Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Jahveho meč

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, obráť sa k juhu, hovor k juhu, prorokuj proti lesu v negebskom kraji. 3 Povedz negebskému lesu: Počuj Jahveho slovo! Takto hovorí Pán Jahve: Zapálim v tebe oheň, ktorý strávi v tebe každý zelený strom a každý suchý strom. Jeho ohnivé plamene nevyhasnú, ale všetky tváre budú spálené od Negebu až po sever. 4 Všetci ľudia uvidia, že som ho zapálil ja, Jahve, a nezhasne." 5 "Ach, Pane Jahve," zvolal som, "oni hovoria o mne: Veď ten nám rozpráva bájky!" 6 Vtedy mi Jahveho slovo došlo takto: 7 "Syn človeka, obráť sa k Jeruzalemu, hovor proti jeho svätyniam, prorokuj proti izraelskej krajine! 8 Povedz izraelskej krajine: Takto hovorí Jahve: Pozri, ja som proti tebe, vytiahnem svoj meč z pošvy a zabijem z teba spravodlivého i bezbožného. 9 Ak zabijem z teba spravodlivého i bezbožného, to znamená, že môj meč bude tasený z pošvy proti všetkým ľuďom od Negebu až po sever. 10 Tak si uvedomia všetci ľudia, že som ja, Jahve, tasil meč z pošvy a ten sa už nikdy do pošvy nevráti. 11 A ty, syn človeka, plač pred nimi, horko plač, srdcervúco. 12 Ak sa ťa spýtajú: Prečo plačeš?, povedz im: Plačem pre zvesť, ktorú som počul. Keď to nastane, všetky srdcia ochabnú, všetky ruky klesnú, všetci ľudia upadnú na duchu a kolená sa im zmáčajú močom. Prichádza to. Už je to tu." Výrok Pána Jahveho. 13 Potom mi došlo toto Jahveho slovo: 14 "Syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán: Meč! Meč! Nabrúsený a vyleštený! 15 Nabrúsený, aby zabíjal a zabíjal, vyleštený, aby sa blýskal. Ach, zbraň je tasená, syn môj, proti všetkým dreveným modlám. 16 Meč sa dal vyleštiť, aby sa mohol vziať do ruky. Meč je nabrúsený, meč je vyleštený, aby sa mohol vložiť do ruky ničiteľa. 17 Krič, nariekaj, syn človeka, lebo ten meč dopadne na môj ľud, na všetky izraelské kniežatá: všetci sú určení pod meč s mojím ľudom. Preto sa bi v prsia, 18 veď je to skúška – a čo, ak to nie je vskutku prút, ktorý ste zavrhli? Výrok Pána Jahveho: 19 A ty, syn človeka, prorokuj a tlieskaj rukami! Nech meč prejde dvakrát, trikrát, meč, čo zabíja obete, meč, čo zabíja veľkú obetu, meč, čo hrozí navôkol. 20 Aby sa srdcia vydesili, aby premnohí popadali, pred všetky brány som postavil vražedný meč, robený, aby hádzal blesky, nabrúsený, aby vraždil. 21 Švihaj napravo, rúbaj naľavo, tam, kde treba tvoje ostrie! 22 Ja tiež zatlieskam rukami a ukojím svoj hnev. Ja, Jahve, som prehovoril."

Babylonský kráľ na križovatke ciest

23 Jahveho slovo mi došlo takto:
24 "Syn človeka, načrtni dve cesty, ktorými má prísť meč babylonského kráľa, nech obe vychádzajú z toho istého kraja. Potom vykreš smerovník, vykreš ho na rázcestí. 25 Vyznač cestu meču, aby prišiel do ammonského mesta Raby a do Judska, do jeruzalemskej pevnosti! 26 Lebo babylonský kráľ stojí na rázcestí, na križovatke dvoch ciest a dáva si veštiť. Hádže lós šípmi, radí sa s domácimi bôžikmi, prezerá pečeň. 27 Veštiaci lós označený: "Jeruzalem" padol po pravici: postaviť proti mestu obliehacie stroje, dať rozkaz na vraždenie, vydať vojnový pokrik, namieriť obliehacie barany proti bránam, nakopiť násyp, postaviť obliehacie veže. 28 Im sa to však vidí klamnou veštbou. Veď sa im prísahou zaviazal. Ale on im pripomína ich hriech vierolomnosti, pre ktorú budú zajatí." 29 Preto takto hovorí Pán Jahve: "Keďže mi ustavične pripomínate svoje hriechy a vaše hriechy sa prejavujú vo všetkom vašom konaní a pretože mi ich stále pripomínate, budete zajatí. 30 Ty tiež, nečestné a bezbožné izraelské knieža, tebe nadišiel deň a čas konečného trestu. 31 Takto hovorí Pán Jahve: Zlož si diadém, odlož korunu! Všetko sa mení: Kto bol dole, bude povýšený, a kto je hore, bude ponížený. 32 Rumovisko! Rumovisko! Také rumovisko z neho spravím, akého predtým nebolo, kým nepríde ten, komu patrí súd. Jemu odovzdám všetko.

Trest Ammoncov

33 Ty, syn človeka, prorokuj! Povedz: Takto hovorí Pán Jahve Ammoncom o ich výsmechoch: Meč, meč je tasený, aby zabíjal, nabrúsený, aby ničil, aby sa blýskal.
34 Tvoje vízie sú klamné, tvoje veštby sú lživé. Meč bude priložený na krk bezbožným zločincom, ktorým nadišiel deň a čas konečného trestu. 35 Vari sa má vrátiť do svojej pošvy? Budem ťa súdiť na mieste, kde si sa narodil, na mieste, kde máš svoj pôvod. 36 Vylejem na teba svoj hnev. Vydýchnem na teba oheň svojho rozhorčenia. Vydám ťa do rúk ukrutníkov, zručných ničiteľov. 37 Staneš sa korisťou ohňa, tvoja krv potečie v krajine a po sebe pamiatku nezanecháš. Lebo ja, Jahve, som to povedal."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk