Dve percentá (2 %)

48. kapitola

Rozdelenie krajiny

1 Toto sú mená kmeňov: od severnej hranice smerom na Chetlon po Vstup do Chamatu a Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku, pozdĺž Chamatu, od východnej hranice až po západnú: Dan, jeden podiel.
2 Pozdĺž hranice Danu, od východnej strany až po západnú: Ašer, jeden podiel. 3 Pozdĺž hranice Ašera, od východnej strany až po západnú: Neftali, jeden podiel. 4 Pozdĺž hranice Neftaliho, od východnej strany až po západnú: Manasses, jeden podiel. 5 Pozdĺž hranice Manassesa, od východnej strany až po západnú: Efraim, jeden podiel. 6 Pozdĺž hranice Efraima, od východnej strany až po západnú: Ruben, jeden podiel. 7 Pozdĺž hranice Rubena, od východnej strany až po západnú: Júda, jeden podiel. 8 Pozdĺž hranice Júdu, od východnej strany až po západnú bude svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, dvadsaťpäťtisíc lakťov široká a taká dlhá ako iné podiely, od východnej strany až po západnú. Svätyňa bude uprostred nej. 9 Svätá časť, ktorú venujete Jahvemu, nech je dlhá dvadsaťpäťtisíc lakťov a široká desaťtisíc lakťov. 10 Táto svätá časť bude rozdelená takto: kňazom na severnej strane dvadsaťpäťtisíc lakťov, na západnej šírka desaťtisíc lakťov, na východnej desaťtisíc lakťov šírky a dvadsaťpäťtisíc lakťov dĺžky na južnej strane; Jahveho svätyňa nech je uprostred nej. 11 To bude pre vysvätených kňazov, Sadokových synov, ktorí vykonávali svoju službu a nepoblúdili, keď poblúdili Izraelci, ako poblúdili Leviti. 12 Časť, vydelená pre kňazov z územia venovaného Jahvemu, bude svätosvätá, siahajúca k územiu Levitov. 13 Leviti nech majú časť vedľa územia kňazov v dĺžke dvadsaťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov – celková dĺžka dvadsaťpäťtisíc lakťov a šírka desaťtisíc lakťov. 14 Z toho nesmú nič predať ani zameniť, prvotiny zeme nesmú sa predávať, lebo sú zasvätené Jahvemu. 15 Zvyšujúcich päťtisíc lakťov šírky na dvadsaťpäťtisíc lakťov nech je mestské svetské územie na obydlia a trávniky. Uprostred toho nech je mesto. 16 Toto nech sú jeho rozmery: severná strana štyritisíc päťsto lakťov, južná strana štyritisíc päťsto lakťov, východná strana štyritisíc päťsto lakťov a západná strana štyritisíc päťsto lakťov. 17 Mestské trávniky budú na sever dvestopäťdesiat lakťov, na juh dvestopäťdesiat lakťov, na východ dvestopäťdesiat lakťov a na západ dvestopäťdesiat lakťov. 18 Čo zostáva z dĺžky pozdĺž svätej časti, desaťtisíc lakťov na východ a desaťtisíc lakťov na západ, pozdĺž svätej časti, bude na výživu mestských pracovníkov. 19 Tí, čo pracujú pre mesto, budú obrábať túto zem; majú byť vzatí zo všetkých izraelských kmeňov. 20 Celá venovaná časť bude mať dvadsaťpäťtisíc lakťov krát dvadsaťpäťtisíc lakťov do štvorca zahrnujúc svätú časť a pozemok pre mesto. 21 Čo zostáva z oboch strán svätej časti a mestského majetku, bude patriť kniežaťu. Na východ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k východnej hranici, a na západ, čo leží v šírke dvadsaťpäťtisíc lakťov svätej časti k západnej hranici rovnobežne s podielmi kmeňov, bude pridelené kniežaťu. Svätá časť a chrámová svätyňa budú uprostred. 22 Tak majetok Levitov a majetok mesta bude uprostred toho, čo patrí kniežaťu. Bude to medzi hranicami Júdu a Benjamína. 23 Ostatné kmene: od východnej hranice až po západnú: Benjamín, jeden podiel. 24 Pozdĺž hranice Benjamína, od východnej hranice až po západnú: Simeon, jeden podiel. 25 Pozdĺž hranice Simeona, od východnej hranice až po západnú: Isachar, jeden podiel. 26 Pozdĺž hranice Isachara, od východnej hranice až po západnú: Zabulon, jeden podiel. 27 Pozdĺž hranice Zabulona, od východnej hranice až po západnú: Gad, jeden podiel. 28 Pozdĺž hranice Gada na hranici Negebu, na juhu hranica pôjde od Tamaru až po vody Meriba pri Kadeši k potoku až po Veľké more. 29 Toto je krajina, ktorú rozdelíte ako dedičstvo izraelským kmeňom, toto budú ich podiely, výrok Pána Jahveho.

Jeruzalemské brány

30 Toto sú východy z mesta: severná strana, dlhá štyritisícpäťsto lakťov,
31 bude mať tri brány. Brány mesta dostanú mená izraelských kmeňov. Na sever: Rubenova brána: jedna; Júdova brána: jedna; Léviho brána: jedna. 32 Na východnej strane dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Jozefova brána: jedna; Benjamínova brána: jedna; Danova brána: jedna. 33 Na južnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov, tri brány: Simeonova brána: jedna; Isacharova brána: jedna; Zabulonova brána: jedna. 34 Na západnej strane, dlhej štyritisícpäťsto lakťov a tri brány: Gadova brána: jedna; Ašerova brána: jedna; Neftaliho brána: jedna. 35 Celkový obvod: osemnásťtisíc lakťov. A meno mesta bude odteraz "Jahve je tam".