Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Budúci Chrám

1 Na začiatku dvadsiateho piateho roku nášho zajatia, desiateho dňa mesiaca, štrnásť rokov po páde mesta Jeruzalem, v ten istý deň Jahveho ruka spočinula na mne a zaviedla ma tam:
2 v božskom videní ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom naproti som videl čosi ako stavby mesta. 3 Zaviedol ma doň, a tu vidím človeka žiarivého ako bronz. V rukách mal plátennú šnúru a meračskú trstenicu a stál v bráne. 4 Ten človek mi povedal: "Syn človeka, hľaď uprene, načúvaj veľmi pozorne, zapamätaj si všetko, čo ti kážem, lebo si bol privedený sem, aby som ti to ukázal. Rozpovedz domu Izraela všetko, čo uvidíš!"

Vonkajší múr okolo Chrámu

5 A hľa, Chrám bol zvonku dookola obkolesený múrom. Meračská trstenica, ktorú mal ten človek v ruke, bola dlhá šesť lakťov. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Rozmeral hrúbku múru: jedna trstenica a výšku: jedna trstenica.

Východná brána s podbráním

6 Prišiel ku bráne hľadiacej k východu, vystúpil po jej schodoch a odmeral prah brány: jednu trstenicu šírky.
7 Miestnosti boli dlhé po jednej trstenici a po jednej trstenici široké, medzi miestnosťami bolo päť lakťov; aj prah brány na konci predsiene na strane ku Chrámu: jedna trstenica. 8 Premeral predsieň podbránia dovnútra: osem lakťov; 9 piliere po dvoch lakťoch. Predsieň podbránia viedla ku Chrámu. 10 Miestnosti podbránia brány hľadiacej k východu boli tri po jednej strane a tri po druhej, všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere na oboch stranách. 11 Nato premeral šírku vchodu do brány: desať lakťov a dĺžka predsiene: trinásť lakťov. 12 Pred miestnosťami bol múrik jeden lakeť vysoký z jednej strany i z druhej a miestnosti mali šesť lakťov z každej strany. 13 Potom premeral šírku podbránia cez dvere, ktoré boli oproti sebe, od zadnej strany miestnosti po zadnú stenu náprotivnej: dvadsaťpäť lakťov, 14 nato rozmeral dĺžku predsiene: dvadsať lakťov, podbránie bolo obkolesené nádvorím naokolo. 15 Od priečelia vchodovej brány až po náprotivnú stranu predsiene vnútornej brány: päťdesiat lakťov. 16 Miestnosti a piliere mali priezory dovnútra naokolo podbránia a na predsieni boli naokolo okná obrátené dovnútra predsiene a na pilieroch boli vytesané palmy.

Vonkajšie nádvorie

17 Zaviedol ma k vonkajšiemu nádvoriu a tam som videl miestnosti a po celom nádvorí kamennú dlažbu; tridsať miestností bolo na tejto dlažbe.
18 Dlažba sa rozprestierala po stranách podbrání a jej šírka zodpovedala dĺžke podbránia. To bola dolná dlažba. 19 Potom premeral šírku nádvoria od priečelia dolnej brány po vonkajšie priečelie vnútornej brány: sto lakťov.

Severná brána s podbráním

Zaviedol ma na sever.
20 Tu bola brána obrátená na sever, na vnútornom nádvorí. Rozmeral dĺžku a šírku podbránia. 21 Jeho miestnosti, tri na každej strane, jeho piliere a jeho predsieň mali tie isté rozmery ako v prvej bráne: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. 22 Aj jeho obloky, okná predsiene a jeho palmy mali tie isté rozmery ako v bráne obrátenej na východ. K nej sa vystupovalo po siedmich schodoch: predsieň bola naproti nim. 23 Taká istá brána ako na východnej strane viedla do vnútorného nádvoria naproti severnej bráne: rozmeral vzdialenosť od jednej brány po druhú: sto lakťov.

