Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Proti modloslužbe

1 Niektorí zo starších Izraela ma prišli navštíviť a keď sedeli so mnou,
2 Jahve mi prehovoril takto: 3 "Syn človeka, títo ľudia nosia svoje hanobné modly vo svojich srdciach, oči majú upreté na to, čo ich zvádza na hriech. Vari mám odpovedať na ich otázky? 4 Hovor teda s nimi a povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Keď príde k prorokovi ktokoľvek z domu Izraela, kto nosí svoje hanobné modly vo svojom srdci a oči má upreté na to, čo ho zvádza na hriech, ja sám, Jahve, mu osobne dám odpoveď podľa množstva jeho hanobných modiel. 5 A moja odpoveď zachytí srdce domu Izraela, všetkých tých, čo sa mi odcudzili svojimi hanobnými modlami. 6 Povedz teda domu Izraela: Takto hovorí Pán Jahve: Vráťte sa, odvráťte sa od svojich modiel, odvráťte svoju tvár od všetkých svojich ohavností! 7 Lebo ak odpadne odo mňa niekto z domu Izraela alebo z cudzincov usadených v Izraeli a srdcom objíme svoje ohavné modly a upiera oči na to, čo ho zvádza na hriech – ak takýto človek príde k prorokovi poradiť sa so mnou, ja sám, Jahve, mu osobne dám odpoveď. 8 Svoju tvár obrátim proti tomu človekovi, urobím z neho výstražné znamenie a porekadlo, odstránim ho spomedzi svojho ľudu. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 9 Ak sa prorok dá prehovoriť, aby povedal slovo, ja sám, Jahve, som toho proroka uviedol do omylu. Vystriem svoju ruku proti nemu a odstránim ho spomedzi svojho ľudu, Izraela. 10 Obidvaja budú potrestaní: prorok i človek, ktorý sa s ním radil, sú rovnako vinní. 11 Tak dom Izraela už nikdy nezablúdi odo mňa a nepoškvrní sa všetkými svojimi zločinmi. Stanú sa mojím ľudom a ja budem ich Bohom, výrok Pána Jahveho."

Osobná zodpovednosť

12 Došlo mi toto Jahveho slovo:
13 "Syn človeka, keď sa nejaká krajina prehreší, že mi zostane celkom neverná, vystriem proti nej ruku, zbavím ju zásoby chleba, zošlem na ňu hlad, vyhubím z nej ľudí i zvieratá. 14 A keby žili v tejto krajine títo traja ľudia: Noe, Daniel a Jóba, títo by si svojou spravodlivosťou zachránili iba svoje životy, výrok Pána Jahveho. 15 Ak vypustím v tej krajine divú zver, aby som ju zbavil ľudí a obrátil ju na pustatinu, cez ktorú nik neprejde zo strachu pred zverou, 16 keby vtedy títo traja ľudia žili v tej krajine: na môj život – výrok Pána Jahveho – nezachránili by ani svojich synov a dcéry, len sami seba by zachránili a krajina by sa stala pustatinou. 17 Alebo keby som priviedol meč proti tej krajine a rozkázal by som, aby meč prešiel krajinou a vyhubil by som ľudí i zvieratá, 18 keby vtedy títo traja ľudia žili v tej krajine, na môj život, výrok Pána Jahveho, nezachránili by ani svojich synov a dcéry, len sami seba by zachránili. 19 Alebo keby som poslal mor na tú krajinu a vylial na ňu svoj hnev potokmi krvi, zahubiac v nej ľudí i zvieratá, 20 keby vtedy v tejto krajine žili Noe, Daniel a Jób, na môj život, výrok Pána Jahveho, nezachránili by ani svojich synov a dcéry; len sami seba by zachránili svojou spravodlivosťou. 21 Takto hovorí Pán Jahve: Hoci pošlem na Jeruzalem svoje štyri strašné tresty, meč, hlad, divú zver a mor, aby som z neho vyhubil ľudí i zvieratá, 22 predsa v ňom zostane zvyšok, ktorý sa zachráni so synmi a dcérami. Pozrite, ako prichádzajú k vám, a všimnite si, ako sa budú správať a čo budú robiť! To vám bude na potechu za všetko to nešťastie, ktoré som poslal proti Jeruzalemu, za všetko, čo som naň poslal. 23 Bude vám potechou, keď uvidíte, ako sa budú správať a čo budú robiť, lebo pochopíte, že to nebolo bez príčiny, že som tak s ním naložil, výrok Pána Jahveho."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk