Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, urobil som z teba boha pre faraóna a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. 2 Ty mu budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron to zopakuje faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. 3 Ja však zatvrdím faraónovo srdce, rozmnožím svoje znamenia a svoje divy v Egyptskej krajine. 4 Faraón vás nevypočuje, preto položím ruku na Egypt a vyvediem svoje oddiely, svoj ľud, Izraelcov z Egyptskej krajiny s veľkými súdmi. 5 Vtedy Egypťania pochopia, že ja som Jahve, keď vystriem svoju ruku proti Egypťanom a vyvediem Izraelcov spomedzi nich." 6 Mojžiš a Áron vykonali, ako im Jahve prikázal. 7 Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri, keď hovorili s faraónom.

Palica premenená na hada

8 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi:
9 "Ak vám faraón povie, aby ste urobili nejaký zázrak, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna a nech sa premení na hada." 10 Mojžiš a Áron vošli k faraónovi a urobili, ako im Jahve prikázal. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a premenila sa na hada. 11 Faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojimi kúzlami. 12 Každý hodil svoju palicu, tie sa premenili na hady, ale Áronova palica pohltala ich palice. 13 Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. 14 Jahve povedal Mojžišovi: "Faraónovo srdce je zatvrdnuté a on odoprel prepustiť ľud. 15 Choď k faraónovi zajtra ráno v tom čase, keď chodieva k vode, a počkaj naňho na brehu Rieky. Do ruky si vezmi palicu, ktorá sa premenila na hada. 16 Povieš mu: Jahve, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: ‚Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti.‘ Až dosiaľ si neposlúchol. 17 Takto hovorí Jahve: Podľa tohto poznáš, že ja som Jahve. Palicou, ktorú mám v ruke,a udriem vody Rieky a ony sa premenia na krv. 18 Ryby v Rieke pohynú, Rieka bude zapáchať a Egypťania už nebudú môcť piť vodu z Rieky." 19 Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich rieky, nad ich kanály, nad ich močiare a nad všetky ich vodné nádrže – a ony sa premenia na krv a celá Egyptská krajina bude plná krvi, dokonca i stromy a kamene." 20 Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Jahve. Zdvihol svoju palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vody, ktoré sú v Rieke, a všetky vody, ktoré sú v Rieke, premenili sa na krv. 21 Ryby v Rieke pohynuli a Rieka zapáchala; a Egypťania nemohli viac piť vodu z Rieky; krv bola po celej Egyptskej krajine. 22 Ale egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami; faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. 23 Faraón sa vrátil, vošiel do svojho domu a nevenoval tomu pozornosť. 24 Všetci Egypťania kopali v okolí Rieky hľadajúc pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z Rieky. 25 Sedem dní uplynulo odvtedy, čo Jahve ranil Rieku. 26 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve: ‚Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.‘ 27 Ak odoprieš prepustiť ho, ja zamorím celé tvoje územie žabami. 28 Rieka sa bude hemžiť žabami, vylezú a vojdú ti do domu, do izby, kde spíš, na tvoje lôžko, do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pecí a do tvojich pekárskych dieží. 29 Žaby vylezú dokonca aj na teba, na tvoj ľud a na tvojich služobníkov."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk