Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

43. kapitola

Jahveho návrat

1 Zaviedol ma k bráne, k bráne obrátenej na východ
2 a hľa, sláva Boha Izraela prichádzala od východu. Jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd a zem sa jagala jeho slávou. 3 Toto videnie bolo podobné videniu, ktoré som mal, keď prichádzal ničiť mesto, tiež videniu, ktoré som mal pri rieke Kebar. Nato som padol na tvár. 4 Jahveho sláva vošla do Chrámu bránou obrátenou k východu. 5 Duch ma zdvihol a preniesol ma do vnútorného nádvoria a hľa, Jahveho sláva napĺňala Chrám. 6 Zakiaľ ten človek stál pri mne, počul som kohosi, čo mi hovoril z Chrámu, 7 povedal mi: "Syn človeka, pozri miesto pre môj trón, miesto, kde si zastanem, kde budem bývať uprostred izraelských synov naveky: ani Izraelci, ani ich králi nikdy už nepoškvrnia moje sväté meno svojou modloslužbou a mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú. 8 Svoje prahy položili vedľa mojich prahov a svoje dvere vedľa mojich dvier, že len múr bol medzi mnou a nimi. Moje meno poškvrňovali svojimi ohavnosťami, ktoré páchali, preto som ich zničil vo svojom hneve. 9 Odteraz odstránia spredo mňa svoju modloslužbu a mŕtvoly svojich kráľov a ja budem bývať naveky uprostred nich. 10 Syn človeka, opíš domu Izraela Chrám, aby rozmerali jeho plán a hanbili sa za svoje hriechy. 11 Ak sa budú hanbiť za všetko, čo popáchali, vysvetli im podobu Chrámu, jeho zariadenie, jeho východy a vchody, všetky podrobnosti a zvláštnosti, jeho plán a jeho pravidlá. Všetko im to daj na písme, aby zachovávali všetky tieto plány a všetky tieto pravidlá a uskutočnili ich. 12 Toto je úprava Chrámu: má byť stavaný na vrchole hory a celé územie, ktoré obklopuje, bude svätosväté. Toto je úprava Chrámu."

Oltár

13 Toto sú rozmery oltára v lakťoch: základňa jeden lakeť na jeden lakeť šírky; na okraji oltára bol žliabok na jednu piaď. To bol okraj oltára.
14 Od základne spočívajúcej na zemi až po jeden lakeť širokú obrubu nižšej plošiny boli dva lakte; od tejto nižšej plošiny po obrubu vyššej plošiny, širokú jeden lakeť, boli štyri lakte. 15 Oltárne ohnisko bolo štyri lakte vysoké a od ohniska nahor boli štyri rohy. 16 Ohnisko bolo dvanásť lakťov dlhé a dvanásť lakťov široké; jeho štyri strany tvorili štvorec. 17 Vyššia plošina bola štvorec štrnásť lakťov dlhý a štrnásť lakťov široký; navôkol bola obruba hlboká pol lakťa. Podstavec dookola jeden lakeť. Vystupovalo sa k nemu schodmi od východu.

Posvätenie oltára

18 Povedal mi: "Syn človeka, takto hovorí Pán Jahve: Toto sú predpisy týkajúce sa oltára, keď bude postavený, aby sa na ňom obetovali celopaly a kropili ho krvou:
19 Kňazi – Leviti zo Sadokovej rodiny, oni jediní sa môžu priblížiť ku mne a slúžiť mi. To je Jahveho výrok. Im pridelíš mladého býka na obetu za hriechy. 20 Vezmeš z jeho krvi, pomažeš ňou štyri rohy oltára, štyri uhly hornej plošiny a jeho obrubu dookola. Tak ho očistíš od hriechov a vykonáš zaň uzmierenie. 21 Potom vezmeš býka určeného na obetu za hriech: spália ho celého na mieste chrámoviska k tomu určenom, ale mimo svätyne. 22 Na druhý deň obetuje za hriechy bezchybného capa a nech oltár očistia od hriechu, ako urobili s býkom. 23 Keď dokončíš očisťovanie oltára od hriechu, obetuj mladého bezchybného býka a bezchybného barana zo stáda. 24 Priveď ich pred Jahveho a nech ich kňazi posypú soľou a obetujú Jahvemu ako celopaly. 25 Sedem dní, a to každý deň, budeš obetovať na obetu za hriechy capa, býka a barana zo stáda, všetko bezchybných. 26 Sedem dní bude trvať uzmierovanie za oltár, jeho rituálne očisťovanie a posväcovanie. 27 Keď sa skončia tieto dni, ôsmeho dňa a nasledujúce dni nech kňazi obetujú na oltári vaše celopalné obety, vaše obety spoluúčasti a ja vás prijmem na milosť." Toto je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk