Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Pokračovanie o hriechoch Jeruzalema

1 Potom ma duch zdvihol a zaniesol ma k Východnej bráne Jahveho chrámu, ktorá hľadí na východ. A tam, pred bránou, bolo dvadsaťpäť mužov, medzi nimi som uzrel Jaazaniáša, syna Azzurovho, a Pelatiáša, syna Benaiášovho, vodcov ľudu.
2 Jahve mi povedal: "Syn človeka, toto sú tí ľudia, ktorí vymýšľajú zlo, ktorí dávajú zlé rady v tomto meste. 3 Hovoria: Čoskoro sa nebudú stavať domy, lebo mesto je hrniec a my sme mäso v ňom. 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, syn človeka!" 5 Jahveho duch náhle dopadol na mňa a povedal mi: "Hovor! Toto hovorí Jahve: Takto ste rozprávali, Izraelci, ale ja viem, čo máte na mysli. 6 Vy ste vraždili a vraždili v tomto meste a jeho ulice ste naplnili mŕtvolami. 7 Preto takto hovorí Pán Jahve: Mŕtvoly vami pozabíjaných, ktoré ste pohádzali doprostred Jeruzalema, sú to mäso. Ten hrniec je však mesto, ale ja vás z neho vyženiem. 8 Bojíte sa meča, nuž ja privediem na vás meč, to je výrok Pána Jahveho. 9 Vyženiem vás z mesta, vydám vás cudzincom do rúk, svoj súd vykonám nad vami. 10 Padnete mečom, na území Izraela vás budem súdiť, tak si uvedomíte, že ja som Jahve. 11 Toto mesto nebude pre vás kotlom a vy nebudete v ňom mäsom: vás budem súdiť na území Izraela. 12 Tak si uvedomíte, že ja som Jahve, podľa ktorého zákonov ste nežili a ktorého zvyky ste nezachovávali – ale riadili ste sa zvykmi okolitých národov." 13 Kým som prorokoval, zomrel Pelatiáš, syn Benaiášov. Vtedy som sa hodil tvárou na zem a hlasno som kričal: "Ach, Pane Jahve, naozaj chceš zničiť zvyšky Izraela?"

Nová zmluva sľúbená vyhnancom

14 Vtedy mi došlo toto Jahveho slovo:
15 "Syn človeka, tvojim bratom, tvojim spoluvyhnancom a celému izraelskému ľudu hovoria obyvatelia Jeruzalema: Držte sa ďaleko od Jahveho, nám bola daná táto krajina do vlastníctva! 16 Povedz preto: Takto hovorí Pán Jahve: Keď som ich poslal ďaleko medzi národy a rozhádzal som ich do cudzích krajín, nejaký čas som im bol svätyňou v krajinách, do ktorých odišli. 17 Preto povedz: Takto hovorí Pán Jahve: Pozbieram vás spomedzi národov, zhromaždím vás z krajín, do ktorých ste boli rozhádzaní a dám vám izraelskú zem. 18 Keď oni vojdú do nej, odstránia všetky jej modly a všetky jej ohavnosti. 19 Dám im jednotné srdce a vdýchnem do nich nového ducha, odstránim im z tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, 20 aby žili podľa mojich zákonov a zachovávali moje zvyky a uvádzali ich do života. Vtedy budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Ale od tých, ktorých srdce priliplo k ich modlám a ktorí srdcom vykonávajú ohavnosti, budem žiadať účet za ich skutky, výrok Pána Jahveho."

Jahveho sláva opúšťa Jeruzalem

22 Vtedy cherubíni zdvihli svoje krídla, kolesá sa pohli s nimi a Sláva Boha Izraela bola vysoko nad nimi.
23 Jahveho sláva sa vzniesla zo stredu mesta a zastala nad vrchom, ktorý je východne od mesta. 24 A duch ma zdvihol a zaniesol ma k vyhnancom do Chaldejska. Všetko toto sa stalo vo videní mocou Božieho Ducha a potom ma opustilo videnie, ktoré som videl. 25 Vyhnancom som porozprával všetko, čo mi Jahve zjavil.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk