Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

45. kapitola

Rozdelenie krajiny. Jahveho čiastka

1 Keď budete deliť krajinu žrebom pre kmene ako dedičstvo, darujte Jahvemu dar, svätú časť zeme, dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhú a dvadsaťtisíc lakťov širokú. Toto územie bude sväté v celom svojom rozsahu.
2 Z toho bude štvorec päťsto lakťov krát päťsto pre svätyňu a naokolo voľné miesto päťdesiat lakťov. 3 Z toho priestoru vymeraj dĺžku dvadsaťpäťtisíc lakťov krát desaťtisíc šírky, kde bude stáť svätyňa, Svätyňa Svätých. 4 Toto je svätá časť zeme patriaca kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pri svojej službe pristupujú k Jahvemu. Bude tam miesto pre ich domy a svätý pozemok pre svätyňu. 5 Ďalšie územie dvadsaťpäťtisíc lakťov dlhé a desaťtisíc široké bude patriť Levitom slúžiacim v Chráme. Bude to ich majetok na obytné mestá. 6 Mestu dajte do vlastníctva pozemok päťtisíc lakťov široký a dvadsaťpäťtisíc dlhý, priliehajúci k časti pridelenej svätyni, to bude patriť celému domu Izraela.

Čiastka kniežaťa

7 Kniežaťu bude patriť územie z každej strany posvätnej časti a vlastníctva mesta, na západnej strane smerom na západ a na východnej strane smerom na východ. Územie v dĺžke jedného podielu od východnej po západnú hranicu krajiny.
8 To bude jeho majetok v Izraeli, aby kniežatá už neutláčali môj ľud, ale zem nechali domu Izraela, jeho kmeňom. 9 Takto hovorí Pán Jahve: "Dosť už, izraelské kniežatá! Prestaňte s násilím a s útlakom! Zachovávajte právo a spravodlivosť! Prestaňte drancovať môj ľud! To je výrok Pána Jahveho. 10 Používajte spravodlivé váhy, spravodlivú mericu a spravodlivý okov! 11 Merica i okov majú mať rovnakú mieru, merica nech je desatinou suda a okov tiež desatinou suda. Tak sa miery budú riadiť podľa suda. 12 Šekel má vážiť dvadsať gér. Dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov a pätnásť šeklov budú jedna mina.

Príspevky pre kult

13 Budete odovzdávať tieto príspevky: šestinu merice od suda pšenice a šestinu merice od suda jačmeňa.
14 Jeden okov oleja od desiatich okovov, to je od suda o desiatich okovoch, od suda, lebo desať okovov tvorí jeden sud. 15 Jednu ovcu zo stáda za každých dvesto z izraelských nív na obety, celopaly a obety spoluúčasti. To bude uzmierenie za vás, výrok Pána Jahveho. 16 Celý ľud krajiny je zaviazaný týmito dávkami izraelskému kniežaťu. 17 Knieža zasa bude mať na starosti celopaly, obety obilia a obety nápojov počas pútnických sviatkov, novomesiacov, sobôt a počas všetkých sviatkov Izraela. On sa postará o obetu za hriech, obetu nekrvavú, celopaly a obety spoluúčasti, potrebné na uzmierenie za dom Izraela."

Sviatok Paschy (Veľkej noci)

18 Takto hovorí Pán Jahve: "Prvého dňa prvého mesiaca vezmeš mladého býka bez chyby na očistenie svätyne.
19 Kňaz vezme z krvi obety za hriech a pomaže ňou veraje Chrámu, štyri uhly oltárneho podstavca a verajte brány vnútorného nádvoria. 20 To isté urobíte siedmeho dňa mesiaca za tých, čo zhrešili z omylu alebo z nevedomosti. Takto vykonáte uzmierenie za Chrám. 21 Štrnásteho dňa prvého mesiaca budete sláviť Paschu, sedemdňový sviatok, počas ktorého budete jesť nekvasené chleby. 22 V ten deň knieža obetuje býka ako obetu za hriechy, za seba a za všetok ľud krajiny. 23 Počas siedmich dní sviatkov obetuje Jahvemu ako celopal sedem býkov a sedem baranov, bez chyby, a to denne počas tých siedmich dní, a každý deň jedného capa ako obetu za hriech. 24 A ako nekrvavú obetu obetuje mericu obilia s každým býkom a mericu s každým baranom, tiež na každú mericu obilia jednu šestinu okova oleja.

Sviatok Stanov

25 Knieža má vykonať to isté pätnásteho dňa siedmeho mesiaca na sviatok, a to počas siedmich dní: obetovať obetu za hriech, celopal a to isté množstvo obilia i oleja."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk