Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Prorok ako strážca

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, hovor synom svojho ľudu! Povedz im: Keď pošlem vojsko proti niektorej krajine a ľudia tej krajiny si vyberú spomedzi seba niekoho a urobia ho strážnikom, 3 keď vidí nepriateľa prichádzať proti tej krajine, zatrúbi na roh varovať ľud: 4 ak niekto počuje hlas rohu, ale výstrahu si nevšimne a nepriateľ príde a zabije ho, krv tohto človeka padne na jeho vlastnú hlavu. 5 Je zodpovedný, lebo počul hlas rohu, ale výstrahu si nevšimol. Keby si bol výstrahu všimol, bol by sa zachránil. 6 Ale ak strážca videl prichádzať nepriateľa a na roh nezatrúbil, a tak ľud nedostal výstrahu a nepriateľ prišiel a zabil z nich niekoho, tento zomrie za svoje hriechy, ja však budem považovať strážcu za zodpovedného za jeho krv. 7 Syn človeka, teba som ustanovil za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, zanesieš im moju výstrahu. 8 Keď vyhlásim zločincovi: Zločinec, musíš zomrieť, a ty nebudeš hovoriť, nebudeš ho varovať, aby zanechal svoj hriešny život, ten hriešnik zomrie za svoje hriechy, ale teba budem považovať za zodpovedného za jeho krv. 9 Ak si ty však varoval hriešnika, aby sa vrátil zo svojej hriešnej cesty, ale on sa neobráti, on zomrie za svoje hriechy, ale ty si zachránil svoj život.

Obrátenie a zhoršenie sa

10 Ty, syn človeka, povedz domu Izraela: Vy sa sťažujete: Ťažia nás naše zločiny a naše hriechy, pre ne hynieme. Ako teda môžeme žiť?
11 Povedz im: Na môj život, výrok Pána Jahveho, nechcem, aby hriešnik zomrel, ale aby hriešnik napravil svoje správanie a život si zachoval. Navráťte sa, vráťte sa, dom Izraela, zo svojich hriešnych ciest, prečo by ste mali zomrieť? 12 Ty, syn človeka, povedz synom svojho ľudu: ak sa spravodlivý človek oddá hriešnemu životu, jeho predošlá čnosť ho nezachráni. Ak sa zasa bezbožník odvráti od svojho hriechu, jeho predošlá bezbožnosť ho nezahubí, tak ako spravodlivého človeka nezachráni jeho predošlá spravodlivosť, ak začne páchať hriechy. 13 Ak poviem spravodlivému: "Budeš žiť", a on sa spolieha na svoj predošlý spravodlivý život a začne páchať hriechy, všetky jeho spravodlivé skutky budú zabudnuté a zomrie pre zločiny, ktoré potom popáchal. 14 Ak poviem hriešnikovi: "Zomrieš", a on sa odvráti od svojho hriechu a začne uskutočňovať právo a spravodlivosť, 15 ak ten hriešnik vráti záloh, nahradí, čo ukradol, nerobí už zle, ale zachováva príkazy, ktoré zaručujú život, bude žiť, nezomrie. 16 Hriechy, ktoré predtým spáchal, nebudú sa mu pripomínať, bude žiť, lebo uskutočňuje právo a spravodlivosť. 17 Ale synovia tvojho ľudu hovoria: Pán si nepočína správne, hoci ich počínanie nie je správne. 18 Keď sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a začne robiť zle, tak pre to zomrie. 19 Ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti a začne uskutočňovať právo a spravodlivosť, tak ten bude pre to žiť. 20 Ako, dom Izraela, môžete hovoriť: Pán si nepočína správne, keď súdim každého z vás podľa jeho ciest?"

Vydobytie mesta

21 Piateho dňa desiateho mesiaca v dvanástom roku nášho zajatia prišiel ku mne ubehlík z Jeruzalema so zvesťou: "Mesto padlo."
22 Večer pred príchodom ubehlíka Jahveho ruka spočinula na mne a on mi otvoril ústa, takže keď ráno prišiel ku mne ten ubehlík, mohol som hovoriť, nebol som už nemý.

Spustošenie krajiny

23 Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto:
24 "Syn človeka, tí, čo bývajú v zrúcaných mestách v izraelskej krajine, hovoria takto: Keď Abrahám obsadil krajinu, bol iba jeden, ale nás je veľa a nám bola daná táto krajina do dedičstva. 25 Dobre. Povedz im teda: Takto hovorí Pán Jahve: Vy jedávate mäso s krvou, dvíhate oči k svojim modlám, prelievate krv, a chcete vládnuť nad touto krajinou? 26 Vy sa spoliehate na svoje meče, páchate ohavnosti, každý z vás poškvrňuje manželku svojho blížneho, a vy chcete vládnuť nad touto krajinou? 27 Povedz im toto: Takto hovorí Pán Jahve: Na môj život: tí, čo bývajú v zrúcaných mestách, padnú mečom; tých, čo sú na poli, dám za pokrm divej zveri a tí, čo sú na horách a v jaskyniach, zomrú na mor. 28 Krajinu urobím pustou pustatinou, pominie sa jej hrdá moc. Izraelské hory budú opustené, nik po nich neprejde. 29 Uvedomia si, že ja som Jahve, keď krajinu urobím pustou pustatinou pre všetky ohavnosti, ktoré popáchali.

Účinky kázania

30 Syn človeka, synovia tvojho ľudu sa bavia o tebe popri múroch a pod bránami domov. Hovoria si medzi sebou, druh druhovi: "Poďte, počujme, čo to za posolstvo došlo od Jahveho!"
31 Prichádzajú k tebe ako na schôdzku ľudu, môj ľud si sadá u teba, počúvajú tvoje slová, ale podľa nich nekonajú, lebo majú záľubu v slovách, ale ich srdce ide len za ziskom. 32 Veru, ty si pre nich iba ako spevák ľúbostných piesní: hlas je pekný a hudobný sprievod príjemný. Počúvajú tvoje slová, ale nikto ich nekoná. 33 Ale keď sa to splní – a veru sa to plní – uvedomia si, že bol prorok medzi nimi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk