Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Keď sa Ezdráš modlil a s plačom vyznával prestretý pred Božím chrámom, zhromaždil sa okolo neho veľmi veľký zástup Izraelcov, mužov, žien a detí, a ľud horko plakal. 2 Vtedy sa ujal slova Šekanja, Jechielov syn, z Elamových synov, a povedal Ezdrášovi: "Zradili sme svojho Boha, keď sme si brali za ženy cudzinky z národov krajiny. Ale predsa zostáva aj teraz nádej pre Izrael. 3 Zaviažeme sa teraz zmluvou svojmu Bohu, že prepustíme všetky ženy cudzinky i všetky deti, ktoré sa z nich narodili, a tak sa podriadime rade môjho pána a tých, čo sú s tebou ustarostení o prikázania nášho Boha. Nech sa postupuje podľa Zákona! 4 Vstaň teda! Je to tvoja úloha, ale my sme s tebou. Odvahu! Daj sa do práce!" 5 Vtedy Ezdráš vstal a zaviazal prísahou popredných kňazov a Levitov a celý Izrael, že sa budú riadiť tým, čo bolo povedané. A oni prisahali. 6 Ezdráš odišiel z priestranstva pred Božím Chrámom a šiel do izby Jochanana, Eljašibovho syna, kde prenocoval, ale chlieb nejedol, ani vodu nepil, lebo mal smútok pre nevernosť vyhnancov. 7 Potom vyhlásili po Judsku a po Jeruzaleme všetkým vyhnancom, aby sa zhromaždili v Jeruzaleme. 8 Kto by neprišiel do troch dní, podľa rozhodnutia popredných a starších, tomu celý majetok prepadne anatéme a on sám bude vylúčený zo spoločenstva vyhnancov. 9 Všetci mužovia Júdu a Benjamína sa teda zhromaždili v tých troch dňoch do Jeruzalema, bolo to v deviatom mesiaci, dvadsiateho toho mesiaca. Všetok ľud sa usadil na priestranstve pred Božím chrámom, trasúc sa pre tú vec a pre lejak. 10 Vtedy povstal kňaz Ezdráš a vyhlásil im: "Spáchali ste neveru, keď ste si vzali za ženy cudzinky: tak ste zväčšili previnenie Izraela. 11 Ale teraz vzdajte česť Jahvemu, Bohu svojich otcov, tým, že sa vyznáte a splníte jeho vôľu, oddeliac sa od národov krajiny a od cudzozemských žien." 12 Celé zhromaždenie nahlas odpovedalo: "Hej, musíme urobiť, ako si nám povedal. 13 Ale ľudu je mnoho a je doba dažďov, nevydržíme stáť vonku. Okrem toho, nie je to práca na jeden deň ani na dva, lebo v tejto veci sme sa previnili mnohí. 14 Nech naši poprední mužovia zastúpia celé zhromaždenie a všetci v našich mestách, čo sa poženili s cudzinkami, nech prídu v určený čas so staršími a so sudcami jednotlivých miest. Tak budeme môcť odvrátiť veľký hnev nášho Boha pre túto vec." 15 Iba Jonatan, Asahelov syn, a Jachzeja, Tikvov syn, sa postavili proti tomu a Mešullam a Levita Šabtaj ich podporovali. 16 Vyhnanci tak urobili, ako bolo navrhnuté. Kňaz Ezdráš si vybral hlavy rodín podľa ich domov, všetkých označených menovite. So zasadaniami na preskúmanie prípadov začali prvý deň desiateho mesiaca 17 a prvý deň prvého mesiaca skončili so všetkými mužmi, ktorí mali za ženy cudzinky.

Zoznam vinníkov

18 Medzi členmi kňazských rodín, ktorí si vzali za ženy cudzinky, boli: Maaseja, Eliezer, Jarib a Gedalja, boli zo synov Jozueho, Jocadakovho syna, a jeho bratov.
19 Podaním ruky sa zaviazali prepustiť svoje ženy a za svoju vinu priniesli barana ako obetu zmierenia; 20 medzi Imerovými synmi: Chanani a Zebadja; 21 medzi Charimovými synmi: Maaseja, Elija, Šemaja, Jechiel a Uzija; 22 medzi Pašchurovými synmi: Eljoenaj, Maaseja, Jišmael, Netaneel, Jozabad a Elasa. 23 Medzi Levitmi: Jozabad, Šimei, Kelaja – čiže Kelita – Petachja, Jehuda a Eliezer. 24 Medzi spevákmi: Eljašib a Zakur. Medzi vrátnikmi: Šallum, Telem a Uri. 25 Medzi Izraelcami: z Parošových synov: Ramja, Jizija, Malkija, Eleazar, Malkija a Benaja; 26 z Elamových synov: Metanja, Zecharja, Jechiel, Abdi, Jeremot a Elija; 27 zo Zatuových synov: Eljoenaj, Eljašib, Matanja, Jeremot, Zabad a Aziza; 28 z Bebajových synov: Jochanan, Chananja, Zabaj a Atlaj; 29 z Bigvajových synov: Mešullam, Maluch, Jedaja, Jašub, Jišal a Jeremot; 30 z Pachat-Moabových synov: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Becaleel, Binui a Menaše; 31 z Charimových synov: Eliezer, Jiššija, Malkija, Šemaja, Šimeon, 32 Benjamín, Maluch a Šemarja; 33 z Chašumových synov: Matenaj, Matatja, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše a Šimei; 34 z Baniových synov: Maadaj, Amram, Joel, 35 Benaja, Bedja, Kelaja, 36 Vanja, Meremot, Eljašib, 37 Matanja, Matenaj a Jaasaj; 38 z Binuiho synov: Šimei, 39 Šelemja, Natan a Adaja; 40 zo Zachajových synov: Šašaj, Šaraj, 41 Azareel, Šelemja, Šemarja, 42 Šallum, Amarja, Josef; 43 z Nebových synov: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel a Benaja. 44 Všetci títo si vzali za ženy cudzinky. Prepustili ich aj s deťmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk