Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a močiare a vyveď žaby na Egyptskú krajinu." 2 Áron vystrel ruku nad egyptské vody, žaby povyliezali a pokryli Egyptskú krajinu. 3 Ale aj mágovia svojimi kúzlami urobili to isté. Aj oni vyviedli žaby na Egyptskú krajinu. 4 Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: "Proste Jahveho, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetoval Jahvemu." 5 Mojžiš povedal faraónovi: "Ako si ráčil rozkázať! Kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov a za tvoj ľud, aby sa žaby stratili od teba a z vašich domov a zostali iba v Rieke?" 6 On povedal: "Zajtra." Mojžiš odpovedal: "Stane sa podľa tvojho slova, aby si vedel, že nikto nie je ako Jahve, náš Boh. 7 Žaby sa stiahnu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu a zostanú iba v Rieke." 8 Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš volal k Jahvemu, aby odstránil žaby, ktorými postihol faraóna. 9 Jahve urobil to, čo žiadal Mojžiš, a žaby pokapali v domoch, vo dvoroch a na poliach. 10 Pozhŕňali ich na mnoho hromád a celá krajina zapáchala. 11 Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. 12 Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu a udri po prachu na zemi a ten sa zmení na komáre v celej Egyptskej krajine." 13 Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel po prachu na zemi a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok prach zeme v celej Egyptskej krajine sa zmenil na komáre. 14 Egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami, aby odohnali komáre, ale nemohli a komáre boli na ľuďoch i na zvieratách. 15 Mágovia povedali faraónovi: "Toto je Boží prst," ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, tak ako predpovedal Jahve. 16 Jahve povedal Mojžišovi: "Vstaň zavčasu ráno a keď pôjde faraón k vode, postav sa pred neho. Povieš mu: Takto hovorí Jahve: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži.‘ 17 Ak neprepustíš môj ľud, pošlem ovady na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy. Domy Egypťanov budú plné ovadov, ba aj pôda, na ktorej bývajú. 18 V ten deň spravím výnimku so zemou Gošen, v ktorej býva môj ľud, aby tam ovady neboli, aby si vedel, že ja som Jahve uprostred tejto krajiny. 19 Odlíšime svoj ľud od tvojho ľudu; a zajtra sa uskutoční toto znamenie." 20 Jahve tak urobil a veľké množstvo ovadov vniklo do faraónovho domu, do domov jeho služobníkov a do celej Egyptskej krajiny; krajina bola spustošená ovadmi. 21 Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: "Choďte obetovať svojmu Bohu v tejto krajine." 22 Mojžiš odpovedal: "Nebolo by správne robiť takto, lebo naše obety Jahvemu, nášmu Bohu, sú pre Egypťanov ohavnosťou. Či by nás Egypťania neukameňovali, keď budeme pred ich očami prinášať obety, ktoré sú pre nich ohavné? 23 Pôjdeme do púšte na tri dni cesty a tam budeme obetovať Jahvemu, nášmu Bohu, ako nám povedal." 24 Faraón povedal: "Ja vás prepustím, aby ste obetovali svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte príliš ďaleko. Proste za mňa." 25 Mojžiš povedal: "Hneď, keď odídem od teba, budem prosiť Jahveho. Zajtra ovady zmiznú od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu. Ale nech sa nám faraón prestane posmievať tým, že neprepúšťa náš ľud, aby mohol obetovať Jahvemu." 26 Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Jahveho. 27 Jahve urobil, čo Mojžiš žiadal, a ovady zmizli od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu; nezostal z nich ani jeden. 28 Ale faraón si zatvrdil srdce ešte aj tentokrát a ľud neprepustil.