Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

44. kapitola

Používanie východného podbránia

1 Zaviedol ma k vonkajšej bráne svätyne hľadiacej na východ. Bola zamknutá.
2 Jahve mi povedal: "Táto brána zostane zamknutá. Otvoriť ju neslobodno, nikto nesmie cez ňu vojsť, lebo cez ňu vošiel Jahve, Boh Izraela. Preto zostane zamknutá. 3 Len knieža, pretože je knieža, môže si tu zasadnúť, aby jedol jedlo v Jahveho prítomnosti. Vojde cez predsieň podbránia a tade aj vyjde."

Pravidlá o pripustení do Chrámu

4 Potom ma zaviedol severnou bránou pred Chrám. Díval som sa: A hľa, Jahveho sláva napĺňala Jahveho chrám. Vtedy som sa vrhol tvárou k zemi.
5 Jahve mi povedal: "Syn človeka, dávaj dobrý pozor, dívaj sa uprene, počúvaj napäto, čo ti poviem o všetkých predpisoch Jahveho chrámu a o všetkých jeho zákonoch. Dávaj dobrý pozor, kto smie vojsť do Chrámu a kto je z Chrámu vylúčený. 6 Povedz tomu buričskému domu Izraela: Toto hovorí Pán Jahve: Príliš veľa bolo vašich ohavností, dom Izraela. 7 Priviedli ste cudzincov neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby konali službu v mojej svätyni a znesvätili môj Chrám, keď mi obetujete môj pokrm, tuk a krv, a tak ste svojimi ohavnosťami porušili moju zmluvu. 8 Namiesto toho, aby ste sa sami starali o moje sväté veci, poverili ste týchto ľudí, aby sa starali o moju svätyňu namiesto vás. 9 Takto hovorí Pán Jahve: Nijaký cudzinec neobrezaný srdcom a neobrezaný telom nesmie vojsť do mojej svätyne, nikto zo všetkých cudzincov, ktorí sú uprostred Izraelcov.

Leviti

10 Ale Leviti, ktorí ma opustili, keď Izrael blúdil za svojimi modlami, a musia niesť trest za svoje viny,
11 predsa budú vykonávať službu v mojej svätyni. Budú strážcami chrámových brán a budú vykonávať službu v Chráme. Budú zabíjať zvieratá na celopalné obety a na obety za ľud a budú stáť pohotovo, aby obslúžili ľudí. 12 Pretože ľudu slúžili pri jeho modlách a boli pre Izraelcov príčinou hriechu, dvíham ruku proti nim – výrok Pána Jahveho –, preto ponesú trest za svoju zlobu. 13 Nebudú mať prístup ku mne, aby mi slúžili ako kňazi; nesmú sa dotknúť mojich svätých vecí, ani pristúpiť k svätosvätým veciam, ale ponesú hanbu za svoje ohavné skutky, ktoré popáchali. 14 Dám im na starosť službu v Chráme so všetkými prácami, ktoré sa v ňom majú vykonávať.

Kňazi

15 Levitskí kňazi zo Sadokovho rodu, ktorí vykonávali službu v mojej svätyni, keď sa Izraelci vzdialili odo mňa, títo budú pristupovať ku mne a slúžiť mi. Nech oni stoja predo mnou a obetujú mi tuk a krv. To je výrok Pána Jahveho.
16 Oni budú vchádzať do mojej svätyne, pristupovať k môjmu stolu, aby mi slúžili, oni budú vykonávať moju službu. 17 Keď prekročia bránu vnútorného nádvoria, prezlečú sa do plátenných šiat. Keď budú vykonávať službu v bránach vnútorného nádvoria a v Chráme, nebudú mať na sebe nijaký vlnený odev. 18 Nech majú na hlavách plátenné turbany a okolo pása plátenné spodky. Nesmú sa opásať tak, aby sa potili. 19 Keď vyjdú do vonkajšieho nádvoria, do vonkajšieho nádvoria k ľudu, vyzlečú si odev, v ktorom konali službu, odložia ho v miestnostiach svätyne a oblečú si iné šaty, aby svojím odevom neprenášali zasvätenie na ľud. 20 Hlavy si nesmú holiť ani si nechať vlasy voľne rásť, ale si dajú hlavy riadne strihať. 21 Ani jeden kňaz nesmie piť víno, keď má vstúpiť do vnútorného nádvoria. 22 Za manželku si nesmú vziať vdovu alebo prepustenú, ale iba pannu z izraelského rodu. Môžu si však vziať vdovu po kňazovi. 23 Môj ľud majú poučovať o rozdiele medzi svätým a nesvätým a ukazovať mu, aký je rozdiel medzi čistým a nečistým. 24 V sporoch nech sú sudcami, nech rozsudzujú podľa môjho práva. Nech zachovávajú zákony a nariadenia o všetkých mojich sviatkoch a nech svätia moje soboty. 25 Nepriblížia sa k mŕtvemu, aby sa nepoškvrnili, smú sa však poškvrniť pre otca, matku, syna, dcéru, brata alebo nevydatú sestru. 26 Po očisťovaní nech sa počíta sedem dní, 27 potom v deň, keď vstúpi na sväté miesto, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, nech prinesie svoju obetu za hriech, to je výrok Pána Jahveho. 28 Nebudú mať dedičstvo, ja budem ich dedičstvom. Nedajte im majetok v Izraeli, ja budem ich majetkom. 29 Ich pokrmom budú obety obilia, obety za hriech, obety zmierenia a všetko postihnuté kliatbou v Izraeli bude ich. 30 Prvé zo všetkých prvotín a zo všetkých vašich obiet, zo všetkého, čo obetujete, bude patriť kňazom. Prvotinu svojej múky dajte kňazovi, aby požehnanie spočinulo na vašom dome. 31 Kňazi nesmú jesť zdochlinu vtáka alebo zvieraťa, ani zverou roztrhané.