Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Trest

1 Vtedy akýsi mocný hlas kričal mi do uší: "Prichádzajú tí, čo boli určení, aby potrestali mesto, každý nesúc svoju ničivú zbraň."
2 Vtedy som uzrel šesť chlapov prichádzať cestou od Hornej brány, ktorá hľadí k severu, každý v ruke s vojnovou sekerou. Uprostred nich muž oblečený v bielom plátne, s pisárskym náčiním za pásom. Keď vošli, zastali pred bronzovým oltárom. 3 Vtedy sa Sláva Boha Izraela zdvihla sponad cherubínov, na ktorých spočívala, a prišla k prahu Chrámu. Boh zavolal muža v plátne s pisárskym náčiním za pásom 4 a Jahve mu povedal: "Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom a urob znak kríža na čelá tých, čo vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom páchajú." 5 Potom som ho počul povedať ostatným: "Choďte za ním po meste a zabíjajte bez milosrdenstva, nikoho nešetrite! 6 Zabíjajte a ničte všetkých, starých a mladých, dievčatá, malé deti a ženy, ale nedotýkajte sa nikoho, kto má na čele znak kríža. Začnite od mojej svätyne!" Začali teda staršími, ktorí boli v Chráme. 7 Povedal im: "Poškvrňte Chrám a naplňte nádvoria mŕtvolami, potom vyjdite do mesta a zabíjajte!" 8 Zakiaľ oni zabíjali, ja som zostal sám. Hodil som sa tvárou k zemi a kričal som: "Ach, Pane Jahve, či chceš zničiť všetok zvyšok Izraela, keď vylievaš svoj hnev na Jeruzalem?" 9 Odpovedal mi: "Hriech Izraela a Júdu je nadmieru veľký, krajina je presiaknutá krvou a mesto je plné prekrúcania práva. Myslia si: "Jahve nevidí nič, Jahve opustil krajinu." 10 Dobre teda, ani ja nebudem mať s nimi zľutovanie, neušetrím ich. Vezmem ich na zodpovednosť za všetko, čo popáchali." 11 Vtedy ten muž v plátne, s pisárskym náčiním za pásom, prišiel a povedal túto správu: "Vykonal som, čo si mi rozkázal."