Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

47. kapitola

Prameň z Chrámu

1 Znovu ma zaviedol ku bráne Chrámu a tam spod prahu Chrámu vyvierala voda a tiekla na východ, lebo Chrám bol obrátený na východ. Voda prúdila spod pravej strany Chrámu južne od oltára.
2 Vyviedol ma von cez severnú bránu a zaviedol ma zvonku naokolo až k vonkajšej bráne nádvoria vedúcej na východ a tam voda prúdila z pravej strany. 3 Keď ten človek vyšiel von na východ, mal v ruke šnúru, nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu. Voda siahala po členky. 4 Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po kolená. Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po pás. 5 Nameral ďalších tisíc lakťov a tam bol prúd, ktorý som nemohol prebrodiť, lebo voda sa zdvihla a bola hlboká, bolo treba plávať, bola to rieka, ktorá sa nedala prebrodiť. 6 Potom mi povedal: "Vidíš, syn človeka?" A viedol ma späť na breh rieky. 7 Keď som sa vrátil, videl som na brehu rieky veľmi veľké množstvo stromov z každej strany rieky. 8 Povedal mi: "Táto voda tečie k východnému kraju, steká na púšť Araba a ústi do mora, keď sa vleje do mora, uzdraví jeho vody. 9 Ak nejaký zo živočíchov, čo sa hmýria na zemi, príde tam, kde táto rieka tečie, získa z nej život. Rýb bude veľké množstvo, lebo tieto vody uzdravia všetko, kam preniknú, a kde bude tiecť táto rieka, všade nastane život. 10 Od Engadi až po En-Eglajim rybári budú stáť na brehu, lebo tam budú mať natiahnuté siete. Ryby budú také, ako vo Veľkom mori, a vo veľkom množstve. 11 Ale jeho močariská a zátoky sa neozdravia, zostanú na soľ. 12 Na brehu rieky, po každej strane, budú rásť všetky druhy ovocných stromov, ktorým lístie nikdy neuvädne a ovocie nikdy neprestane, budú zrieť každý mesiac, lebo ich vody vyvierajú vo svätyni. Ich ovocie bude potravou a ich lístie liekom."

Hranice krajiny

13 Takto hovorí Pán Jahve: "Hľa, toto je územie, ktoré rozdelíte medzi dvanásť izraelských kmeňov a Jozefovi dáte dva diely.
14 Vy všetci dostanete zo zeme dedičstvo, jeden ako druhý, lebo som prisahal vašim otcom, že im ju dám, a tak táto krajina vám pripadne do dedičstva. 15 Toto je hranica krajiny: Na severe, od Veľkého mora: cesta na Chetlon po Vstup do Chamatu. Cedad, 16 Berota, Sibrajim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Chamatu. Chacer-Ha-Tikon pri hranici Hauranu. 17 Hranica pôjde od mora po Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku a územie Chamatu. To je severná hranica. 18 Na východe medzi Hauranom a Damaskom, medzi Galaádom a izraelským krajom hranicou bude Jordán až po východné more, po Tamara. To je východná hranica. 19 Na juhu, od Tamaru až po vody Meriba-Kadeš, popri potoku k Veľkému moru. To je južná hranica k Negebu. 20 Na západe Veľké more bude hranicou až po Vstup do Chamatu. To je západná hranica. 21 Túto krajinu si rozdelíte medzi izraelské kmene. 22 Zadeľte ju žrebom ako dedičstvo pre seba a pre cudzincov žijúcich medzi vami, ktorí zrodili deti medzi vami. Nech sa s nimi zaobchádza ako s izraelskými občanmi. S vami si vyžrebujú dedičstvo medzi izraelskými kmeňmi. 23 Cudzincovi dajte dedičstvo v tom kmeni, s ktorým žije." Toto je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk