Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

Vyschnuté kosti

1 Jahveho ruka spočinula na mne, Jahve ma svojím Duchom vyniesol von a zložil ma uprostred doliny, doliny plnej kostí.
2 Dal sa mi poprechádzať pomedzi ne všetkými smermi. A tých kostí bolo veľmi veľa na povrchu tej doliny a boli celkom vyschnuté. 3 Povedal mi: "Syn človeka, môžu tieto kosti ožiť?" Odpovedal som: "Pane Jahve, len ty to vieš." 4 Povedal mi: "Prorokuj nad týmito kosťami. Oznám im: Vyschnuté kosti, počúvajte Jahveho slovo! 5 Takto hovorí Pán Jahve týmto kostiam: Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. 6 Vložím do vás nervy, dám na vás narásť mäso, obtiahnem vás kožou, vdýchnem do vás ducha a budete žiť. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve." 7 Prorokoval som teda, ako som dostal príkaz. Vo chvíli, ako som začal prorokovať, nastal šum, potom chvenie. Kosti sa pohli a priblížili sa, každá k patričnej kosti. 8 Pozeral som, a tu sa na nich objavili nervy, narastalo mäso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v sebe nemali. 9 Povedal mi: "Prorokuj duchu, prorokuj, syn človeka. Povedz duchu: Takto hovorí Pán Jahve: Duch, príď od štyroch vetrov, dýchni na týchto zabitých, nech ožijú." 10 Prorokoval som, ako mi prikázal. Duch vošiel do nich a znovu ožili. Postavili sa na nohy: bolo to veľké, nesmierne vojsko. 11 Povedal mi: "Syn človeka, tieto kosti sú celý dom Izraela. Oni hovoria: Kosti nám zoschli, nádej nám zanikla, sme stratení. 12 Preto prorokuj. Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ľud môj, pootváram vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a privediem vás späť do izraelskej krajiny. 13 Vtedy si uvedomíte, že ja som váš Boh, keď pootváram vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ó, môj ľud! 14 Svojho Ducha vložím do vás a vy ožijete. Dám vám spočinúť na vašej vlastnej pôde a uvedomíte si, že ja, Jahve, som to povedal a že to splním." To je Jahveho výrok.

Júda a Izrael v jednom kráľovstve

15 Jahveho slovo mi došlo takto:
16 "Syn človeka, vezmi si drevenú doštičku a napíš na ňu: Júda a Izraelci, ktorí sú s ním. Vezmi druhú doštičku a napíš na ňu: Jozef, Efraimova doska, a celý dom Izraela, ktorý je s ním. 17 Prilož ich jednu k druhej, aby tvorili jednu dosku dreva, aby boli jedným v tvojej ruke! 18 Keď sa ťa budú pýtať synovia tvojho ľudu: Nemohol by si nám vysvetliť, čo tým chceš povedať? 19 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja vezmem Jozefovu dosku, ktorá patrí Efraimovi a izraelským kmeňom, jeho spojencom, a priložím k Júdovej tabuľke. Tak z nich spravím jedinú drevenú dosku, budú jedným v mojej ruke. 20 Drevá, na ktoré píšeš, drž vo svojej ruke, aby ich všetci mohli vidieť. 21 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, vezmem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli. Pozbieram ich zo všetkých strán a privediem ich do ich krajiny. 22 Urobím z nich jeden národ v krajine, na izraelských vrchoch, a jeden kráľ bude kráľom pre všetkých. Nebudú už dvoma národmi, nebudú už rozdelení na dve kráľovstvá. 23 Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všetkými svojimi zločinmi. Oslobodím ich od všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 24 Môj sluha Dávid bude kraľovať nad nimi, všetci budú mať jedného pastiera. Budú žiť podľa mojich zákonov, budú zachovávať moje nariadenia a uvádzať ich do života. 25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. Budú v nej bývať oni, ich deti a ich detné deti naveky. Môj sluha Dávid bude ich kráľom naveky. 26 Uzavriem s nimi zmluvu pokoja, bude to s nimi zmluva večná. Upevním a rozmnožím ich a umiestnim svoju svätyňu prostred nich naveky. 27 Môj príbytok bude medzi nimi: ja budem ich Boh a oni budú môj ľud. 28 Národy si uvedomia, že ja som Jahve, ktorý posväcuje Izraela, keď moja svätyňa bude prostred nich naveky."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk