Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Symbolické dejiny Jeruzalema a Samárie

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka! Boli dve ženy, dcéry tej istej matky. 3 Tie sa oddali smilstvu v Egypte, od svojho dievčenstva sa oddali smilstvu. Tam boli zneuctené ich prsia, tam im stláčali panenské prsníky. 4 Staršia sa menovala Ohola, mladšia Oholiba. Jedna i druhá patrili mne a porodili synov a dcéry. Ich mená: Ohola je Samária a Oholiba Jeruzalem. 5 Ohola sa stala neviestkou, hoci patrila mne. Zahorela vášňou k svojim asýrskym milencom, k svojim susedom, 6 odetým purpurom, ku kniežatám a dôstojníkom, všetko mladým a zvodným jazdcom jazdiacim na koňoch. 7 Oddala sa smilstvu s nimi všetkými, s výkvetom asýrskych mládencov, a poškvrnila sa modlami všetkých, ktorých si zamilovala. 8 Nevzdala sa svojho smilstva, ktorému sa priučila v Egypte, kde s ňou líhali za mlada, ktorí zneuctili jej panenské prsia a zahrnuli ju svojím smilstvom. 9 Preto som ju vydal do rúk jej milencov, Asýrčanov, do ktorých sa zamilovala. 10 Tí ju zneuctili, zajali jej synov a dcéry a ju preklali mečom. Tak sa stala výstrahou ženám pre rozsudok, ktorý bol na nej vykonaný. 11 Jej sestra Oholiba to pozorovala, ale sama sa ešte horšie oddala náruživosti než ona a jej smilnenie bolo horšie ako sestrino. 12 Zahorela vášňou k Asýrčanom, kniežatám a dôstojníkom, svojim susedom, nádherne odetým, jazdcom jazdiacim na koňoch, všetko mladým a zvodným. 13 Videl som, že sa poškvrnila, že obidve išli tou istou cestou. 14 Ona ešte stupňovala svoje smilnenie: videla postavy chlapov vyryté na múre, obrazy Chaldejcov, natreté na červeno, 15 chlapov cez bedrá prepásaných opaskom, na hlavách s previslými turbanmi. Všetci vyzerali ako vysokí dôstojníci a predstavovali Babylončanov pochádzajúcich z Chaldejska. 16 Zamilovala sa do nich na prvý pohľad a poslala k nim poslov do Chaldejska. 17 A tak Babylončania prišli k nej na lôžka lásky a poškvrnili ju svojou necudnosťou. Poškvrnila sa s nimi, až sa jej sprotivili. 18 Verejne páchala svoje nečisté hriechy, odkrývala svoju nahotu, nuž ja som sa odvrátil od nej, ako som sa odvrátil od jej sestry. 19 Ona smilnila znovu a znovu pripomínajúc svoje mladé časy, keď sa oddávala smilstvu v Egyptskej krajine. 20 Horela žiadostivosťou k milencom, náruživým ako osly a zmyselným ako žrebce. 21 Obnovila si neslušné spôsoby svojej mladosti, keď ti v Egypte zneuctili prsia a stláčali panenské prsníky. 22 Preto ti, Oholiba, takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja pošlem proti tebe tvojich milencov, ktorí sa ti sprotivili, privediem ich proti tebe zo všetkých strán. 23 Babylončanov a všetkých Chaldejcov, chlapov z Pekodu, zo Šoy a z Koy a s nimi všetkých Asýrčanov. Samých mladých zvodných chlapcov, kniežatá a dôstojníkov, samých kapitánov a výborných jazdcov. 24 Od severu príde proti tebe množstvo vojnových vozov s preveľkým vojskom, obľahnú ťa zo všetkých strán, chránení štítmi, pavézami a prilbami. Im odovzdám právo súdiť ťa a oni ťa budú súdiť podľa svojich zákonov. 