Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Osobná zodpovednosť

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Prečo si v izraelskej krajine stále rozprávate toto porekadlo: Otcovia jedli kyslé hrozno a deťom tŕpnu zuby? 3 Na môj život – výrok Pána Jahveho – toto porekadlo nebude treba rozprávať v Izraeli. 4 Veď každý život patrí mne, tak život otca, ako život syna, sú moje. Zomrie ten, kto spáchal hriech. 5 Statočný človek koná, čo je správne a mravné, 6 nikdy neslávi hostiny na horách, modly domu Izraela si neuctieva, nepoškvrní manželku svojho blížneho, nepriblíži sa k žene počas jej menštruácie. 7 Nikoho neutláča, dlžníkovi vráti záloh, nepácha krádeže. Dá chlieb hladnému a nahého zaodeje šatom. 8 Nepožičiava na úžeru, úroky neberie. Zlého sa stráni, spravodlivo rozsudzuje medzi človekom a človekom. 9 Žije podľa mojich zákonov a zachováva moje nariadenia počínajúc si správne. Taký človek je spravodlivý a bude žiť. To je výrok Pána Jahveho. 10 Ak má však syna násilníka, ktorý prelieva krv, pácha tieto hriechy, 11 ktoré on nepáchal, syna, čo sa hostí na horách, poškvrňuje manželku svojho blížneho, 12 utláča chudáka a nešťastníka, pácha krádeže, záloh nevracia, uctieva si modly a zúčastňuje sa na ohavných obradoch, 13 požičiava na úžeru a berie úroky, taký človek nebude žiť. Pretože popáchal všetky tieto hrozné zločiny, zomrie; sám ponesie vinu za svoju smrť. 14 Ale ak by tento človek mal syna, ktorý vidí všetky otcove hriechy, ktoré ten popáchal, vidí ich, ale ich nepácha: 15 neslávi hostiny na horách, modly domu Izraela si neuctieva, nepoškvrní manželku svojho blížneho, 16 nikoho neutláča, neberie záloh, nepácha krádeže, dá chlieb hladnému a nahého zaodeje, 17 nespravodlivosti sa stráni, nepožičiava na úžeru a neberie úroky, zachováva moje nariadenia a žije podľa mojich zákonov, taký človek nezomrie za hriechy svojho otca, ale bude žiť. 18 Jeho otec však, pretože bol násilník, páchal krádeže a uprostred svojho ľudu žil zlým životom, zomrie pre svoju zlobu. 19 Môžete sa pýtať: Prečo nie je potrestaný syn za hriechy svojho otca? Preto, že vždy konal, čo bolo správne a dobré, zachovával moje zákony a uskutočňoval ich, preto bude žiť. 20 Kto pácha hriech, ten musí zomrieť! Syn sa nebude zodpovedať za hriech svojho otca, ani otec za hriech svojho syna. Spravodlivému sa pripočíta jeho statočnosť a zlému jeho zloba. 21 Ak sa bezbožník odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy konajúc, čo je správne a mravné, ten človek bude žiť, nezomrie. 22 Hriechy, ktoré popáchal, sa nebudú spomínať proti nemu, bude žiť pre dobré skutky, ktoré konal. 23 Vari mám záľubu v tom – výrok Pána Jahveho – že bezbožník zomrie, a či nie v tom, že sa napraví a zostane nažive? 24 Ak sa však spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a pácha zlo nasledujúc všetky ohavnosti, ktoré pácha bezbožník, môže to robiť a zostať živý? Zabudne sa na všetky jeho dobré skutky, ktoré konal. Za svoju spreneveru, ktorou sa spreneveril, a za svoj hriech, ktorý spáchal, za tie zomrie. 25 Vy hovoríte: Nie je spravodlivé Pánovo postupovanie. Počujte, dom Izraela, či moje postupovanie nie je spravodlivé? Či skôr vaše počínanie nie je nespravodlivé? 26 Ak sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti a pácha zlo a zomrie za to, zomrie za hriechy, ktoré popáchal. 27 A zasa, ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú popáchal, a koná, čo je správne a mravné, zachráni si život. 28 Zamyslel sa a odvrátil sa od všetkých zločinov, ktoré popáchal, preto iste bude žiť, nezomrie. 29 A dom Izraela predsa hovorí: Pánovo postupovanie nie je spravodlivé. Či moje postupovanie nie je spravodlivé, dom Izraela? Či skôr vaše počínanie nie je nespravodlivé? 30 Preto každého z vás budem súdiť podľa jeho skutkov, dom Izraela – výrok Pána Jahveho. Obráťte sa, odvráťte sa od svojich zločinov, tak vaše hriechy vám nebudú príčinou záhuby. 31 Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste popáchali, utvorte si nové srdce a nového ducha. Prečo by ste mali zahynúť, dom Izraela? 32 Ja si neželám smrť nikoho, výrok Pána Jahveho. Obráťte sa teda a žite!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk