Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

1 A ty, syn človeka, prorokuj proti Gogovi a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti tebe, knieža Gog, hlava Mešeka a Tubala. 2 Uchopím ťa a povediem. Vyvediem ťa z ďalekého severu a privediem ťa na izraelskú vrchovinu. 3 Vyrazím ti luk z ľavej ruky a z pravej ti vyhodím šípy. 4 Na izraelských vrchoch padneš so všetkými svojimi čatami, so všetkými národmi, ktoré sú s tebou. Dám ťa za pokrm všelijakému dravému vtáctvu a divej zveri. 5 Padneš na otvorenom poli, pretože som to rozhodol ja. To je výrok Pána Jahveho. 6 Zošlem oheň na Magog a na tých, čo žijú v bezpečí na pobrežiach a ostrovoch, a tak si uvedomia, že ja som Jahve. 7 Svoje sväté meno zjavím uprostred svojho izraelského ľudu a nedovolím už znesväcovať svoje sväté meno. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve, Svätý v Izraeli. 8 Pozrite, prichádza: bude to – výrok Pána Jahveho – deň, o ktorom som hovoril. 9 Obyvatelia izraelských miest vyjdú von, pozbierajú zbrane a nimi zapália vatry, pohádžu na ne štíty a pavézy, luky a šípy, oštepy a kopije; sedem rokov budú nimi podkurovať oheň. 10 Nebudú nosiť drevo z poľa, nebudú ho rúbať v lesoch, lebo si budú oheň podpaľovať zbraňami. Tak okradnú tých, čo ich okrádali, a vyplienia tých, čo ich plienili. To je výrok Pána Jahveho. 11 V ten deň dám Gogovi namiesto pohrebného miesta v Izraeli údolie Abarim, východne od Mora. Tam pochovajú Goga a celú jeho hordu a dolinu Abarim uzavrú; nazvú ju "Dolina Gogovej hordy". 12 Sedem mesiacov ich budú Izraelci pochovávať a očistia krajinu. 13 Všetci ľudia krajiny sa zúčastnia na pochovávaní. A ten deň, keď sa ja preslávim, bude pre nich pamätným dňom, výrok Pána Jahveho. 14 Vyberú chlapov, ktorí budú stále chodiť po krajine a pochovávať tých, čo zostali na povrchu zeme, a tak očisťovať kraj. Svoje vyhľadávanie začnú na konci siedmich mesiacov. 15 Budú prechádzať po krajine a keď niekto z nich uvidí ľudské kosti, postaví vedľa nich znak, kým ich hrobári nepochovajú v Doline Gogovej hordy. 16 Mesto sa bude volať Hamona. Tak očistia krajinu. 17 Syn človeka, tebe Pán Jahve hovorí: Povedz všelijakému vtáctvu a všetkej zveri: Poďte, zíďte sa, zhromaždite sa odvšadiaľ k mojej obete, ktorú pozabíjam pre vás, k veľkej obete na izraelských vrchoch, najete sa mäsa a napijete sa krvi. 18 Budete žrať mäso bojovníkov a piť krv kniežat zeme. To sú vaše barany, jahňatá, capi, býci a vypasené bašanské byvoly. 19 Nažeriete sa tuku dosýta, opijete sa krvou z obety, ktorú pripravujem pre vás. 20 Za mojím stolom sa najete dosýta koní a jazdcov, hrdinov a všetkých bojovníkov, výrok Pána Jahveho.

Záver

21 Národom ukážem svoju slávu. Všetky národy uvidia, ako vykonám svoj rozsudok a ako na ne zaľahne moja ruka.
22 Od toho dňa a naďalej bude dom Izraela vedieť, že ja som Jahve, ich Boh. 23 Národy si zasa uvedomia, že dom Izraela bol zajatý pre svoju zlobu, lebo mi bol neverný. Preto som odvrátil od nich svoju tvár, vydal som ich nepriateľom do rúk a všetci padli mečom. 24 Naložil som s nimi podľa toho, ako si to zaslúžili pre svoju nečistotu a svoje hriechy, preto som im skryl svoju tvár. 25 Preto takto hovorí Pán Jahve: Teraz navrátim Jakubových zajatcov, zmilujem sa nad celým domom Izraela a budem horliť za svoje sväté meno. 26 Keď budú bývať bezpečne vo svojej krajine a nik ich nebude znepokojovať, budú sa hanbiť za všetky svoje nevernosti, ktorými sa previnili proti mne. 27 Keď ich privediem domov spomedzi národov a pozbieram ich z krajín ich nepriateľov, keď tak na nich ukážem svoju svätosť pred očami mnohých národov, 28 uvedomia si, že ja som Jahve, ich Boh – pretože ja, ktorý som ich poslal do vyhnanstva medzi národy, ich znovu pozbieram do ich vlastnej zeme a nenechám tam nikoho z nich. 29 Už nikdy neskryjem pred nimi svoju tvár, lebo vylejem svojho Ducha na dom Izraela." To je výrok Pána Jahveho.