Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Krokodíl

1 Prvého dňa dvanásteho mesiaca v dvanástom roku došlo mi Jahveho slovo takto:
2 "Syn človeka, prednes žalospev nad faraónom, egyptským kráľom. Povedz mu: Mladý lev národov, si zničený! Bol si ako obluda v nílskych tokoch, vyvaľoval si sa vo svojich riekach, víril si vodu svojimi labami mútiac jej toky." 3 Takto hovorí Pán Jahve: "Nastražím na teba svoju sieť, za veľkého zhonu národov a ony ťa vytiahnu v mojej sieti. 4 Vyhodím ťa na suchú zem, šmarím ťa na pusté pole, všetko nebeské vtáctvo nechám posadať na teba, všetku divú zver zeme nasýtim tvojím mäsom. 5 Tvoje telo vyhodím na vrchy, doliny naplním kopami tvojej zdochliny. 6 Napojím zem tvojou miazgou, napojím ju tvojou krvou až po vrcholce hôr, naplním tebou korytá riek. 7 Keď vyhasím tvoje svetlo, nebesá zahalím, ich hviezdy zatemním, slnko zakryjem mračnami a mesiac svetlom nebude žiariť. 8 Zatemním nad tebou všetky žiarivé telesá na nebi, tvoju zem pokryjem temnotou. Toto je výrok Pána Jahveho. 9 Znepokojím mysle mnohých národov, keď rozšírim správu o tvojom zničení medzi ľuďmi, v krajinách tebe neznámych. 10 Tvojím osudom podesím mnohé národy, ich kráľom budú od strachu vlasy dupkom vstávať pre teba, keď im do tvárí mečom zamávam. Keď ty padneš, všetci sa budú neprestajne triasť o svoj život. 11 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Meč babylonského kráľa ťa zasiahne. 12 Tvoje hordy nechám pobiť mečmi bojovníkov najukrutnejších z pohanov. Zničia chválu Egypta, všetky jeho hordy budú vyhubené. 13 Nechám vyhynúť všetok jeho statok po brehoch mnohých vôd. Noha človeka ich už nepomúti, nepomúti ich kopyto zvierat. 14 Potom utíšim ich vody a ich rieky nechám tiecť ako olej. To je výrok Pána Jahveho. 15 Keď urobím egyptskú krajinu púšťou, keď bude celá krajina zbavená všetkého, čo je v nej, keď pobijem všetkých jej obyvateľov, vtedy si uvedomia, že ja som Jahve. 16 Toto je žalospev, nech ho spievajú dcéry národov! Nech ho spievajú ako žalospev nad Egyptom a nad jeho hordami!" To je výrok Pána Jahveho.

Faraón schádza do podsvetia

17 Pätnásteho dňa prvého mesiaca dvanásteho roku mi Jahveho slovo došlo takto:
18 "Syn človeka, zaspievaj žalospev nad hordami Egypta! Zaveď ich s dcérami mocných národov do podsvetia, s tými, čo schádzajú do hrobu. 19 Vari si lepší ako ostatní? Zostúp len dole a ľahni si k neobrezaným! 20 Meč je pripravený. Tí, čo s ním pochodovali, a všetky jeho hordy padnú medzi pobitých mečom. 21 Najmocnejší bojovníci sa v podsvetí obrátia na faraóna a na jeho spojencov: neobrezaní, pobití mečom schádzajú dole a líhajú si navždy. 22 Tam je Asýr a všetci jeho vojaci pochovaní vôkol neho; všetci popadali pobití mečom. 23 Dostali hroby na dne podsvetia, jeho vojaci navôkol jeho hrobu. Všetci popadali pobití mečom, tí, čo šírili hrôzu v krajine žijúcich. 24 Tam je Elam a celá jeho horda navôkol jeho hrobu, všetci popadali pobití mečom. Zišli dole, do podsvetia, neobrezaní, tí, čo šírili hrôzu v krajine žijúcich, ale teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu. 25 Dali mu lôžko uprostred pobitých, so všetkými jeho hordami pochovanými okolo neho. Samí neobrezaní, pobití mečom. Pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich, teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu. Dostali miesto uprostred zabitých. 26 Tam je Mešek, Tubal a celá jeho horda s hrobmi okolo neho. Samí neobrezaní, pobití mečom, pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich. 27 Nebudú ležať vedľa hrdinov, ktorí padli dávno, čo prišli do podsvetia so zbraňou v ruke, vložili meče pod hlavu a štítmi prikryli telá, hoci hrôza z tých hrdinov ležala kedysi na krajine žijúcich. 28 Ty však, faraón, budeš ležať zdrvený uprostred neobrezaných, budeš ležať medzi pobitými mečom. 29 Tam je Edom, jeho králi a všetky ich kniežatá, ktorých napriek ich hrdinstvu uložili medzi pobitých mečom. Ležia s neobrezanými, s tými, čo schádzajú do hrobu. 30 Tam sú všetky kniežatá Severu a všetci Sidonci, ktorí hanobne zišli dole s pobitými, lebo svojou mocou šírili hrôzu. Títo neobrezanci ležia s pobitými mečom a teraz nesú svoju potupu s tými, čo schádzajú do hrobu. 31 Faraón ich uvidí a pocíti útechu za svoje hordy – faraón, ktorý bude zabitý mečom s celým svojím vojskom. To je výrok Pána Jahveho. 32 Pretože šírili hrôzu v krajine žijúcich, faraón s celou svojou hordou bude uložený medzi neobrezaných, medzi pobitých mečom." To je výrok Pána Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk