Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Dejiny Jeruzalema v symbolickom obraze

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, vylož Jeruzalemu jeho hanobné správanie. 3 Povedz: Takto hovorí Pán Jahve Jeruzalemu, nevernici: Z Kanaánu pochádzaš, tam si sa narodila. Tvoj otec bol Amorejec a matka Chetejka. 4 Pri tvojom narodení, v deň, keď si sa narodila, pupočnú šnúru ti neodrezali, neokúpali ťa vodou, aby si bola čistá, soľou ťa nenatreli a povojníkom nepovili. 5 Nik sa nepozrel na teba ľútostivým okom, aby ti vykonal jednu z týchto služieb zo súcitu s tebou. V deň tvojho narodenia ťa vyhodili von, lebo tebou pohŕdali. 6 Vtedy som prešiel popri tebe a videl som ťa váľať sa v tvojej vlastnej krvi. Povedal som ti celej zakrvavenej: Ži! Hej, povedal som ti zakrvavenej: Ži! 7 Zveľaďoval som ťa ako poľnú bylinu. Narástla si, zveľadila sa a dospela si do zrelého veku, prsia sa ti vyvinuli, vlasy ti narástli, ale bola si celkom nahá. 8 Znovu som prešiel popri tebe, zahľadel som sa na teba a videl som, že prišiel tvoj čas, čas lásky. Rozprestrel som na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju nahotu. Prísahou som sa ti zaviazal – uzavrel som s tebou zmluvu – výrok Pána Jahveho – a stala si sa mojou. 9 Potom som ťa okúpal vodou, zmyl som z teba krv, pomazal som ťa olejom. 10 Obliekol som ťa do pestrofarebných šiat, obul som ti črievičky z jemnej kože, prepásal som ťa jemným hodvábnym pásom, zakryl hodvábnym plášťom. 11 Skvostami som ťa ozdobil, na ruky náramky, na hrdlo reťaz. 12 Vložil som ti obrúčku do nosa, náušnice do uší a nádhernú korunu na hlavu. 13 Tak si bola vyzdobená zlatom a striebrom, odiata damaskom, hodvábom a pestrým šatom. Najjemnejšiu múku, med a olej si jedla, a tak si sa stala krásnou, veľmi krásnou, stala si sa kráľovnou. 14 Chýr o tvojej kráse sa rozniesol medzi národmi, veď si bola dokonale krásna v nádhere, ktorou som ťa zaodial. To je výrok Pána Jahveho. 15 Ale ty si sa ľahkomyseľne spoliehala na svoju krásu, využila si svoj chýr a páchala si smilstvo oddávajúc sa každému, kto sa naskytol. 16 Vzala si zo svojich šiat a ozdobila si pestrými farbami obetné výšiny, na ktorých si smilnila. 17 Vzala si krásne zlaté a strieborné ozdoby, ktoré som ti dal, a urobila si si zobrazenia chlapov pre svoje smilné zámery. 18 Vzala si svoje pestrofarebné látky a obliekla si ich a obetovala pred nimi môj olej a moje kadidlo. 19 Potravu, ktorú som ti dal, jemnú múku, olej a med, ktorými som ťa choval, si kládla pred ne ako obetu ľúbeznej vône. A stalo sa – výrok Pána Jahveho – 20 že si vzala svojich synov a dcéry, ktorých si mi porodila, a obetovala si ich týmto modlám, aby ich požrali. Teda ti nestačilo tvoje smilstvo! 21 Povraždila si moje deti a odovzdala si im ich prevádzajúc ich cez oheň na ich počesť. 22 Vo všetkých svojich ohavných nevernostiach zabudla si na dni svojej mladosti, keď si ležala celkom nahá a váľala sa vo vlastnej krvi. 23 A na vrchol všetkej zloby – beda, beda ti! – výrok Pána Jahveho – 24 postavila si si na každom námestí výšinu. 25 Na rohu každej ulice si si postavila výšinu, zohavila si svoju krásu oddávajúc svoje telo každému, kto šiel okolo; množila si svoje smilné skutky. 26 Oddávala si sa Egypťanom, svojim telnatým susedom, kopila si svoje nevernosti, aby si ma popudzovala. 27 A tak som vystrel svoju ruku proti tebe, zmenšil som ti prídel potravín a vydal som ťa napospas tvojim nepriateľkám, filištínskym dcéram, pobúreným tvojimi hanobnými výčinmi. 28 Nenásytná oddávala si sa Asýrčanom, smilnila si s nimi, ale si sa nenasýtila. 29 Nespočetné smilstvá si páchala v Chaldejsku, v krajine kupcov, ale ani to ťa nenasýtilo. 30 Som plný hnevu proti tebe, výrok Pána Jahveho. Všetko toto si popáchala, skutky smilnej, nehanebnej ženy! 31 Stavala si návršie na rohu každej ulice a výšinu na každom námestí, ale na rozdiel od prostitútky mzdou si pohŕdala. 32 Cudzoložná žena namiesto manžela prijíma cudzích. 33 Každej neviestke dávajú dary. Ale ty dávaš dary všetkým svojim milencom, podplácaš ich, aby prichádzali k tebe odvšadiaľ a smilnili s tebou. 34 Pri svojich smilstvách počínaš si celkom inak než ostatné ženy: nik nebehá za tebou, nedostávaš mzdu, ty platíš. Pri tebe je to opačne. 35 Preto počuj Jahveho slovo, ty neviestka! 36 Takto hovorí Pán Jahve: Za to, že si premárnila svoje bohatstvo, vystavovala svoje nahé telo počas svojho smilnenia so svojimi milencami, so všetkými svojimi odpornými modlami, a za krv tvojich detí, ktoré si im obetovávala, 37 za to zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorých si oblažovala, všetkých, ktorých si milovala, i všetkých, ktorých si nenávidela. Zhromaždím ich proti tebe odvšadiaľ a obnažím pred nimi tvoju nahotu, aby ťa videli celkom nahú. 38 Postavím ťa pred súd pre cudzoložstvo a vraždu: vydám ťa krvavej, zúrivej žiarlivosti. 39 Vydám ťa do ich rúk. Oni zváľajú tvoje návršia a tvoje výšiny, poberú ti šatstvo, vezmú ti nádherné ozdoby a nechajú ťa celkom nahú. 40 Potom poštvú proti tebe zberbu, ukameňujú ťa a rozsekajú mečmi. 41 Spália tvoje domy, vyrieknu nad tebou súd pred očami mnohých žien. Urobím koniec tvojmu smilneniu, nebudeš už platiť svojich milencov. 42 Potom sa utíši môj hnev proti tebe a moja žiarlivosť sa odvráti od teba, upokojím sa a prestanem sa hnevať. 43 Pretože si zabúdala na dni svojej mladosti a svojím správaním si ma popudzovala, aj ja nechám padnúť na tvoju hlavu trest za tvoje skutky, výrok Pána Jahveho. Či si nepáchala mrzkosti svojimi ohavnými skutkami? 44 Skladatelia porekadiel povedia o tebe porekadlo: Aká matka, taká dcéra. 45 Ty si dcéra hodna svojej matky, ktorá nenávidela svojho muža a svoje deti. Veru, si sestrou svojich sestier, ktoré nenávideli svojich mužov a svoje deti. Vaša matka bola Chetejka a váš otec Amorejec. 46 Tvoja staršia sestra je Samária, ktorá býva so svojimi dcérami severne od teba. Tvoja mladšia sestra je Sodoma, ktorá býva so svojimi dcérami južne od teba. 47 Vari si sa nesprávala ako ony a nepáchala si tie isté ohavnosti? Ba ešte si o niečo predstihla ich hanobné správanie. 48 Na môj život – výrok Pána Jahveho – tvoja sestra Sodoma a jej dcéry nerobili to, čo si vystrájala ty a tvoje dcéry. 49 Toto bol hriech tvojej sestry Sodomy: ona a jej dcéry žili v pýche, presýtenosti a záhaľke a nikdy nepomohli chudobnému a bedárovi. 50 Spyšneli a páchali predo mnou ohavnosti, preto som ich odstránil, ako si videla. 51 Samária však nespáchala ani polovicu tvojich hriechov. Ty si popáchala viac ohavností ako tvoje sestry; pre tvoje ohavnosti ony sa proti tebe zdajú nevinnými. 52 Ty musíš znášať pokorenia, ktoré si prisúdila svojej sestre. Tvoje hriechy sú hroznejšie ako tvojich sestier, ony prirovnané k tebe sa zdajú nevinné. Preto ty musíš niesť svoju hanbu a potupu ukazujúc, že tvoje sestry sú lepšie ako ty. 53 Ja ich obnovím. Obnovím Sodomu a jej dcéry, obnovím Samáriu a jej dcéry, potom uprostred nich obnovím teba, 54 aby si niesla svoju potupu a hanbila sa za všetko, čo si urobila im na potechu. 55 Tvoje sestry, Sodoma a jej dcéry, budú obnovené vo svojom dávnom stave, aj Samária a jej dcéry budú obnovené vo svojom dávnom stave a ty tiež a tvoje dcéry vrátite sa do svojho dávneho stavu. 56 Či si sa neposmievala svojej sestre Sodome v čase tvojej pýchy, 57 prv než bola odkrytá tvoja zloba? Teraz si predmetom posmechu dcér Aramu a všetkých navôkol, filištínskych dcér, ktoré ťa zahrňujú posmechom zo všetkých strán. 58 Svoje zločiny a svoje ohavnosti sama ponesieš, Jahveho výrok. 59 Lebo takto hovorí Pán Jahve: Proti tebe sa zachovám tak, ako si sa zachovala ty, keď si pohrdla prísahou a porušila zmluvu. 60 Ale ja sa rozpomeniem na svoju zmluvu uzavretú s tebou, keď si bola mladá, a uzavriem s tebou večnú zmluvu. 61 A ty sa rozpamätáš na svoje správanie a budeš sa zaň hanbiť, keď prijmeš svoje sestry, staršie i mladšie, ktoré ti dám za dcéry, ale nie na základe zmluvy s tebou. 62 Potvrdím svoju zmluvu s tebou a poznáš, že ja som Jahve, 63 aby si sa rozpamätala a zahanbila, aby si od hanby nemohla otvoriť ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala, výrok Pána Jahveho."