25 Svoj žiarlivý hnev obrátim proti tebe, že budú s tebou zaobchádzať zúrivo, odrežú ti nos a uši a tvoji pozostalí padnú mečom; synov a dcéry ti vezmú do zajatia a nakoniec ťa vypália ohňom. 26 Strhnú z teba tvoje šaty a oberú ťa o tvoje vzácnosti. 27 Takto urobím koniec tvojej zločinnosti a tvojmu smilstvu, ktoré si začala v Egypte. Už nikdy túžobne nepozrieš na také veci, nikdy si už nespomenieš na Egypt. 28 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vydám ťa do rúk tých, ktorých nenávidíš, do rúk tých, od ktorých si sa odvrátila. 29 Budú s tebou zaobchádzať nenávistne, zmocnia sa tvojho majetku, nechajú ťa celkom nahú. Tak bude odhalená hanba tvojej necudnosti, tvojej náruživosti a tvojej smilnosti. 30 To sa stane s tebou, lebo si ma zradila s národmi, lebo si sa poškvrnila ich modlami. 31 Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej čašu. 32 Takto hovorí Pán Jahve: Budeš piť z čaše svojej sestry, z čaše hlbokej a širokej, staneš sa predmetom posmechu a pohany, veď do tej čaše sa toho vmestí veľmi veľa. 33 Naplníš sa opojením a bôľom. To je čaša pustošenia a ničenia, čaša tvojej sestry Samárie! 34 Aj ty ju vypiješ až do dna, potom ju rozbiješ na kúsky a tými si rozškriabeš prsia. Lebo to som povedal ja," výrok Pána Jahveho. 35 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože si na mňa zabudla a obrátila si sa mi chrbtom, aj ty musíš pykať za svoju necudnosť a svoje smilstvá." 36 Jahve mi povedal: "Syn človeka, chceš súdiť Oholu a Oholibu? Tak im vyčítaj ich ohavnosti! 37 Ony páchali cudzoložstvá a na rukách majú krv. Páchali cudzoložstvo so svojimi modlami, aj deti, ktoré mi porodili, prevádzali cez oheň na pokrm pre ne. 38 Ešte toto mi vykonali: v ten istý deň poškvrnili moju svätyňu a znesvätili moje soboty. 39 Ony po obetovaní vlastných synov modlám v ten istý deň vchádzali do mojej svätyne znesvätiť ju: toto robili v mojom chráme! 40 Ony dokonca poslali po chlapov z ďalekých krajín a títo prišli na žiadosť poslov. Kvôli nim si sa vykúpala, namaľovala si si oči a vyzdobila si sa skvostami. 41 Uložila si sa na nádherné lôžko, pred ktoré si dala postaviť stôl a naň si nakládla moje kadidlo a môj olej. 42 Navôkol sa ozývali hlasy zabávajúcich sa; popri hosťoch bolo tam množstvo chlapov, pijanov privedených z púšte, ktorí kládli ženám náramky na ruky a na hlavy ozdobné čelenky. 43 Myslel som si o tejto žene, navyknutej na cudzoložstvo: Teraz sa aj títo stanú spoluvinníkmi na jej cudzoložstvách. 44 Prichádzajú k nej ako k vykričanej žene. Takto prichádzali k hriešnym ženám Ohole a Oholibe. 45 Ale spravodliví muži ich odsúdia ako cudzoložnice a vražednice, lebo sú cudzoložnicami a krv majú na rukách." 46 Takto hovorí Pán Jahve: "Zavolajte útočné zástupy, vydajte ich hrôze a lúpeži! 47 Nech ich ukameňujú a rozsekajú mečmi: nech pobijú ich synov a ich dcéry a domy im spália ohňom! 48 Tak očistím krajinu od hanobných zločinov a všetky ženy dostanú výstrahu, aby nenasledovali vaše hanebnosti. 49 Budete pykať za svoje hanobné zločiny, ponesiete trest za svoje hriechy modloslužby, a tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve."