Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Rozdelenie krajiny

1 Toto sú mená kmeňov: od severnej hranice smerom na Chetlon po Vstup do Chamatu a Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku, pozdĺž Chamatu, od východnej hranice až po západnú: Dan, jeden podiel.
2 Pozdĺž hranice Danu, od východnej strany až po západnú: Ašer, jeden podiel. 3 Pozdĺž hranice Ašera, od východnej strany až po západnú: Neftali, jeden podiel. 4 Pozdĺž hranice Neftaliho, od východnej strany až po západnú: Manasses, jeden podiel. 5 Pozdĺž hranice Manassesa, od východnej strany až po západnú: Efraim, jeden podiel. 6 Pozdĺž hranice Efraima, od východnej strany až po západnú: Ruben, jeden podiel. 7 Pozdĺž hranice Rubena, od východnej strany až po západnú: Júda, jeden podiel. 8 Pozdĺž hranice Júdu, od východnej strany až po západnú bude svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, dvadsaťpäťtisíc lakťov široká a taká dlhá ako iné podiely, od východnej strany až po západnú. Svätyňa bude uprostred nej. 9 Svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, nech je dlhá dvadsaťpäťtisíc lakťov a široká desaťtisíc lakťov. 10 Táto svätá časť bude rozdelená takto: kňazom na severnej strane dvadsaťpäťtisíc lakťov, na západnej šírka desaťtisíc lakťov, na východnej desaťtisíc lakťov šírky a dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky na južnej strane; Jahveho svätyňa nech je uprostred nej. 11 To bude pre vysvätených kňazov, Sadokových synov, ktorí vykonávali svoju službu a nepoblúdili, keď poblúdili Izraelci, ako poblúdili Leviti. 12 Časť, vydelená pre kňazov z územia venovaného Jahvemu, bude svätosvätá, siahajúca k územiu Levitov. 13 Leviti nech majú časť vedľa územia kňazov v dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov – celková dĺžka dvadsaťpäťtisíc lakťov a šírka desaťtisíc lakťov. 14 Z toho nesmú nič predať ani zameniť, prvotiny zeme nesmú sa predávať, lebo sú zasvätené Jahvemu. 15 Zvyšujúcich päťtisíc lakťov šírky na dvadsaťpäťtisíc lakťov nech je mestské svetské územie na obydlia a trávniky. Uprostred toho nech je mesto. 16 Toto nech sú jeho rozmery: severná strana štyritisíc päťsto lakťov, južná strana štyritisíc päťsto lakťov, východná strana štyritisíc päťsto lakťov a západná strana štyritisíc päťsto lakťov. 17 Mestské trávniky budú na sever dvestopäťdesiat lakťov, na juh dvestopäťdesiat lakťov, na východ dvestopäťdesiat lakťov a na západ dvestopäťdesiat lakťov. 18 Čo zostáva z dĺžky pozdĺž svätej časti, desaťtisíc lakťov na východ a desaťtisíc lakťov na západ, pozdĺž svätej časti, bude na výživu mestských pracovníkov. 19 Tí, čo pracujú pre mesto, budú obrábať túto zem; majú byť vzatí zo všetkých izraelských kmeňov. 20 Celá venovaná časť bude mať dvadsaťpäťtisíc lakťov krát dvadsaťpäťtisíc lakťov do štvorca zahrnujúc svätú časť a pozemok pre mesto. 21 Čo zostáva z oboch strán svätej časti a mestského majetku, bude patriť kniežaťu. Na východ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k východnej hranici, a na západ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k západnej hranici rovnobežne s podielmi kmeňov, bude pridelené kniežaťu. Svätá časť a chrámová svätyňa budú uprostred. 22 Tak majetok Levitov a majetok mesta bude uprostred toho, čo patrí kniežaťu. Bude to medzi hranicami Júdu a Benjamína. 23 Ostatné kmene: od východnej hranice až po západnú: Benjamín, jeden podiel. 24 Pozdĺž hranice Benjamína, od východnej hranice až po západnú: Simeon, jeden podiel. 25 Pozdĺž hranice Simeona, od východnej hranice až po západnú: Isachar, jeden podiel. 26 Pozdĺž hranice Isachara, od východnej hranice až po západnú: Zabulon, jeden podiel. 27 Pozdĺž hranice Zabulona, od východnej hranice až po západnú: Gad, jeden podiel. 28 Pozdĺž hranice Gada na hranici Negebu, na juhu hranica pôjde od Tamaru až po vody Meriba pri Kadeši k potoku až po Veľké more. 29 Toto je krajina, ktorú rozdelíte ako dedičstvo izraelským kmeňom, toto budú ich podiely, výrok Pána Jahveho.

Jeruzalemské brány

30 Toto sú východy z mesta: severná strana, dlhá štyritisícpäťsto lakťov,
31 bude mať tri brány. Brány mesta dostanú mená izraelských kmeňov. Na sever: Rubenova brána: jedna; Júdova brána: jedna; Léviho brána: jedna. 32 Na východnej strane dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Jozefova brána: jedna; Benjamínova brána: jedna; Danova brána: jedna. 33 Na južnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Simeonova brána: jedna; Isacharova brána: jedna; Zabulonova brána: jedna. 34 Na západnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov a tri brány: Gadova brána: jedna; Ašerova brána: jedna; Neftaliho brána: jedna. 35 Celkový obvod: osemnásťtisíc lakťov. A meno mesta bude odteraz "Jahve je tam".
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk