Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Priľahlé stavby Chrámu

1 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria, na sever, a priviedol ma k miestnosti naproti voľnému priestoru a naproti budove obrátenej k severu.
2 Jej dĺžka po severnej strane bola sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov. 3 Naproti dvadsiatim vnútorného nádvoria a naproti dlažbe vonkajšieho nádvoria bolo kryté podlubie oproti trojposchodovému podlubiu. 4 Pred miestnosťami bola chodba do vnútorného nádvoria, desať lakťov široká a sto lakťov dlhá; dvere miestností viedli na sever. 5 Horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné miestnosti, lebo podlubie im uberalo časť priestoru. 6 Všetky boli na troch poschodiach a nemali stĺpy, ako mali nádvoria, takže horné miestnosti boli užšie ako spodné a stredné. 7 Vonkajší múr, súbežný s miestnosťami a naproti nim, na strane vonkajšieho nádvoria, bol dlhý päťdesiat lakťov. 8 Miestnosti vonkajšieho nádvoria boli päťdesiat lakťov dlhé a tie, obrátené ku Chrámu, sto lakťov. 9 Pod miestnosťami bol vchod smerom od východu z vonkajšieho nádvoria. 10 V šírke múru nádvoria na juhu za voľným priestorom a za budovou boli iné miestnosti. 11 Pred nimi bol priechod ako pri severných miestnostiach, ktoré mali dĺžku a šírku rovnakú ako tamtie miestnosti, také isté východy, zariadenia a brány. 12 Pod južnými miestnosťami bol vchod z každej cesty naproti patričnému múru. 13 Povedal mi: "Severné a južné miestnosti, ktoré sú obrátené na voľné priestranstvo, sú sväté miestnosti, kde kňazi predstupujúci pred Jahveho majú jedávať svätosväté jedlá. Tam majú uložiť svätosväté veci, nekrvavé obety, obety za hriechy a obety za previnenia, lebo je to sväté miesto. 14 Keď tam kňazi vkročia, nemajú vyjsť zo svätého miesta na vonkajšie nádvorie, ale majú tam odložiť rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté. Nech si oblečú iné rúcha, keď idú na miesta určené pre ľud."

Rozmery nádvoria

15 Keď dokončil meranie vnútorného Chrámu, zaviedol ma k bráne hľadiacej na východ a premeral všetko dookola.
16 Rozmeral východnú stranu svojou meračskou trstenicou: päťsto lakťov. 17 Potom sa obrátil, rozmeral severnú stranu svojou trstenicou: päťsto lakťov. 18 Obrátil sa a premeral svojou meračskou trstenicou južnú stranu: päťsto lakťov. 19 Obrátil sa na západnú stranu a svojou meračskou trstenicou nameral: päťsto lakťov. 20 Na štyri strany premeral múr okolo, bol dlhý päťsto lakťov a široký päťsto lakťov. Ten oddeľoval sväté miesto od nesvätého.