Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Zoznam Sioncov

1 Toto sú synovia kraja, ktorí sa vrátili zo zajatia a z vyhnanstva, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol do Babylonu a ktorí sa vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.
2 Prišli vedení Zorobabelom, Jozuem, Nehemiášom, Serajom, Reelajom, Nachamanim, Mordochajom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Baanom. Zoznam mužov izraelského ľudu: 3 Parošovi synovia: 2 172; 4 Šefatjovi synovia: 372; 5 Archovi synovia: 775; 6 Pachat-Moabovi synovia, to je synovia Jozueho a Joaba: 2 812; 7 Elamovi synovia: 1254; 8 Zatuovi synovia: 945; 9 Zakajovi synovia: 760; 10 Baniovi synovia: 642; 11 Bebajovi synovia: 623; 12 Azgadovi synovia: 1 222; 13 Adonikamovi synovia: 666; 14 Bigvajovi synovia: 2 056; 15 Adinovi synovia: 454; 16 Aterovi synovia, totiž Jechizkijahuovi: 98; 17 Becajovi synovia: 323; 18 Jorovi synovia: 112; 19 Chašumovi synovia: 223; 20 Gibarovi synovia: 95; 21 synovia z Betlehema: 12; 22 mužovia z Netofy: 56; 23 mužovia z Anatotu: 128; 24 synovia z Azmavetu: 42; 25 synovia z Kirjat-Jearimu, Kefiru a Beerotu: 743; 26 synovia z Ramy a z Geby: 621; 27 mužovia z Mikmasu: 122; 28 mužovia z Betelu a z Aja: 223; 29 synovia z Neba: 52; 30 synovia z Magbišu: 156; 31 synovia iného Elama: 1 254; 32 Charimovi synovia: 320; 33 synovia z Lodu, Chadidu a z Ona: 725; 34 synovia z Jericha: 345; 35 Senaovi synovia: 3 630. 36 Kňazi: Jedadovi synovia z Jozueho domu: 973; 37 Imerovi synovia: 1 052; 38 Pašchurovi synovia: 1 247; 39 Charimovi synovia: 1 017. 40 Leviti: Jozueho a Kadmielovi synovia z Hodavjových synov: 74. 41 Speváci: Asafovi synovia: 128. 42 Synovia vrátnikov: Šallumovi synovia, Aterovi synovia, Talmonovi synovia, Akubovi synovia, Chatitovi synovia, Šobajovi synovia: všetkých 139. 43 "Darovaní": Cichovi synovia, Chasufovi synovia, Tabaotovi synovia, 44 Kerosovi synovia, Siahovi synovia, Padonovi synovia, 45 Lebanovi synovia, Chagabovi synovia, Akubovi synovia, 46 Chagabovi synovia, Šamlajovi synovia, Chananovi synovia, 47 Gidelovi synovia, Gacharovi synovia, Reajovi synovia, 48 Recinovi synovia, Nekodovi synovia, Gazamovi synovia, 49 Uzovi synovia, Paseachovi synovia, Besajovi synovia, 50 Asnovi synovia, synovia Meunimcov, synovia Nefusimcov, 51 Bakbukovi synovia, Chakufovi synovia, Charchurovi synovia, 52 Baclutovi synovia, Mechidovi synovia, Charšovi synovia, 53 Barkosovi synovia, Siserovi synovia, Tamachovi synovia, 54 Neciachovi synovia, Chatifovi synovia. 55 Synovia Šalamúnových otrokov: Sotajovi synovia, Soferetovi synovia, Perudovi synovia, 56 Jaalovi synovia, Darkonovi synovia, Gidelovi synovia, 57 Šefatjovi synovia, Chatilovi synovia, Pokeret-Cebajimovi synovia, Amiho synovia. 58 Všetkých "darovaných" a synov Šalamúnových otrokov: 392. 59 Nasledujúci prišli z Tel-Melachu, z Tel-Charše, z Kerubu, z Adanu a z Imeru, tí nemohli dokázať, že ich rodina má izraelský pôvod: 60 Delajovi synovia, Tobijovi synovia, Nekodovi synovia: 652. 61 A z kňazských synov: Chobajovi synovia, Hakocovi synovia, synovia Barzilaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzilaja z Galaádu a prijal jeho meno za svoje. 62 Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale ich nenašli. Vylúčili ich teda z kňazského úradu ako nečistých. 63 A miestodržiteľ im zakázal jesť posvätné jedlá, kým nepovstane kňaz pre Urim a Tummim. 64 Celé zhromaždenie malo dovedna 42 360 osôb, 65 nepočítajúc ich otrokov a slúžky, ktorých bolo 7 337. Mali tiež 200 spevákov a speváčok. 66 Mali 736 koní, 245 mulíc, 67 tiav 435 a oslov 6 720. 68 Niektoré z hláv rodín, keď prišli k Jahveho chrámu v Jeruzaleme, priniesli dobrovoľné dary na Boží chrám, aby ho postavili na pôvodnom mieste. 69 Podľa svojich možností venovali na stavebný poklad šesťdesiatjedentisíc zlatých drachiem, päťtisíc strieborných min a sto kňazských tuník. 70 Kňazi, Leviti a časť ľudu sa usadili v Jeruzaleme; speváci, vrátnici a "darovaní" vo svojich mestách i celý Izrael sa usadil vo svojich mestách.