Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Vtedy Jahve povedal Mojžišovi: "Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Mocná ruka ho donúti, aby ich prepustil, mocná ruka ho donúti, aby ich vyhnal zo svojej krajiny."

Nové rozprávanie o Mojžišovom povolaní

2 Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: "Ja som Jahve.
3 Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako El Šaddaj, ale svoje meno Jahve som im nedal poznať. 4 Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaánsku krajinu, zem, v ktorej sa usídlili ako cudzinci. 5 A teraz som počul nárek Izraelcov, ktorých Egypťania zotročujú, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. 6 Preto povedz Izraelcom: Ja som Jahve a ja vás vytrhnem z egyptskej poroby; vyslobodím vás z ich otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými trestami. 7 Vezmem si vás za svoj ľud a ja budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyslobodí z egyptskej poroby. 8 Potom vás vovediem do zeme, ktorú som prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, a dám vám ju ako dedičstvo otcov ja, Jahve." 9 Tak hovoril Mojžiš Izraelcom, ale oni Mojžiša nepočúvali pre malomyseľnosť a ťažkú prácu. 10 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: 11 "Choď povedať faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny." 12 Ale Mojžiš sa ujal slova a povedal pred Jahvem: "Izraelci ma nepočúvli, akoby ma teda počúvol faraón, keď ja nie som výrečný?" 13 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a poslal ich k faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov z Egyptskej krajiny.

Mojžišov a Áronov rodokmeň

14 Toto sú hlavy ich rodín: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Pallu, Checron a Karmi; to sú Rubenove rody.
15 Synovia Simeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky; to sú Simeonove rody. 16 Toto sú mená synov Léviho a ich potomstva: Geršon, Kehat a Merari. Lévi žil stotridsaťsedem rokov. 17 Synovia Geršona: Libni a Šimej so svojimi rodmi. 18 Synovia Kehata: Amram, Jic’har, Chebron a Uzziel. Kehat žil stotridsaťtri rokov. 19 Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody s ich potomstvom. 20 Amram si vzal za manželku Jokebed, svoju tetu, ktorá mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov. 21 Synovia Jic’hara boli: Korach, Nefeg a Zichri 22 a synovia Uzziela: Mišael, Elcafan a Sitri. 23 Áron sa oženil s Elišebou, Amminadabovou dcérou a Nachšonovou sestrou, a ona mu porodila Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara. 24 Synovia Koracha: Assir, Elkana a Abiasaf; to sú rody Korachovcov. 25 Eleazar, Áronov syn, si vzal za ženu jednu z Putielových dcér, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy Léviho rodín podľa ich rodov. 26 To sú oni – Áron a Mojžiš – ktorým Jahve povedal: "Vyveďte Izraelcov po ich oddieloch z Egyptskej krajiny." 27 Práve oni hovorili faraónovi, egyptskému kráľovi, aby dovolil vyviesť Izraelcov z Egypta – Mojžiš a Áron.

Pokračovanie rozprávania o Mojžišovom povolaní

28 V ten deň, keď Jahve prehovoril k Mojžišovi v Egyptskej krajine,
29 Jahve povedal Mojžišovi: "Ja som Jahve. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti poviem." 30 Mojžiš povedal pred Jahvem: "Ja nie som výrečný, akože ma faraón vypočuje?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk