Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

Rôzne predpisy

1 Takto hovorí Pán Jahve: "Brána vnútorného nádvoria obrátená na východ zostane zamknutá počas šiestich pracovných dní. Ale v sobotu sa otvorí, tiež v deň novomesiaca.
2 Keď knieža vkročí cez predsieň podbránia zvonku, zastaví sa pred verajami brány. Vtedy kňaz obetuje jeho celopal a obetu spoluúčasti. Potom sa knieža na poklonu hodí tvárou k zemi na prahu brány a vyjde von. Brána sa nezatvorí až do večera. 3 Ľud krajiny má robiť takúto poklonu v soboty a v dni novomesiaca pred Jahvem pri vchode do brány. 4 Celopal, ktorý knieža obetuje Jahvemu v sobotu, bude šesť baránkov bez chyby a jeden bezchybný baran. 5 Ako nekrvavú obetu s baranom obetuje mericu obilia a s baránkami koľko chce, tiež šestinu okova oleja na každú mericu obilia. 6 V deň novomesiaca nech je to mladý býk bez chyby, šesť baránkov a jeden baran, všetko bez chyby. 7 S býkom obetuje mericu obilia, s baranom tiež mericu a s baránkami koľko chce, a tiež šestinu okova oleja na každú mericu obilia. 8 Keď prichádza knieža, nech vojde dnu cez predsieň brány a nech vyjde tou istou cestou. 9 Keď pred Jahveho prichádza ľud na sviatky, kto vošiel severnou bránou, aby si vybavil poklonu, vyjde južnou bránou, a kto vošiel južnou bránou, vyjde severnou bránou. Nikto sa nemá vrátiť bránou, ktorou prišiel, ale vyjde náprotivnou. 10 Knieža sa má zdržiavať medzi nimi: vojde ako oni a vyjde ako oni. 11 Na sviatky a na slávnosti nekrvavá obeta bude merica obilia na jedného býka, tiež merica na jedného barana a s baránkami koľko chce, tiež šestina okova oleja na každú mericu obilia. 12 Keď knieža chce priniesť celopalnú obetu alebo obetu spoluúčasti ako dobrovoľné obety Jahvemu, otvoria mu východnú bránu a on obetuje celopal a obetu spoluúčasti, ako to robieva v sobotný deň. Potom vyjde a po jeho odchode bránu zatvoria. 13 Každý deň obetuješ Jahvemu ako celopal ročného baránka bez chyby a to urobíš každé ráno. 14 S ním obetuješ každé ráno ako nekrvavú obetu šestinu merice múky a osemnástu časť okova oleja na zamiesenie múky. Táto nekrvavá obeta Jahvemu je predpísaná navždy. 15 Každé ráno teda obetujú baránka, múčnu obetu a olej ako ustavičný celopal. 16 Takto hovorí Pán Jahve: Ak knieža daruje niečo zo svojho majetku niektorému zo svojich synov, tento dar bude patriť jeho synom, lebo je to ich dedičný majetok. 17 Ale ak dá takýto dar niektorému zo svojich otrokov, to mu bude patriť až do roku jeho prepustenia na slobodu, potom sa vráti kniežaťu. Je to majetok jeho synov a má patriť im. 18 Knieža nesmie utláčať ľud, brať niečo z jeho dedičstva. Má dať svojim synom dedičstvo z vlastného majetku, aby nikto z môjho ľudu nebol vyhnaný zo svojho majetku." 19 Potom ma zaviedol bočným vchodom podbránia k miestnostiam obráteným na sever, k miestnostiam svätyne, vyhradeným pre kňazov. Poukážuc na miesto na ich západnej strane 20 povedal mi: "Toto je miesto, kde kňazi budú variť mäso obiet za hriechy a obiet zmierenia, kde budú piecť obety z obilia, aby ich nemuseli vynášať do vonkajšieho nádvoria a neprenášali tak zasvätenie na ľud." 21 Potom ma vyviedol do vonkajšieho nádvoria a zaviedol ma k štyrom kútom nádvoria. A tam, v každom kúte nádvoria, bol dvorec. 22 Tieto štyri dvorce boli uzavreté a všetky štyri boli rovnakej veľkosti, dlhé štyridsať lakťov a široké tridsať. 23 Okolo každého z tých štyroch dvorcov bol kamenný múr a dole pozdĺž múru boli porobené navôkol ohniská. 24 Povedal mi: "Toto sú kuchyne, kde budú služobníci Chrámu variť obety ľudu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk