Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Proti Gogovi, kráľovi Magogu

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, zahľaď sa ku Gogovi v krajine Magog, kniežaťu, hlave Mešeka a Tubala, a prorokuj proti nemu. 3 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti tebe, knieža Gog, hlava Mešeka a Tubala. 4 Zachytím ťa, háky ti zakvačím do pyskov a vyvediem ťa s celým tvojím vojskom, kone a jazdcov, všetkých v plnej výzbroji, obrovské vojsko, so štítmi a pavézami, všetko skúsených bojovníkov s mečom. 5 S nimi idú Peržania, Etiópčania a Putania, všetci so štítom a prilbou. 6 Gomer a všetky jeho čaty, Bet-Togarma z ďalekého severu a všetky jeho čaty – obrovské množstvo ľudu je s tebou. 7 Porob prípravy, priprav sa spolu so všetkými vojskami, ktoré sa k tebe pripojili, a stoj im v pohotovosti. 8 Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz. V budúcich rokoch prídeš do krajiny obnovenej zo zrúcanín, ktorej obyvatelia sa spomedzi mnohých národov zhromaždili na izraelskej vrchovine, dlhý čas spustošenej. Izraelci, vyvedení spomedzi národov, žijú si bezpečne. 9 Ty sa zdvihneš ako povíchrica, priženieš sa ako mrákava, čo zakryje zem, ty a všetky tvoje čaty a s tebou premnohé národy. 10 Takto hovorí Pán Jahve: V ten deň myšlienka ti skrsne v srdci, vyhútaš si mrzký plán. 11 Povieš si: Napadnem krajinu bez opevnení, vytiahnem proti pokojnému ľudu, ktorý si žije v bezpečí. Všetci bývajú v mestách bez hradieb, bez brán a závor. 12 Pôjdeš lúpiť a plieniť, vystrieť ruku proti zboreniskám, kde ľudia znovu bývajú, proti ľudu, zhromaždenému spomedzi cudzích národov, ľudu, ktorý sa venuje chovu dobytka a obchodu, bývajúcemu v samom strede zeme. 13 Šeba, Dedan, kupci z Taršiša a jeho vedúci kupci si povedia: Prišiel si lúpiť? Vari si zhromaždil svoje vojská, aby si získal korisť? Vari chceš nabrať zlato a striebro, zabrať stáda a majetky, nahrabať veľkú korisť? 14 Preto prorokuj, syn človeka! Povedz Gogovi: Takto hovorí Pán Jahve: V ten deň, keď môj izraelský ľud bude žiť v bezpečí, ty sa zdvihneš 15 a prídeš s mnohými národmi zo svojho domova, z ďalekého severu, všetko jazdci na koňoch, obrovské množstvo, velikánske vojsko. 16 Vyjdeš proti môjmu izraelskému ľudu ako oblak, čo zakrýva zem. Na konci dní ťa privediem proti svojej krajine, aby ma národy poznali, keď tvojím prostredníctvom, Gog, ukážem svoju svätosť pred ich očami. 17 Takto hovorí Pán Jahve: Keď som dlhé roky hovoril za dávnych dní skrze svojich sluhov prorokov, ktorí prorokovali za tých čias, hrozil som, že teba privediem proti Izraelovi. 18 V ten deň, keď Gog bude tiahnuť proti izraelskému územiu – výrok Pána Jahveho – môj hnev vzkypí. 19 Vo svojej žiarlivej láske a vo svojom horúcom rozhorčení vyhlasujem: Veru, v ten deň bude veľké zemetrasenie v izraelskej krajine. 20 Vtedy sa budú predo mnou triasť ryby v mori, nebeské vtáctvo, divá zver, všetky plazy plaziace sa po zemi, všetci ľudia na povrchu zeme. Vrchy sa zrútia, skalné steny popadajú a všetky múry sa pováľajú na zem. 21 Zavolám proti Gogovi meč po celej mojej vrchovine – výrok Pána Jahveho – jeho vojaci obrátia svoje meče druh proti druhovi. 22 Strestám ho morom a krvou, spustím záplavy dažďa, ľadovec tvrdý ako skaly, oheň a síru na neho, na jeho čaty a na mnohé národy, ktoré sú s ním. 23 Tým ukážem svoju veľkosť a svoju svätosť a dám sa poznať mnohým národom. Tak si uvedomia, že ja som Jahve.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk