Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Výrok o izraelských horách

1 "Teraz, syn človeka, prednes proroctvo o izraelských horách! Povedz: Izraelské hory, počujte Jahveho slovo!
2 Takto hovorí Pán Jahve: Pretože nepriateľ povedal proti vám: Aha! Večné výšiny stali sa naším majetkom, 3 preto prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Vy, izraelské hory, všetci navôkol vás pustošili a šliapali, keď ste sa stali majetkom ostatných národov a boli ste predmetom rečí a urážok ľudu. 4 Preto počujte slovo Pána Jahveho. Takto hovorí Pán Jahve horám, kopcom, potokom, spustošeným zrúcaninám a opusteným mestám, vyplieneným a vysmievaným ostatnými okolitými národmi navôkol. 5 Nuž takto hovorí Pán Jahve: Veru, v zápale svojej žiarlivej lásky hovorím proti celému Edomu a proti ostatným národom, ktoré s radosťou srdca a s pohŕdaním duše zabrali moju krajinu a vyplienili ju. 6 Preto prorokuj o izraelskej krajine. Povedz horám a kopcom, potokom a dolinám: Takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, hovorím so žiarlivou láskou a s veľkým hnevom, lebo ste museli znášať pohŕdanie národov. 7 Preto takto hovorí Pán Jahve: Prisahám so zdvihnutou rukou, že národy, ktoré sú navôkol vás, budú znášať pohŕdanie národov. 8 A vy, izraelské vrchy, vyžeňte ratolesti, prineste ovocie pre môj izraelský ľud, lebo sa čoskoro vráti. 9 Pozrite teraz, prichádzam k vám, obraciam sa k vám, budete obrábané a obsiate. 10 Rozmnožím na vás ľudí, celý dom Izraela. Mestá budú znovu zaľudnené a zboreniská znovu vybudované. 11 Rozmnožím na vás ľudí i zvieratá, zveľadia sa a budú plodní. Zaľudním vás ako za pradávna, dám vám väčší blahobyt ako kedysi. Tým si uvedomíte, že ja som Jahve. 12 Privediem ľudí – môj izraelský ľud, aby znovu chodili po tvojich chodníkoch. Usadia sa v tebe a budeš ich dedičstvom a nikdy ich už nezbavíš detí. 13 Takto hovorí Pán Jahve: Pretože hovoria o tebe: Ty si krajina, ktorá požiera ľudí, ty si zbavila svoj ľud jeho detí, 14 veru, nebudeš už požierať ľudí, ani nebudeš už zbavovať svoj ľud jeho detí, výrok Pána Jahveho. 15 Už nikdy nedovolím, aby si musela počúvať výsmech pohanov ani znášať opovrhovanie národov, ani nebudeš už zbavovať svoj ľud jeho detí." To je výrok Pána Jahveho. 16 Jahveho slovo mi došlo takto: 17 "Syn človeka, keď ľudia domu Izraela bývali na svojom území, poškvrnili ho svojím správaním, svojimi skutkami. Ich správanie bolo špinavé a odporné v mojich očiach. 18 Vtedy som vylial na nich svoj hnev pre krv, ktorú prelievali v krajine a pre modly, ktorými sa poškvrnili. 19 Rozhádzal som ich medzi národy, boli rozosiati po cudzích krajinách. Súdil som ich podľa ich správania, podľa ich skutkov. 20 Keď prišli medzi národy, poškvrnili moje sväté meno, kam sa len dostali, lebo sa o nich hovorilo: Toto je Jahveho ľud, došli z jeho krajiny. 21 Ale ja som ich ušetril kvôli svojmu svätému menu, ktoré dom Izraela znesvätil medzi národmi, kam prišiel. 22 Preto povedz domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Toto nerobím kvôli vám, dom Izraela, ale kvôli svojmu svätému menu, ktoré ste znesväcovali u národov, ku ktorým ste prišli. 23 Ukážem, že je sväté moje veľké meno, znesvätené medzi národmi, medzi ktorými ste ho vy znesvätili. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve – výrok Pána Jahveho –, keď pred ich očami ukážem na vás svoju svätosť. 24 Potom vás vezmem spomedzi národov, pozbieram vás zo všetkých krajín a vovediem vás do vašej vlastnej zeme. 25 Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. Očistím vás od všetkého, čo vás znečisťuje, očistím vás od všetkých vašich modiel. 26 Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha, odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. 27 Svojho Ducha vložím do vás a urobím vás schopnými žiť podľa mojich zákonov, dodržiavať a plniť moje zvyky. 28 Budete žiť v zemi, ktorú som dal vašim otcom, vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Oslobodím vás od všetkého, čo vás znečisťuje. Privolám obilie a rozmnožím ho, nedopustím na vás hlad. 30 Rozmnožím ovocie stromov a úrodu polí, aby ste už nemuseli znášať medzi národmi potupovanie, že trpíte hlad. 31 Potom sa rozpamätáte na svoje zlé správanie a na svoje skutky, ktoré neboli dobré, a pocítite odpor voči sebe samým pre svoju zlobu a pre svoje ohavnosti. 32 Nerobím to kvôli vám – výrok Pána Jahveho – berte to na vedomie: Hanbite sa a červenajte za svoje správanie, dom Izraela!" 33 Takto hovorí Pán Jahve: "Keď vás očistím od vašich hriechov, zaľudním mestá a zboreniská budú znova vybudované. 34 Zem, teraz pustá, ktorá sa zdala každému prechádzajúcemu púšťou, bude obrobená. 35 Ľudia povedia: Táto zem, kedysi spustošená, je teraz ako záhrada Eden a mestá zborené, spustošené a rozrúcané sú teraz opevnené a obývané. 36 A národy, ktoré zostanú okolo vás, si uvedomia, ja, Jahve, som znovu vystaval zrúcané mestá a nanovo vysadil spustnutú zem. Ja, Jahve, som to vyslovil a splním to." 37 Takto hovorí Pán Jahve: "Ešte sa dám domu Izraela uprosiť, aby som zakročil v ich prospech. Rozmnožím v nich ľudí ako stáda oviec, 38 ako ovce prinesené na svätú obetu, ako stáda v Jeruzaleme v čase jeho sviatkov. Tak sa ich zborené mestá naplnia stádami ľudí a oni si uvedomia, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk