Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Vtedy Jahve povedal Mojžišovi: "Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Mocná ruka ho donúti, aby ich prepustil, mocná ruka ho donúti, aby ich vyhnal zo svojej krajiny."

Nové rozprávanie o Mojžišovom povolaní

2 Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: "Ja som Jahve.
3 Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako El Šaddaj, ale svoje meno Jahve som im nedal poznať. 4 Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaánsku krajinu, zem, v ktorej sa usídlili ako cudzinci. 5 A teraz som počul nárek Izraelcov, ktorých Egypťania zotročujú, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. 6 Preto povedz Izraelcom: Ja som Jahve a ja vás vytrhnem z egyptskej poroby; vyslobodím vás z ich otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými trestami. 7 Vezmem si vás za svoj ľud a ja budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyslobodí z egyptskej poroby. 8 Potom vás vovediem do zeme, ktorú som prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, a dám vám ju ako dedičstvo otcov ja, Jahve." 9 Tak hovoril Mojžiš Izraelcom, ale oni Mojžiša nepočúvali pre malomyseľnosť a ťažkú prácu. 10 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: 11 "Choď povedať faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny." 12 Ale Mojžiš sa ujal slova a povedal pred Jahvem: "Izraelci ma nepočúvli, akoby ma teda počúvol faraón, keď ja nie som výrečný?" 13 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a poslal ich k faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil Izraelcov z Egyptskej krajiny.

Mojžišov a Áronov rodokmeň

14 Toto sú hlavy ich rodín: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Pallu, Checron a Karmi; to sú Rubenove rody.
15 Synovia Simeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn Kanaánky; to sú Simeonove rody. 16 Toto sú mená synov Léviho a ich potomstva: Geršon, Kehat a Merari. Lévi žil stotridsaťsedem rokov. 17 Synovia Geršona: Libni a Šimej so svojimi rodmi. 18 Synovia Kehata: Amram, Jic’har, Chebron a Uzziel. Kehat žil stotridsaťtri rokov. 19 Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody s ich potomstvom. 20 Amram si vzal za manželku Jokebed, svoju tetu, ktorá mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov. 21 Synovia Jic’hara boli: Korach, Nefeg a Zichri 22 a synovia Uzziela: Mišael, Elcafan a Sitri. 23 Áron sa oženil s Elišebou, Amminadabovou dcérou a Nachšonovou sestrou, a ona mu porodila Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara. 24 Synovia Koracha: Assir, Elkana a Abiasaf; to sú rody Korachovcov. 25 Eleazar, Áronov syn, si vzal za ženu jednu z Putielových dcér, ktorá mu porodila Pinchasa. To sú hlavy Léviho rodín podľa ich rodov. 26 To sú oni – Áron a Mojžiš – ktorým Jahve povedal: "Vyveďte Izraelcov po ich oddieloch z Egyptskej krajiny." 27 Práve oni hovorili faraónovi, egyptskému kráľovi, aby dovolil vyviesť Izraelcov z Egypta – Mojžiš a Áron.

Pokračovanie rozprávania o Mojžišovom povolaní

28 V ten deň, keď Jahve prehovoril k Mojžišovi v Egyptskej krajine,
29 Jahve povedal Mojžišovi: "Ja som Jahve. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti poviem." 30 Mojžiš povedal pred Jahvem: "Ja nie som výrečný, akože ma faraón vypočuje?"