Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

1 Keď sa Ezdráš modlil a s plačom vyznával prestretý pred Božím chrámom, zhromaždil sa okolo neho veľmi veľký zástup Izraelcov, mužov, žien a detí, a ľud horko plakal. 2 Vtedy sa ujal slova Šekanja, Jechielov syn, z Elamových synov, a povedal Ezdrášovi: "Zradili sme svojho Boha, keď sme si brali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale predsa zostáva aj teraz nádej pre Izrael. 3 Zaviažeme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že prepustíme všetky ženy cudzinky i všetky deti, ktoré sa z nich narodili, a tak sa podriadime rade môjho pána a tých, čo sú s tebou ustarostení o prikázania nášho Boha. Nech sa postupuje podľa Zákona! 4 Vstaň teda! Je to tvoja úloha, ale my sme s tebou. Odvahu! Daj sa do práce!" 5 Vtedy Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov a Levitov a celý Izrael, že sa budú riadiť tým, čo bolo povedané. A oni prisahali. 6 Ezdráš odišiel z priestranstva pred Božím Chrámom a šiel do izby Jochanana, Eljašibovho syna, kde prenocoval, ale chlieb nejedol, ani vodu nepil, lebo mal smútok pre nevernosť vyhnancov. 7 Potom vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme všetkým vyhnancom, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by neprišiel do troch dní, podľa rozhodnutia popredných a starších, tomu celý majetok prepadne anatéme a on sám bude vylúčený zo spoločenstva vyhnancov. 9 Všetci mužovia Júdu a Benjamína sa teda zhromaždili v tých troch dňoch do Jeruzalema, bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho toho mesiaca. Všetok ľud sa usadil na priestranstve pred Božím chrámom, trasúc sa pre tú vec a pre lejak. 10 Vtedy povstal kňaz Ezdráš a vyhlásil im: "Spáchali ste neveru, keď ste si vzali za ženy cudzinky: tak ste zväčšili previnenie Izraela. 11 Ale teraz vzdajte česť Jahvemu, Bohu svojich otcov, tým, že sa vyznáte a splníte jeho vôľu, oddeliac sa od národov krajiny a od cudzozemských žien." 12 Celé zhromaždenie nahlas odpovedalo: "Hej, musíme urobiť, ako si nám povedal. 13 Ale ľudu je mnoho a je doba dažďov, nevydržíme stáť vonku. Okrem toho, nie je to práca na jeden deň ani na dva, lebo v tejto veci sme sa previnili mnohí. 14 Nech naši poprední mužovia zastúpia celé zhromaždenie a všetci v našich mestách, čo sa poženili s cudzinkami, nech prídu v určený čas so staršími a so sudcami jednotlivých miest. Tak budeme môcť odvrátiť veľký hnev nášho Boha pre túto vec." 15 Iba Jonatan, Asahelov syn, a Jachzeja, Tikvov syn, sa postavili proti tomu a Mešullam a Levita Šabtaj ich podporovali. 16 Vyhnanci tak urobili, ako bolo navrhnuté. Kňaz Ezdráš si vybral hlavy rodín podľa ich domov, všetkých označených menovite. So zasadaniami na preskúmanie prípadov začali prvý deň desiateho mesiaca 17 a prvý deň prvého mesiaca skončili so všetkými mužmi, ktorí mali za ženy cudzinky.

Zoznam vinníkov

18 Medzi členmi kňazských rodín, ktorí si vzali za ženy cudzinky, boli: Maaseja, Eliezer, Jarib a Gedalja, boli zo synov Jozueho, Jocadakovho syna, a jeho bratov.
19 Podaním ruky sa zaviazali prepustiť svoje ženy a za svoju vinu priniesli barana ako obetu zmierenia; 20 medzi Imerovými synmi: Chanani a Zebadja; 21 medzi Charimovými synmi: Maaseja, Elija, Šemaja, Jechiel a Uzija; 22 medzi Pašchurovými synmi: Eljoenaj, Maaseja, Jišmael, Netaneel, Jozabad a Elasa. 23 Medzi Levitmi: Jozabad, Šimei, Kelaja – čiže Kelita – Petachja, Jehuda a Eliezer. 24 Medzi spevákmi: Eljašib a Zakur. Medzi vrátnikmi: Šallum, Telem a Uri. 25 Medzi Izraelcami: z Parošových synov: Ramja, Jizija, Malkija, Eleazar, Malkija a Benaja; 26 z Elamových synov: Metanja, Zecharja, Jechiel, Abdi, Jeremot a Elija; 27 zo Zatuových synov: Eljoenaj, Eljašib, Matanja, Jeremot, Zabad a Aziza; 28 z Bebajových synov: Jochanan, Chananja, Zabaj a Atlaj; 29 z Bigvajových synov: Mešullam, Maluch, Jedaja, Jašub, Jišal a Jeremot; 30 z Pachat-Moabových synov: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becaleel, Binui a Menaše; 31 z Charimových synov: Eliezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeon, 32 Benjamín, Maluch a Šemarja; 33 z Chašumových synov: Matenaj, Matatja, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše a Šimei; 34 z Baniových synov: Maadaj, Amram, Joel, 35 Benaja, Bedja, Kelaja, 36 Vanja, Meremot, Eljašib, 37 Matanja, Matenaj a Jaasaj; 38 z Binuiho synov: Šimei, 39 Šelemja, Natan a Adaja; 40 zo Zachajových synov: Šašaj, Šaraj, 41 Azareel, Šelemja, Šemarja, 42 Šallum, Amarja, Josef; 43 z Nebových synov: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel a Benaja. 44 Všetci títo si vzali za ženy cudzinky. Prepustili ich aj s deťmi.