Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätyne

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "V prvý deň prvého mesiaca postavíš Príbytok, Stan Stretávania, 3 uložíš tam archu Svedectva a zahalíš archu oponou. 4 Prinesieš stôl a prestrieš naň, čo treba. Prinesieš svietnik a nasadíš naň lampy. 5 Postavíš zlatý oltár vôní pred archu Svedectva a dáš záves na vchod do Príbytku. 6 Postavíš oltár celopalov pred vchod do Príbytku, do Stanu Stretávania. 7 Postavíš umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu. 8 Dookola postavíš nádvorie a na bránu nádvoria dáš záves. 9 Vezmeš olej na pomazanie a pomažeš Príbytok a všetko, čo je v ňom; posvätíš ho a všetko jeho príslušenstvo a on bude svätosvätý. 10 Pomažeš oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, posvätíš oltár a oltár bude svätosvätý. 11 Pomažeš umývadlo a jeho podstavec a posvätíš ho. 12 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou 13 a oblečieš Áronovi jeho posvätné rúcha, pomažeš ho a posvätíš ho na vykonávanie kňazskej služby. 14 Privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky 15 a pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, na vykonávanie mojej kňazskej služby. Toto sa urobí preto, aby im ich pomazanie prinieslo večné kňazstvo v ich pokoleniach."

Vykonávanie Božích nariadení

16 Mojžiš to urobil. Urobil všetko, ako to prikázal Jahve.
17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený Príbytok. 18 Mojžiš postavil Príbytok; položil jeho podstavce, umiestnil jeho dosky, položil jeho priečne žrde a postavil jeho stĺpy. 19 Rozprestrel nad Príbytkom stan a navrch umiestnil prikrývku stanu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi. 20 Vzal Svedectvo, vložil ho do archy, zasunul žrde do archy a navrch archy položil zľutovnicu. 21 Vniesol archu do Príbytku, zavesil zakrývajúcu oponu; tak zahalil archu Svedectva, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Postavil stôl do Stanu Stretávania, na severnú stranu Príbytku, na vonkajšiu stranu závesu, 23 a naň uložil chleby pred Jahveho v tom poriadku, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 24 Postavil svietnik do Stanu Stretávania oproti stolu, na južnej strane Príbytku, 25 a nasadil naň lampy pred Jahveho, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 26 Postavil zlatý oltár do Stanu Stretávania pred záves 27 a zapálil na ňom voňavé kadidlo, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 28 Potom dal záves na vchod do Príbytku. 29 Oltár celopalov umiestnil ku vchodu do Príbytku, do Stanu Stretávania a obetoval na ňom celopal a nekrvavú obetu, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 30 Postavil umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a dal doň vodu na umývanie, 31 ktorou si Mojžiš, Áron a jeho synovia umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do Stanu Stretávania alebo sa približovali k oltáru, umývali sa, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 33 Okolo Príbytku a oltára postavil nádvorie a na bránu nádvoria dal záves. Tak Mojžiš dokončil práce.

Jahve si berie svätyňu do vlastníctva

34 Oblak zakryl Stan Stretávania a Jahveho sláva naplnila Príbytok.
35 Mojžiš nemohol vojsť do Stanu Stretávania, lebo na ňom spočíval oblak a Jahveho sláva napĺňala Príbytok.

Oblak vedie Izraelcov

36 Na všetkých svojich zastaveniach, keď sa oblak nad Príbytkom zdvihol, Izraelci sa vydali na pochod.
37 Ak sa oblak nedvíhal, nevydávali sa na pochod až do dňa, keď sa zdvihol. 38 Lebo vo dne bol Jahveho oblak nad Príbytkom a v noci bol vo vnútri oheň pred očami celého domu Izraela na všetkých ich zastaveniach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk