Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Jahveho deň proti Egyptu

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prorokuj a povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Kvíľte: Ach, ten deň! 3 Lebo je blízko deň, blízko je Jahveho deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy. 4 Vtedy príde meč na Egypt a strach zachváti Etiópiu, keď budú v Egypte padať pobití, keď odnesú jeho bohatstvo a podvrátia jeho základy. 5 Kuš, Put a Lud, všetci Arabi a Líbyjci i ľud spojeneckých krajín s nimi popadajú mečom. 6 Takto hovorí Jahve: Padnú spojenci Egypta, zrúti sa jeho moc, na ktorú je pyšný. Od Migdolu po Syene ľudia budú padať mečom. Výrok Pána Jahveho. 7 Budú najpustejšími z pustých krajín, ich mestá budú opustené, budú patriť medzi zničené mestá. 8 Uvedomia si, že ja som Jahve, keď Egypt zapálim ohňom a zlomím všetkých jeho pomocníkov. 9 V ten deň vyjdú odo mňa poslovia na lodiach, aby vyvolali poplach v Etiópii, ktorá sa cíti bezpečnou. Úzkosť ju zachváti v deň trestu Egypta – veru, už je na ceste! 10 Takto hovorí Pán Jahve: Zničím egyptské hordy rukou Nabuchodonozora, babylonského kráľa. 11 On a s ním jeho ľud, najukrutnejší z národov, budú pripravení spustošiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu mŕtvolami. 12 Vysuším toky Nílu, predám zem zločincom i všetko, čo je v nej. Rukami cudzincov spustoším krajinu. Ja, Jahve, som prehovoril. 13 Takto hovorí Pán Jahve: Zničím modly, odstránim bohov z Memfisu, nikdy už nebude knieža v Egyptskej krajine. Strach uvalím na Egyptskú krajinu: 14 spustoším Patros, vypálim Tanis, vykonám súd nad Tébami. 15 Svoj hnev vylejem na Sin, baštu Egypta, vyhubím tébske hordy. 16 Podpálim Egypt, Sin sa bude zvíjať v kŕčoch, v Tébach budú prelomené múry a Memfis zničený nepriateľom za bieleho dňa. 17 Mládenci Heliopolisu a Pi Besetu padnú mečom a samé mestá pôjdu do zajatia. 18 V Tachpanchese deň sa zatmie, keď tam polámem berly Egypta. Vtedy jeho pyšná moc prestane, mračno ho zahalí a jeho dcéry pôjdu zo zajatia. 19 Takto prevediem súd nad Egyptom a všetci si uvedomia, že ja som Jahve." 20 Siedmeho dňa prvého mesiaca jedenásteho roku mi Jahveho slovo došlo takto: 21 "Syn človeka, zlámal som rameno faraóna, egyptského kráľa. Pozri, nik mu ho neošetril, nepriložil liek a obväz, nezaviazal ho, aby malo silu chytiť sa meča. 22 Teda takto hovorí Pán Jahve: Pozrite, ja som proti faraónovi, egyptskému kráľovi. Dolámem mu obe ruky, zdravú i tú zlomenú, a meč mu z ruky vyrazím. 23 Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín. 24 Posilním ramená babylonskému kráľovi a svoj meč mu vložím do ruky. Dolámem faraónove ramená, že bude vzdychať pred svojimi nepriateľmi ako zomierajúci. 25 Posilním rameno babylonského kráľa, ale faraónove ramená klesnú. Ľudia si uvedomia, že ja som Jahve, keď vložím svoj meč do ruky babylonskému kráľovi a on ho vytasí proti Egyptskej krajine. 26 Egypťanov rozsejem medzi národy, rozhádžem ich do mnohých krajín, tak si uvedomia, že ja som Jahve."