Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Používanie východného podbránia

1 Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
2 Jahve mi povedal: "Táto brána zostane zamknutá. Otvoriť ju neslobodno, nikto nesmie cez ňu vojsť, lebo cez ňu vošiel Jahve, Boh Izraela. Preto zostane zamknutá. 3 Len knieža, pretože je knieža, môže si tu zasadnúť, aby jedol jedlo v Jahveho prítomnosti. Vojde cez predsieň podbránia a tade aj vyjde."

Pravidlá o pripustení do Chrámu

4 Potom ma zaviedol severnou bránou pred Chrám. Díval som sa: A hľa, Jahveho sláva napĺňala Jahveho chrám. Vtedy som sa vrhol tvárou k zemi.
5 Jahve mi povedal: "Syn človeka, dávaj dobrý pozor, dívaj sa uprene, počúvaj napäto, čo ti poviem o všetkých predpisoch Jahveho chrámu a o všetkých jeho zákonoch. Dávaj dobrý pozor, kto smie vojsť do Chrámu a kto je z Chrámu vylúčený. 6 Povedz tomu buričskému domu Izraela: Toto hovorí Pán Jahve: Príliš veľa bolo vašich ohavností, dom Izraela. 7 Priviedli ste cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby konali službu v mojej svätyni a znesvätili môj Chrám, keď mi obetujete môj pokrm, tuk a krv, a tak ste svojimi ohavnosťami porušili moju zmluvu. 8 Namiesto toho, aby ste sa sami starali o moje sväté veci, poverili ste týchto ľudí, aby sa starali o moju svätyňu namiesto vás. 9 Takto hovorí Pán Jahve: Nijaký cudzinec neobrezaný srdcom a neobrezaný telom nesmie vojsť do mojej svätyne, nikto zo všetkých cudzincov, ktorí sú uprostred Izraelcov.

Leviti

10 Ale Leviti, ktorí ma opustili, keď Izrael blúdil za svojimi modlami, a musia niesť trest za svoje viny,
11 predsa budú vykonávať službu v mojej svätyni. Budú strážcami chrámových brán a budú vykonávať službu v Chráme. Budú zabíjať zvieratá na celopalné obety a na obety za ľud a budú stáť pohotovo, aby obslúžili ľudí. 12 Pretože ľudu slúžili pri jeho modlách a boli pre Izraelcov príčinou hriechu, dvíham ruku proti nim – výrok Pána Jahveho –, preto ponesú trest za svoju zlobu. 13 Nebudú mať prístup ku mne, aby mi slúžili ako kňazi; nesmú sa dotknúť mojich svätých vecí, ani pristúpiť k svätosvätým veciam, ale ponesú hanbu za svoje ohavné skutky, ktoré popáchali. 14 Dám im na starosť službu v Chráme so všetkými prácami, ktoré sa v ňom majú vykonávať.

Kňazi

15 Levitskí kňazi zo Sadokovho rodu, ktorí vykonávali službu v mojej svätyni, keď sa Izraelci vzdialili odo mňa, títo budú pristupovať ku mne a slúžiť mi. Nech oni stoja predo mnou a obetujú mi tuk a krv. To je výrok Pána Jahveho.
16 Oni budú vchádzať do mojej svätyne, pristupovať k môjmu stolu, aby mi slúžili, oni budú vykonávať moju službu. 17 Keď prekročia bránu vnútorného nádvoria, prezlečú sa do plátenných šiat. Keď budú vykonávať službu v bránach vnútorného nádvoria a v Chráme, nebudú mať na sebe nijaký vlnený odev. 18 Nech majú na hlavách plátenné turbany a okolo pása plátenné spodky. Nesmú sa opásať tak, aby sa potili. 19 Keď vyjdú do vonkajšieho nádvoria, do vonkajšieho nádvoria k ľudu, vyzlečú si odev, v ktorom konali službu, odložia ho v miestnostiach svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neprenášali zasvätenie na ľud. 20 Hlavy si nesmú holiť ani si nechať vlasy voľne rásť, ale si dajú hlavy riadne strihať. 21 Ani jeden kňaz nesmie piť víno, keď má vstúpiť do vnútorného nádvoria. 22 Za manželku si nesmú vziať vdovu alebo prepustenú, ale iba pannu z izraelského rodu. Môžu si však vziať vdovu po kňazovi. 23 Môj ľud majú poučovať o rozdiele medzi svätým a nesvätým a ukazovať mu, aký je rozdiel medzi čistým a nečistým. 24 V sporoch nech sú sudcami, nech rozsudzujú podľa môjho práva. Nech zachovávajú zákony a nariadenia o všetkých mojich sviatkoch a nech svätia moje soboty. 25 Nepriblížia sa k mŕtvemu, aby sa nepoškvrnili, smú sa však poškvrniť pre otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru. 26 Po očisťovaní nech sa počíta sedem dní, 27 potom v deň, keď vstúpi na sväté miesto, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, to je výrok Pána Jahveho. 28 Nebudú mať dedičstvo, ja budem ich dedičstvom. Nedajte im majetok v Izraeli, ja budem ich majetkom. 29 Ich pokrmom budú obety obilia, obety za hriech, obety zmierenia a všetko postihnuté kliatbou v Izraeli bude ich. 30 Prvé zo všetkých prvotín a zo všetkých vašich obiet, zo všetkého, čo obetujete, bude patriť kňazom. Prvotinu svojej múky dajte kňazovi, aby požehnanie spočinulo na vašom dome. 31 Kňazi nesmú jesť zdochlinu vtáka alebo zvieraťa, ani zverou roztrhané.