Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Proti falošným prorokom

1 Jahveho slovo mi došlo takto:
2 "Syn človeka, prorokuj proti izraelským prorokom! Prorokuj a povedz tým, ktorí prorokujú podľa vlastných túžob: Počujte, čo hovorí Jahve. 3 Takto hovorí Pán Jahve: Beda hlúpym prorokom! Ich inšpirácia pochádza od nich samých, lebo nemali nijaké videnie! 4 Tvoji proroci, Izrael, sú ako šakali v zrúcaninách. 5 Nevystúpili ste na prielom v múre, neopravili ste múr okolo domu Izraela, aby v Jahveho deň mohol klásť odpor v boji. 6 Nič nevideli a hovoria lživé veštby: "Jahveho výrok," hoci Jahve ich neposlal, ale dúfajú, že sa ich slovo splní. 7 Vari ste to nemali prázdne vízie, či neoznamujete lživé veštby, keď vravíte: "Jahveho výrok," hoci ja som neprehovoril? 8 Dobre teda, takto hovorí Pán Jahve: Pretože vaše slová sú prázdne a vaše videnie lživé, áno, ja som proti vám, výrok Pána Jahveho. 9 Moja ruka zaľahne na prorokov, ktorí majú prázdne videnia a lživé veštby: nebudú pripustení do rady môjho ľudu, nebudú zapísaní do knihy domu Izraela, nevstúpia na izraelskú pôdu. Tak si uvedomíte, že ja som Pán Jahve. 10 Pretože vskutku zavádzajú môj ľud hovoriac, že všetko je v poriadku, keď všetko nie je v poriadku. Zakiaľ on stavia múr, oni ho natierajú blatom. 11 Povedz tým natieračom blata, že ten múr padne! Príde prudký lejak, pošlem ľadovec, tvrdý ako skaly, rozpúta sa uragán, 12 a tak sa múr zvalí. Či sa vás ľudia nebudú pýtať: "Kde je ten náter, ktorým ste ho natreli?" 13 Preto takto hovorí Pán Jahve: Vo svojom hneve rozpútam uragán, vo svojej zlosti zošlem prudký lejak, vo svojom hneve ľadovec tvrdý ako skaly, kým všetko nebude zničené. 14 Zrútim múr, ktorý ste natreli blatom, zrovnám ho so zemou, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahyniete pod ním. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 15 Keď si vyplním svoj hnev na stavbe i na tých, čo ju natierali blatom, poviem vám: Stavby už niet, ani tých, čo ju natierali blatom, 16 tých izraelských prorokov, čo prorokovali o Jeruzaleme a videli preň videnia o pokoji, keď pokoja nebolo. To je výrok Pána Jahveho.

Falošné prorokyne

17 Teraz, syn človeka, obráť sa k ženám svojho ľudu, ktoré prorokujú podľa vlastných túžob, prorokuj proti nim.
18 Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Beda vám, ženy, čo plašíte ľudí tým, že šijete magické amulety pre zápästia rúk a robíte závoje na hlavy osôb všetkých veľkostí! Myslíte si, že môžete plašiť život môjho ľudu a zachrániť svoje duše? 19 Znesväcujete ma pred mojím ľudom za priehrštie jačmeňa a za smidku chleba. Predpovedáte smrť ľuďom, ktorí nemajú zomrieť, a život tým, čo nemajú žiť, a tak luháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán Jahve: Ja som proti vašim magickým amuletom, ktorými lovíte duše ako vtáky. Vytrhnem ich z vašich rúk a vyslobodím duše, ktoré ste chceli pochytať ako vtáky. 21 Postŕham vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej moci, že už nebude korisťou vo vašej ruke. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 22 Pretože ste svojimi luhaniami zronili srdce spravodlivého človeka, ktorého som ja nechcel zarmútiť, a tým ste posilňovali bezbožníka, aby sa neodvrátil od svojho bezbožníctva a život si nezachránil, 23 preto už nikdy nebudete mať prázdne vízie ani veštiť lživé veštby. Vyslobodím svoj ľud z vašej ruky. Tak si uvedomíte, že ja som Jahve."