Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Alegória s orlom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, povedz domu Izraela hádanku, predlož im podobenstvo. 3 Hovor: Takto hovorí Pán Jahve: Veľký orol s veľkými krídlami, s dlhými peruťami, s hustým pestrým perím, priletel na Libanon. Odsekol vrcholec cédra, 4 odtrhol mu najvyšší vrchol, zaniesol ho do krajiny kupcov, zložil ho v meste obchodníkov. 5 Potom vzal zo semena krajiny, vložil ho do plodnej zeme, zasadil ho ako vrbinu, zasadila ho vedľa veľkých vôd. 6 Semä vyrástlo a stalo sa bujným viničom nízkeho vzrastu, jeho mládniky sa mali vinúť k orlovi a jeho korene rozrastať pod ním. Vinič sa rozvinul, rozrástol, vyhnal nové mládniky. 7 Ale bol aj iný veľký orol, širokých krídel, s hustým perím. A hľa, ten vinič k nemu obrátil svoje korene z hriadok, kde bol zasadený, k nemu namieril svoje konáre, aby ho on zavlažoval. 8 Zasadený bol do dobrej pôdy, kraj hojných vôd, aby sa rozkonáril a prinášal ovocie, aby sa rozrástol v nádherný vinič. 9 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Podarí sa mu to? Či ho ten orol nevytrhá s koreňmi, ovocie mu neobkmáše, takže vyschne, vyschnú všetky mládniky, ktoré vyhnal. Nebude treba veľkej námahy ani veľa ľudí, vytrhať ho z koreňov. 10 Pozrite, vinič je zasadený, vydarí sa? Nevyschne celkom, keď sa ho dotkne východný vietor? Hej, vyschne na tých hriadkach, kde vyklíčil. 11 Jahveho slovo mi došlo takto: 12 Povedz tomu odbojnému domu: Neviete, čo to znamená? Povedz: Babylonský kráľ prišiel do Jeruzalema, zajal jeho kráľa i kniežatá a odviedol ich k sebe, do Babylonu. 13 Vzal potomka kráľovského rodu, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou. Odviedol vodcov z krajiny, 14 aby kráľovstvo bolo slabým, neschopným vzbury, ale aby zachovávalo zmluvu a neporušilo ju. 15 Ale to knieža sa vzbúrilo proti nemu, poslalo poslov do Egypta žiadajúc kone a veľa vojska. Vydarí sa to? Vari sa zachráni ten, čo to vykonal? Zmluvu zrušil, vari sa zachráni? 16 Na môj život – výrok Pána Jahveho – zomrie v Babylone, v krajine toho kráľa, ktorý ho urobil kráľom, ktorému danou prísahou pohrdol a zrušil zmluvu s ním. 17 Faraón ho nebude vo vojne zachraňovať veľkým vojskom ani množstvom ľudu, keď sa zdvihnú násypy a vybudujú obliehacie veže, aby sa zničilo množstvo ľudských životov. 18 Pohrdol prísahou porušiac zmluvu; hej, zaručil sa a potom sa takto zachoval: nezachráni sa. 19 Preto takto hovorí Pán Jahve: Na môj život – výrok Pána Jahveho – na jeho hlavu dám padnúť prísahu, ktorou pohrdol, a zmluvu, ktorú porušil. 20 Hodím naň svoju sieť, chytí sa do jej pletiva, potom ho zavediem do Babylonu a tam ho budem súdiť za nevernosť voči mne. 21 Najlepší z celého jeho vojska padnú mečom a ostatok bude rozprášený do všetkých vetrov. Tak si uvedomíte, že som prehovoril ja, Jahve. 22 Takto hovorí Pán Jahve: Aj ja vezmem z vrcholu vysokého cédra, odlomím z neho útlu ratolesť z najvyššieho vrcholca, zasadím ju ja sám na vysokej, prevysokej hore, 23 na najvyššej hore v Izraeli ju zasadím. Rozkonári sa, zarodí ovocie a stane sa nádherným cédrom. Rozličné vtáctvo bude na ňom hniezdiť, všelijakí operenci budú hniezdiť v tieni jeho vetiev. 24 Tak budú vedieť všetky lesné stromy, že ja, Jahve, ponižujem vysoký strom a povyšujem strom nízky, suším strom zelený a suchý strom privádzam k rozkvetu. Ja, Jahve, som prehovoril a splním to."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk