Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Symbolické dejiny Jeruzalema a Samárie

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka! Boli dve ženy, dcéry tej istej matky. 3 Tie sa oddali smilstvu v Egypte, od svojho dievčenstva sa oddali smilstvu. Tam boli zneuctené ich prsia, tam im stláčali panenské prsníky. 4 Staršia sa menovala Ohola, mladšia Oholiba. Jedna i druhá patrili mne a porodili synov a dcéry. Ich mená: Ohola je Samária a Oholiba Jeruzalem. 5 Ohola sa stala neviestkou, hoci patrila mne. Zahorela vášňou k svojim asýrskym milencom, k svojim susedom, 6 odetým purpurom, ku kniežatám a dôstojníkom, všetko mladým a zvodným jazdcom jazdiacim na koňoch. 7 Oddala sa smilstvu s nimi všetkými, s výkvetom asýrskych mládencov, a poškvrnila sa modlami všetkých, ktorých si zamilovala. 8 Nevzdala sa svojho smilstva, ktorému sa priučila v Egypte, kde s ňou líhali za mlada, ktorí zneuctili jej panenské prsia a zahrnuli ju svojím smilstvom. 9 Preto som ju vydal do rúk jej milencov, Asýrčanov, do ktorých sa zamilovala. 10 Tí ju zneuctili, zajali jej synov a dcéry a ju preklali mečom. Tak sa stala výstrahou ženám pre rozsudok, ktorý bol na nej vykonaný. 11 Jej sestra Oholiba to pozorovala, ale sama sa ešte horšie oddala náruživosti než ona a jej smilnenie bolo horšie ako sestrino. 12 Zahorela vášňou k Asýrčanom, kniežatám a dôstojníkom, svojim susedom, nádherne odetým, jazdcom jazdiacim na koňoch, všetko mladým a zvodným. 13 Videl som, že sa poškvrnila, že obidve išli tou istou cestou. 14 Ona ešte stupňovala svoje smilnenie: videla postavy chlapov vyryté na múre, obrazy Chaldejcov, natreté na červeno, 15 chlapov cez bedrá prepásaných opaskom, na hlavách s previslými turbanmi. Všetci vyzerali ako vysokí dôstojníci a predstavovali Babylončanov pochádzajúcich z Chaldejska. 16 Zamilovala sa do nich na prvý pohľad a poslala k nim poslov do Chaldejska. 17 A tak Babylončania prišli k nej na lôžka lásky a poškvrnili ju svojou necudnosťou. Poškvrnila sa s nimi, až sa jej sprotivili. 18 Verejne páchala svoje nečisté hriechy, odkrývala svoju nahotu, nuž ja som sa odvrátil od nej, ako som sa odvrátil od jej sestry. 19 Ona smilnila znovu a znovu pripomínajúc svoje mladé časy, keď sa oddávala smilstvu v Egyptskej krajine. 20 Horela žiadostivosťou k milencom, náruživým ako osly a zmyselným ako žrebce. 21 Obnovila si neslušné spôsoby svojej mladosti, keď ti v Egypte zneuctili prsia a stláčali panenské prsníky. 22 Preto ti, Oholiba, takto hovorí Pán Jahve: Pozri, ja pošlem proti tebe tvojich milencov, ktorí sa ti sprotivili, privediem ich proti tebe zo všetkých strán. 23 Babylončanov a všetkých Chaldejcov, chlapov z Pekodu, zo Šoy a z Koy a s nimi všetkých Asýrčanov. Samých mladých zvodných chlapcov, kniežatá a dôstojníkov, samých kapitánov a výborných jazdcov. 24 Od severu príde proti tebe množstvo vojnových vozov s preveľkým vojskom, obľahnú ťa zo všetkých strán, chránení štítmi, pavézami a prilbami. Im odovzdám právo súdiť ťa a oni ťa budú súdiť podľa svojich zákonov. 25 Svoj žiarlivý hnev obrátim proti tebe, že budú s tebou zaobchádzať zúrivo, odrežú ti nos a uši a tvoji pozostalí padnú mečom; synov a dcéry ti vezmú do zajatia a nakoniec ťa vypália ohňom. 26 Strhnú z teba tvoje šaty a oberú ťa o tvoje vzácnosti. 27 Takto urobím koniec tvojej zločinnosti a tvojmu smilstvu, ktoré si začala v Egypte. Už nikdy túžobne nepozrieš na také veci, nikdy si už nespomenieš na Egypt. 28 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Pozri, vydám ťa do rúk tých, ktorých nenávidíš, do rúk tých, od ktorých si sa odvrátila. 29 Budú s tebou zaobchádzať nenávistne, zmocnia sa tvojho majetku, nechajú ťa celkom nahú. Tak bude odhalená hanba tvojej necudnosti, tvojej náruživosti a tvojej smilnosti. 30 To sa stane s tebou, lebo si ma zradila s národmi, lebo si sa poškvrnila ich modlami. 31 Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej čašu. 32 Takto hovorí Pán Jahve: Budeš piť z čaše svojej sestry, z čaše hlbokej a širokej, staneš sa predmetom posmechu a pohany, veď do tej čaše sa toho vmestí veľmi veľa. 33 Naplníš sa opojením a bôľom. To je čaša pustošenia a ničenia, čaša tvojej sestry Samárie! 34 Aj ty ju vypiješ až do dna, potom ju rozbiješ na kúsky a tými si rozškriabeš prsia. Lebo to som povedal ja," výrok Pána Jahveho. 35 Takto hovorí Pán Jahve: "Pretože si na mňa zabudla a obrátila si sa mi chrbtom, aj ty musíš pykať za svoju necudnosť a svoje smilstvá." 36 Jahve mi povedal: "Syn človeka, chceš súdiť Oholu a Oholibu? Tak im vyčítaj ich ohavnosti! 37 Ony páchali cudzoložstvá a na rukách majú krv. Páchali cudzoložstvo so svojimi modlami, aj deti, ktoré mi porodili, prevádzali cez oheň na pokrm pre ne. 38 Ešte toto mi vykonali: v ten istý deň poškvrnili moju svätyňu a znesvätili moje soboty. 39 Ony po obetovaní vlastných synov modlám v ten istý deň vchádzali do mojej svätyne znesvätiť ju: toto robili v mojom chráme! 40 Ony dokonca poslali po chlapov z ďalekých krajín a títo prišli na žiadosť poslov. Kvôli nim si sa vykúpala, namaľovala si si oči a vyzdobila si sa skvostami. 41 Uložila si sa na nádherné lôžko, pred ktoré si dala postaviť stôl a naň si nakládla moje kadidlo a môj olej. 42 Navôkol sa ozývali hlasy zabávajúcich sa; popri hosťoch bolo tam množstvo chlapov, pijanov privedených z púšte, ktorí kládli ženám náramky na ruky a na hlavy ozdobné čelenky. 43 Myslel som si o tejto žene, navyknutej na cudzoložstvo: Teraz sa aj títo stanú spoluvinníkmi na jej cudzoložstvách. 44 Prichádzajú k nej ako k vykričanej žene. Takto prichádzali k hriešnym ženám Ohole a Oholibe. 45 Ale spravodliví muži ich odsúdia ako cudzoložnice a vražednice, lebo sú cudzoložnicami a krv majú na rukách." 46 Takto hovorí Pán Jahve: "Zavolajte útočné zástupy, vydajte ich hrôze a lúpeži! 47 Nech ich ukameňujú a rozsekajú mečmi: nech pobijú ich synov a ich dcéry a domy im spália ohňom! 48 Tak očistím krajinu od hanobných zločinov a všetky ženy dostanú výstrahu, aby nenasledovali vaše hanebnosti. 49 Budete pykať za svoje hanobné zločiny, ponesiete trest za svoje hriechy modloslužby, a tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk