Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Prameň z Chrámu

1 Znovu ma zaviedol ku bráne Chrámu a tam spod prahu Chrámu vyvierala voda a tiekla na východ, lebo Chrám bol obrátený na východ. Voda prúdila spod pravej strany Chrámu južne od oltára.
2 Vyviedol ma von cez severnú bránu a zaviedol ma zvonku naokolo až k vonkajšej bráne nádvoria vedúcej na východ a tam voda prúdila z pravej strany. 3 Keď ten človek vyšiel von na východ, mal v ruke šnúru, nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu. Voda siahala po členky. 4 Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po kolená. Nameral ďalších tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, voda siahala po pás. 5 Nameral ďalších tisíc lakťov a tam bol prúd, ktorý som nemohol prebrodiť, lebo voda sa zdvihla a bola hlboká, bolo treba plávať, bola to rieka, ktorá sa nedala prebrodiť. 6 Potom mi povedal: "Vidíš, syn človeka?" A viedol ma späť na breh rieky. 7 Keď som sa vrátil, videl som na brehu rieky veľmi veľké množstvo stromov z každej strany rieky. 8 Povedal mi: "Táto voda tečie k východnému kraju, steká na púšť Araba a ústi do mora, keď sa vleje do mora, uzdraví jeho vody. 9 Ak nejaký zo živočíchov, čo sa hmýria na zemi, príde tam, kde táto rieka tečie, získa z nej život. Rýb bude veľké množstvo, lebo tieto vody uzdravia všetko, kam preniknú, a kde bude tiecť táto rieka, všade nastane život. 10 Od Engadi až po En-Eglajim rybári budú stáť na brehu, lebo tam budú mať natiahnuté siete. Ryby budú také, ako vo Veľkom mori, a vo veľkom množstve. 11 Ale jeho močariská a zátoky sa neozdravia, zostanú na soľ. 12 Na brehu rieky, po každej strane, budú rásť všetky druhy ovocných stromov, ktorým lístie nikdy neuvädne a ovocie nikdy neprestane, budú zrieť každý mesiac, lebo ich vody vyvierajú vo svätyni. Ich ovocie bude potravou a ich lístie liekom."

Hranice krajiny

13 Takto hovorí Pán Jahve: "Hľa, toto je územie, ktoré rozdelíte medzi dvanásť izraelských kmeňov a Jozefovi dáte dva diely.
14 Vy všetci dostanete zo zeme dedičstvo, jeden ako druhý, lebo som prisahal vašim otcom, že im ju dám, a tak táto krajina vám pripadne do dedičstva. 15 Toto je hranica krajiny: Na severe, od Veľkého mora: cesta na Chetlon po Vstup do Chamatu. Cedad, 16 Berota, Sibrajim, ktorý leží medzi územím Damasku a územím Chamatu. Chacer-Ha-Tikon pri hranici Hauranu. 17 Hranica pôjde od mora po Chacer-Enan majúc na severe územie Damasku a územie Chamatu. To je severná hranica. 18 Na východe medzi Hauranom a Damaskom, medzi Galaádom a izraelským krajom hranicou bude Jordán až po východné more, po Tamara. To je východná hranica. 19 Na juhu, od Tamaru až po vody Meriba-Kadeš, popri potoku k Veľkému moru. To je južná hranica k Negebu. 20 Na západe Veľké more bude hranicou až po Vstup do Chamatu. To je západná hranica. 21 Túto krajinu si rozdelíte medzi izraelské kmene. 22 Zadeľte ju žrebom ako dedičstvo pre seba a pre cudzincov žijúcich medzi vami, ktorí zrodili deti medzi vami. Nech sa s nimi zaobchádza ako s izraelskými občanmi. S vami si vyžrebujú dedičstvo medzi izraelskými kmeňmi. 23 Cudzincovi dajte dedičstvo v tom kmeni, s ktorým žije." Toto je výrok Pána Jahveho.