meunimcov, synovia Nefusimcov, 51 Bakbukovi synovia, Chakufovi synovia, Charchurovi synovia, 52 Baclutovi synovia, Mechidovi synovia, Charšovi synovia, 53 Barkosovi synovia, Siserovi synovia, Tamachovi synovia, 54 Neciachovi synovia, Chatifovi synovia. 55 Synovia Šalamúnových otrokov: Sotajovi synovia, Soferetovi synovia, Perudovi synovia, 56 Jaalovi synovia, Darkonovi synovia, Gidelovi synovia, 57 Šefatjovi synovia, Chatilovi synovia, Pokeret-Cebajimovi synovia, Amiho synovia. 58 Všetkých "darovaných" a synov Šalamúnových otrokov: 392. 59 Nasledujúci prišli z Tel-Melachu, z Tel-Charše, z Kerubu, z Adanu a z Imeru, tí nemohli dokázať, že ich rodina má izraelský pôvod: 60 Delajovi synovia, Tobijovi synovia, Nekodovi synovia: 652. 61 A z kňazských synov: Chobajovi synovia, Hakocovi synovia, synovia Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzilaja z Galaádu a prijal jeho meno za svoje. 62 Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale ich nenašli. Vylúčili ich teda z kňazského úradu ako nečistých. 63 A miestodržiteľ im zakázal jesť posvätné jedlá, kým nepovstane kňaz pre Urim a Tummim. 64 Celé zhromaždenie malo dovedna 42 360 osôb, 65 nepočítajúc ich otrokov a slúžky, ktorých bolo 7 337. Mali tiež 200 spevákov a speváčok. 66 Mali 736 koní, 245 mulíc, 67 tiav 435 a oslov 6 720. 68 Niektoré z hláv rodín, keď prišli k Jahveho chrámu v Jeruzaleme, priniesli dobrovoľné dary na Boží chrám, aby ho postavili na pôvodnom mieste. 69 Podľa svojich možností venovali na stavebný poklad šesťdesiatjedentisíc zlatých drachiem, päťtisíc strieborných min a sto kňazských tuník. 70 Kňazi, Leviti a časť ľudu sa usadili v Jeruzaleme; speváci, vrátnici a "darovaní" vo svojich mestách i celý Izrael sa usadil vo svojich mestách.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk