Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Jahveho deň proti Egyptu

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Kvíľte: Ach, ten deň! 3 Lebo je blízko deň, blízko je Jahveho deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy. 4 Vtedy príde meč na Egypt a strach zachváti Etiópiu, keď budú v Egypte padať pobití, keď odnesú jeho bohatstvo a podvrátia jeho základy. 5 Kuš, Put a Lud, všetci Arabi a Líbyjci i ľud spojeneckých krajín s nimi popadajú mečom. 6 Takto hovorí Jahve: Padnú spojenci Egypta, zrúti sa jeho moc, na ktorú je pyšný. Od Migdolu po Syene ľudia budú padať mečom. Výrok Pána Jahveho. 7 Budú najpustejšími z pustých krajín, ich mestá budú opustené, budú patriť medzi zničené mestá. 8 Uvedomia si, že ja som Jahve, keď Egypt zapálim ohňom a zlomím všetkých jeho pomocníkov. 9 V ten deň vyjdú odo mňa poslovia na lodiach, aby vyvolali poplach v Etiópii, ktorá sa cíti bezpečnou. Úzkosť ju zachváti v deň trestu Egypta – veru, už je na ceste! 10 Takto hovorí Pán Jahve: Zničím egyptské hordy rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa. 11 On a s ním jeho ľud, najukrutnejší z národov, budú pripravení spustošiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu mŕtvolami. 12 Vysuším toky Nílu, predám zem zločincom i všetko, čo je v nej. Rukami cudzincov spustoším krajinu. Ja, Jahve, som prehovoril. 13 Takto hovorí Pán Jahve: Zničím modly, odstránim bohov z Memfisu, nikdy už nebude knieža v Egyptskej krajine. Strach uvalím na Egyptskú krajinu: 14 spustoším Patros, vypálim Tanis, vykonám súd nad Tébami. 15 Svoj hnev vylejem na Sin, baštu Egypta, vyhubím tébske hordy. 16 Podpálim Egypt, Sin sa bude zvíjať v kŕčoch, v Tébach budú prelomené múry a Memfis zničený nepriateľom za bieleho dňa. 17 Mládenci Heliopolisu a Pi Besetu padnú mečom a samé mestá pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchese deň sa zatmie, keď tam polámem berly Egypta. Vtedy jeho pyšná moc prestane, mračno ho zahalí a jeho dcéry pôjdu zo zajatia. 19 Takto prevediem súd nad Egyptom a všetci si uvedomia, že ja som Jahve." 20 Siedmeho dňa prvého mesiaca jedenásteho roku mi Jahveho slovo došlo takto: 21 "Syn človeka, zlámal som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nik mu ho neošetril, nepriložil liek a obväz, nezaviazal ho, aby malo silu chytiť sa meča. 22 Teda takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi. Dolámem mu obe ruky, zdravú i tú zlomenú, a meč mu z ruky vyrazím. 23 Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín. 24 Posilním ramená babylonskému kráľovi a svoj meč mu vložím do ruky. Dolámem faraónove ramená, že bude vzdychať pred svojimi nepriateľmi ako zomierajúci. 25 Posilním rameno babylonského kráľa, ale faraónove ramená klesnú. Ľudia si uvedomia, že ja som Jahve, keď vložím svoj meč do ruky babylonskému kráľovi a on ho vytasí proti Egyptskej krajine. 26 Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín, tak si uvedomia, že ja som Jahve."