Južná brána s podbráním

24 Potom ma zaviedol na juh a tam bola brána obrátená na juh. Rozmeral jej miestnosti, piliere a predsieň: mala tie isté rozmery ako predošlé:
25 päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň, mali dookola okná ako iné brány. 26 Schodište k bráne malo sedem stupňov vedúcich do predsiene a palmy boli vytesané na každom pilieri z jednej i druhej strany. 27 Vo vnútornom nádvorí bola brána vedúca na juh, rozmeral vzdialenosť od brány po bránu, k juhu: sto lakťov.

Vnútorné nádvorie a južná brána

28 Zaviedol ma do vnútorného nádvoria cez južnú bránu. Rozmeral južné podbránie, ktoré malo tie isté rozmery ako ostatné.
29 Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň, mali dookola okná. 30 Dookola boli izby dvadsaťpäť lakťov dlhé a päť lakťov široké. 31 Jeho predsieň viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch a jej schodište malo osem schodov.

Východná brána a podbránie

32 Nato ma zaviedol do vnútorného nádvoria, k východu, a rozmeral podbránie, ktoré malo tie isté rozmery ako ostatné.
33 Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i predsieň, mali dookola okná. 34 Jeho predsieň viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch z jednej i druhej strany. Jej schodište malo osem schodov.

Severná brána s podbráním

35 Potom ma zaviedol k severnej bráne a premeral ju: podbránie malo tie isté rozmery ako ostatné.
36 Miestnosti, piliere a predsieň mali také isté rozmery: päťdesiat lakťov dĺžky a dvadsaťpäť lakťov šírky. Podbránie, ako i jeho predsieň mali dookola okná. 37 Jeho predsieň, viedla do vonkajšieho nádvoria. Mala palmy vytesané na pilieroch z jednej i druhej strany. Jej schodište malo osem schodov.

Prístavky k bránam

38 Bola tam miestnosť, do ktorej sa vchádzalo z predsiene podbránia. Tam sa umývali celopalné obety.
39 V predsieni podbránia boli dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany, kde sa zabíjali zvieratá na celopaly, na obety za hriech a na obety za previnenia. 40 Pri vonkajšom rohu pre toho, kto vystupoval ku vchodu severnej brány, boli dva stoly a na druhom rohu predsiene brány ďalšie dva stoly. 41 Takže boli štyri stoly z jednej strany podbránia a štyri z druhej strany, spolu osem stolov, na ktorých sa zabíjali obety. 42 Okrem toho tam boli štyri stoly z tesaného kameňa na celopaly jeden a pol lakťa dlhé, jeden a pol lakťa široké a lakeť vysoké. Na tie stoly kládli nástroje, ktorými zabíjali zvieratá na celopaly a na iné obety. 43 Dookola boli žliabky na dlaň široké, nahnuté dovnútra. Na tieto stoly sa kládlo obetné mäso. 44 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria; tam boli dve miestnosti vo vnútornom nádvorí, jedna vedľa severného podbránia hľadela na juh a druhá vedľa južného podbránia hľadela na sever. 45 Povedal mi: "Táto miestnosť obrátená na juh je pre kňazov, ktorí konajú službu v Chráme. 46 Miestnosť obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia, ktorí zo synov Léviho sa môžu priblížiť k Jahvemu a slúžiť mu."

Vnútorné nádvorie

47 Rozmeral vnútorné nádvorie. Bolo štvorcové: sto lakťov dlhé a sto lakťov široké a pred Chrámom bol oltár.

Chrám. Predsieň Chrámu (Ulam)

48 Zaviedol ma do predsiene Chrámu a premeral piliere predsiene: päť lakťov na každej strane a šírka brány bola tri lakte z jednej strany a tri lakte z druhej strany.
49 Dĺžka predsiene bola dvadsať lakťov a šírka dvanásť lakťov. Vystupovalo sa k nej po desiatich schodoch. Vedľa pilierov boli stĺpy, po jednom z každej strany.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk