Predchádzajúca kapitola

42. kapitola

Priľahlé stavby Chrámu

1 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria, na sever, a priviedol ma k miestnosti naproti voľnému priestoru a naproti budove obrátenej k severu.
2 Jej dĺžka po severnej strane bola sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov. 3 Naproti dvadsiatim vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria bolo kryté podlubie oproti trojposchodovému podlubiu. 4 Pred miestnosťami bola chodba do vnútorného nádvoria, desať lakťov široká a sto lakťov dlhá; dvere miestností viedli na sever. 5 Horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné miestnosti, lebo podlubie im uberalo časť priestoru. 6 Všetky boli na troch poschodiach a nemali stĺpy, ako mali nádvoria, takže horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné. 7 Vonkajší múr, súbežný s miestnosťami a naproti nim, na strane vonkajšieho nádvoria, bol dlhý päťdesiat lakťov. 8 Miestnosti vonkajšieho nádvoria boli päťdesiat lakťov dlhé a tie, obrátené ku Chrámu, sto lakťov. 9 Pod miestnosťami bol vchod smerom od východu z vonkajšieho nádvoria. 10 V šírke múru nádvoria na juhu za voľným priestorom a za budovou boli iné miestnosti. 11 Pred nimi bol priechod ako pri severných miestnostiach, ktoré mali dĺžku a šírku rovnakú ako tamtie miestnosti, také isté východy, zariadenia a brány. 12 Pod južnými miestnosťami bol vchod z každej cesty naproti patričnému múru. 13 Povedal mi: "Severné a južné miestnosti, ktoré sú obrátené na voľné priestranstvo, sú sväté miestnosti, kde kňazi predstupujúci pred Jahveho majú jedávať svätosväté jedlá. Tam majú uložiť svätosväté veci, nekrvavé obety, obety za hriechy a obety za previnenia, lebo je to sväté miesto. 14 Keď tam kňazi vkročia, nemajú vyjsť zo svätého miesta na vonkajšie nádvorie, ale majú tam odložiť rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté. Nech si oblečú iné rúcha, keď idú na miesta určené pre ľud."

Rozmery nádvoria

15 Keď dokončil meranie vnútorného Chrámu, zaviedol ma k bráne hľadiacej na východ a premeral všetko dookola.
16 Rozmeral východnú stranu svojou meračskou trstenicou: päťsto lakťov. 17 Potom sa obrátil, rozmeral severnú stranu svojou trstenicou: päťsto lakťov. 18 Obrátil sa a premeral svojou meračskou trstenicou južnú stranu: päťsto lakťov. 19 Obrátil sa na západnú stranu a svojou meračskou trstenicou nameral: päťsto lakťov. 20 Na štyri strany premeral múr okolo, bol dlhý päťsto lakťov a široký päťsto lakťov. Ten oddeľoval sväté miesto od nesvätého.