Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Dejiny nevernosti Izraela

1 Desiateho dňa piateho mesiaca v siedmom roku niekoľkí starší Izraela prišli poradiť sa s Jahvem a zasadli si predo mňa.
2 Vtedy mi došlo toto Jahveho slovo: 3 "Syn človeka, hovor starším Izraela a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Prichádzate radiť sa so mnou? Na môj život! Nedovolím, aby ste sa so mnou radili! To je výrok Pána Jahveho. 4 Chceš ich súdiť? Chceš ich súdiť, syn človeka? Vyrozprávaj im ohavné skutky ich otcov! 5 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Keď som vyvolil Izrael, slávnostne som sa zaviazal Jakubovmu domu, dal som sa im poznať v Egyptskej krajine a prisahal som im vyhlásiac: Ja som Jahve, váš Boh. 6 V ten deň som im slávnostne prisahal, že ich vyvediem z Egyptskej krajiny do krajiny, ktorú som vybral pre nich, krajiny oplývajúcej mliekom a medom, najkrajšej zo všetkých krajín. 7 Povedal som im: Nech každý z vás odhodí ohavné modly, na ktorých si oči pasiete, nepoškvrňujte sa egyptskými modlami, ja som Jahve, váš Boh. 8 Ale oni sa vzbúrili proti mne a nechceli ma počúvať. Nikto neodhodil ohavné modly, na ktorých si oči pásol, neopustili egyptské modly. Zamýšľal som vyliať na nich svoju rozhorčenosť a ukojiť na nich svoj hnev v samom Egypte. 9 Konal som však inak z ohľadu na svoje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, medzi ktorými žili a ktorým som sa zjavil, keď som vyviedol Izrael z Egypta pred ich očami. 10 Vyviedol som ich z Egypta a zaviedol do púšte. 11 Tam som im dal svoje zákony a oboznámil som ich so svojimi zvykmi, aby človek zachovávajúc ich mal život. 12 Dal som im aj svoje soboty ako znamenie medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja, Jahve, ich zasväcujem sebe. 13 Ale dom Izraela sa vzbúril proti mne na púšti, nežil podľa mojich zákonov, zavrhol moje zvyky, ktoré má človek zachovávať, aby mal život, a moje soboty stále znesväcoval. Vtedy som znovu zamýšľal vyliať na nich svoj hnev na púšti a zničiť ich. 14 Konal som však inak z ohľadu na svoje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, ktoré videli, ako som ich vyviedol. 15 Znovu som im slávnostne prisahal na púšti, že ich nevovediem do krajiny, ktorú som im dal, oplývajúcej medom a mliekom, najkrajšej zo všetkých krajín. 16 Lebo zavrhli moje zvyky, nežili podľa mojich zákonov a znesvätili moje soboty, lebo radšej nasledovali svoje modly. 17 Ale ja som mal súcit s nimi, nezničil som ich, nevyhubil na púšti. 18 Povedal som ich deťom na púšti: Nenasledujte zákony svojich otcov, nezachovávajte ich zvyky, nepoškvrňte sa ich modlami! 19 Ja som Jahve, váš Boh. Musíte žiť podľa mojich zákonov, zachovávať moje zvyky a uskutočňovať ich. 20 Musíte svätiť moje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi vami. Tak budete vedieť, že ja som Jahve, váš Boh. 21 Ale aj synovia sa vzbúrili proti mne, nežili podľa mojich zákonov, nezachovávali moje zvyky, ktoré dávajú život tomu, kto ich zachováva; moje soboty znova znesväcovali. Vtedy som znovu zamýšľal vyliať na nich svoje rozhorčenie, splniť na nich svoj hnev na púšti. 22 Stiahol som však svoju ruku a konal som inak z ohľadu na moje meno, aby sa neznesvätilo v očiach národov, ktoré videli, ako som ich vyviedol. 23 Ale ešte raz som zdvihol svoju ruku proti nim na púšti a prisahal som, že ich rozhádžem medzi národy a rozsejem ich do cudzích krajín, 24 lebo nežili podľa mojich zákonov, pohrdli mojimi nariadeniami a znesväcovali moje soboty, oči mali stále obrátené k modlám svojich otcov. 25 A tak som im dal zákony, ktoré neboli dobré, a zvyky, ktorými si nemohli zachovať života. 26 Nechal som, aby sa poškvrnili obetami modlám, nechal som, aby im obetovali svojich prvorodených, aby som ich tak naplnil hrôzou, aby si uvedomili, že ja som Jahve. 27 Hovor teda domu Izraela, syn človeka, a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Ešte týmto ma urážali vaši otcovia a úplne sa mi spreneverili: 28 Keď som ich priviedol do krajiny, o ktorej som slávnostne prisahal, že im ju dám, oni si tam vyhliadli všelijaké vyvýšené kopce, všelijaké košaté stromy a tam obetovali svoje obety a prinášali dary, ktoré vzbudzovali môj hnev, kládli tam svoje príjemné voňavky a liali tekuté obety. 29 Pýtal som sa ich: Čo je to za výšina, na ktorú chodíte? Nuž, nazvali ju "výšina" až po dnešný deň. 30 Preto povedz domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Či sa nepoškvrňujete tým, že sa správate ako vaši otcovia a oddávate sa ich hrozným bôžikom? 31 Keď im prinášate obety, keď im svojich synov prevádzate ohňom, ešte stále sa poškvrňujete množstvom modiel až do dnešného dňa. A ja mám dovoliť, aby ste sa so mnou radili, dom Izraela? Na môj život – výrok Pána Jahveho – nedovolím, aby ste sa so mnou radili. 32 Keď si hovoríte: Buďme ako národy a kmene cudzích krajín a klaňajme sa drevu a kameňu, myslíte na niečo, čo sa nikdy nestane. 33 Na môj život – výrok Pána Jahveho – budem vládnuť nad vami mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom. 34 Mocnou rukou, vystretým ramenom a kypiacim hnevom vás vyvediem spomedzi národov, pozbieram z cudzích krajín, kam ste boli rozhádzaní. 35 Zavediem vás na Sýrsku púšť a tam vás budem súdiť z tváre do tváre. 36 Ako som držal súd nad vašimi otcami na púšti v Egyptskej krajine, tak budem súdiť vás – výrok Pána Jahveho. 37 Prevediem vás pod pastierskou palicou a privediem vás do zväzkov zmluvy. 38 Oddelím od vás vzbúrencov, ktorí sa vzbúrili proti mne, vyvediem ich z krajiny, kde bývajú, ale do izraelskej krajiny nevstúpia, a tak poznáte, že ja som Jahve. 39 Takto hovorí Pán Jahve: Vy teda, dom Izraela, choďte odstrániť svoje modly, a to každý z vás! Potom ma budete poslúchať a nebudete znesväcovať moje sväté meno svojimi obetami a svojimi modlami. 40 Lebo na svojom svätom vrchu, na vysokom vrchu Izraela – výrok Pána Jahveho – tam mi bude slúžiť dom Izraela, celý vo svojej krajine. Tam ich láskavo prijmem; budem žiadať vaše obety, prvotiny vašich darov zo všetkého, čo mi zasvätíte. 41 Prijmem vás ako ľúbeznú vôňu, keď vás vyvediem spomedzi národov; pozbieram vás z krajín, kam ste boli rozhádzaní, a vy si ma budete uctievať pred očami všetkých národov. 42 Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve, keď vás zavediem domov na izraelskú pôdu, do krajiny, o ktorej som slávnostne prisahal, že ju dám vašim otcom. 43 Tam sa rozpamätáte na svoj život a na všetky skutky, ktorými ste sa poškvrnili, a pocítite odpor voči sebe samým za všetko zlé, čo ste popáchali. 44 Vtedy si uvedomíte, že ja som Jahve, keď budem s vami zaobchádzať z lásky k svojmu menu, a nie ako si zaslúži váš hriešny život a vaše skazené skutky, dom Izraela, výrok Pána Jahveho."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk