Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, urobil som z teba boha pre faraóna a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. 2 Ty mu budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron to zopakuje faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce, rozmnožím svoje znamenia a svoje divy v Egyptskej krajine. 4 Faraón vás nevypočuje, preto položím ruku na Egypt a vyvediem svoje oddiely, svoj ľud, Izraelcov z Egyptskej krajiny s veľkými súdmi. 5 Vtedy Egypťania pochopia, že ja som Jahve, keď vystriem svoju ruku proti Egypťanom a vyvediem Izraelcov spomedzi nich." 6 Mojžiš a Áron vykonali, ako im Jahve prikázal. 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom.

Palica premenená na hada

8 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi:
9 "Ak vám faraón povie, aby ste urobili nejaký zázrak, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna a nech sa premení na hada." 10 Mojžiš a Áron vošli k faraónovi a urobili, ako im Jahve prikázal. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a premenila sa na hada. 11 Faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojimi kúzlami. 12 Každý hodil svoju palicu, tie sa premenili na hady, ale Áronova palica pohltala ich palice. 13 Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. 14 Jahve povedal Mojžišovi: "Faraónovo srdce je zatvrdnuté a on odoprel prepustiť ľud. 15 Choď k faraónovi zajtra ráno v tom čase, keď chodieva k vode, a počkaj naňho na brehu Rieky. Do ruky si vezmi palicu, ktorá sa premenila na hada. 16 Povieš mu: Jahve, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti.‘ Až dosiaľ si neposlúchol. 17 Takto hovorí Jahve: Podľa tohto poznáš, že ja som Jahve. Palicou, ktorú mám v ruke,a udriem vody Rieky a ony sa premenia na krv. 18 Ryby v Rieke pohynú, Rieka bude zapáchať a Egypťania už nebudú môcť piť vodu z Rieky." 19 Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich rieky, nad ich kanály, nad ich močiare a nad všetky ich vodné nádrže – a ony sa premenia na krv a celá Egyptská krajina bude plná krvi, dokonca i stromy a kamene." 20 Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Jahve. Zdvihol svoju palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vody, ktoré sú v Rieke, a všetky vody, ktoré sú v Rieke, premenili sa na krv. 21 Ryby v Rieke pohynuli a Rieka zapáchala; a Egypťania nemohli viac piť vodu z Rieky; krv bola po celej Egyptskej krajine. 22 Ale egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami; faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. 23 Faraón sa vrátil, vošiel do svojho domu a nevenoval tomu pozornosť. 24 Všetci Egypťania kopali v okolí Rieky hľadajúc pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z Rieky. 25 Sedem dní uplynulo odvtedy, čo Jahve ranil Rieku. 26 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve: ‚Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.‘ 27 Ak odoprieš prepustiť ho, ja zamorím celé tvoje územie žabami. 28 Rieka sa bude hemžiť žabami, vylezú a vojdú ti do domu, do izby, kde spíš, na tvoje lôžko, do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pecí a do tvojich pekárskych dieží. 29 Žaby vylezú dokonca aj na teba, na tvoj ľud a na tvojich služobníkov."