Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Proti Egyptu

1 Dvanásteho dňa desiateho mesiaca deviateho roku mi došlo Jahveho slovo takto:
2 "Syn človeka, pohliadni k faraónovi, egyptskému kráľovi, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. 3 Hovor a povedz mu: Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, ty veľká obluda, rozvalená uprostred tvojich Nílov, ktorý hovoríš: Môj Níl patrí mne! Ja som ho utvoril. 4 Háky ti zakvačím do tvojich pyskov, všetky ryby tvojich Nílov prilepím na tvoje šupiny a vytiahnem ťa sprostred tvojich Nílov so všetkými rybami tvojich Nílov prilepenými na tvoje šupiny. 5 Vyhodím ťa na púšť so všetkými rybami tvojich Nílov. Padneš na holú zem, nikto ťa nezodvihne a nezahrabe. Dám ťa požrať divej zveri a nebeskému vtáctvu. 6 Tak si uvedomia všetci Egypťania, že ja som Jahve. Veď boli iba trstinovou oporou pre dom Izraela. 7 Keď sa ťa chopili, zlomil si sa im v ruke a poranil si im celé plece. Keď sa o teba opreli, zlomil si sa, až sa zatriasli v páse. 8 Takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja pošlem proti tebe meč, aby z teba vyťal ľudí i zvieratá. 9 Egyptská krajina zostane púšťou a zboreniskom, a tak si uvedomia, že ja som Jahve, lebo povedal: Níl je môj, ja som ho utvoril. 10 Preto som proti tebe a proti tvojmu Nílu. Egypt premením na púšť a zborenisko od Migdolu po Syene, ba až po hranice Etiópie. 11 Ľudská noha nebude po ňom prechádzať, noha zvierat nebude po ňom chodiť, bude ležať neobývaný štyridsať rokov. 12 Egyptskú krajinu urobím najpustejšou z pustých krajín; jej mestá najpustejšími zo spustošených miest, a to po štyridsať rokov. Egypťanov rozsejem medzi národy a roztrúsim po krajinách. 13 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z krajín, kam boli rozhádzaní. 14 Zmením ich osud a privediem ich späť do Patrosu, do krajiny ich pôvodu. Tam si založia skromné kráľovstvo. 15 Bude najmenším zo všetkých kráľovstiev a už nikdy sa nepozdvihne nad národy; zmenším ho, aby už nikdy neutláčal iné národy. 16 Izrael sa už nikdy nebude spoliehať na Egypt, lebo mu bude pripomínať hriechy, že sa obracal k Egyptu o pomoc. Tak si uvedomia, že ja som Pán Jahve." 17 Prvého dňa prvého mesiaca dvadsiateho siedmeho roku Jahveho slovo mi došlo takto: 18 "Syn človeka, dlho držal Nabuchodonozor svoje vojsko v poli proti Týru, takže každá hlava oplešivela a každé plece sa odrelo. Ale ani on, ani jeho vojsko nezískali nič z Týru za svoje podujatie proti nemu. 19 Preto takto hovorí Pán Jahve: Hľa, dávam babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi Egyptskú krajinu. Odnesie jej bohatstvo, úplne ju vydrancuje a vyplieni, to bude žold pre jeho vojsko. 20 Dal som mu Egypt ako mzdu za prácu, ktorú vykonal, lebo pre mňa pracovali, výrok Pána Jahveho. 21 V ten deň dám domu Izraela vyrásť mocného a tebe vrátim reč, aby si mohol hovoriť uprostred nich. Tak si uvedomia, že ja som Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk