40. kapitola

Postavenie a posvätenie svätyne

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "V prvý deň prvého mesiaca postavíš Príbytok, Stan Stretávania, 3 uložíš tam archu Svedectva a zahalíš archu oponou. 4 Prinesieš stôl a prestrieš naň, čo treba. Prinesieš svietnik a nasadíš naň lampy. 5 Postavíš zlatý oltár vôní pred archu Svedectva a dáš záves na vchod do Príbytku. 6 Postavíš oltár celopalov pred vchod do Príbytku, do Stanu Stretávania. 7 Postavíš umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu. 8 Dookola postavíš nádvorie a na bránu nádvoria dáš záves. 9 Vezmeš olej na pomazanie a pomažeš Príbytok a všetko, čo je v ňom; posvätíš ho a všetko jeho príslušenstvo a on bude svätosvätý. 10 Pomažeš oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, posvätíš oltár a oltár bude svätosvätý. 11 Pomažeš umývadlo a jeho podstavec a posvätíš ho. 12 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou 13 a oblečieš Áronovi jeho posvätné rúcha, pomažeš ho a posvätíš ho na vykonávanie kňazskej služby. 14 Privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky 15 a pomažeš ich, ako si pomazal ich otca, na vykonávanie mojej kňazskej služby. Toto sa urobí preto, aby im ich pomazanie prinieslo večné kňazstvo v ich pokoleniach."

Vykonávanie Božích nariadení

16 Mojžiš to urobil. Urobil všetko, ako to prikázal Jahve.
17 V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol postavený Príbytok. 18 Mojžiš postavil Príbytok; položil jeho podstavce, umiestnil jeho dosky, položil jeho priečne žrde a postavil jeho stĺpy. 19 Rozprestrel nad Príbytkom stan a navrch umiestnil prikrývku stanu, ako to prikázal Jahve Mojžišovi. 20 Vzal Svedectvo, vložil ho do archy, zasunul žrde do archy a navrch archy položil zľutovnicu. 21 Vniesol archu do Príbytku, zavesil zakrývajúcu oponu; tak zahalil archu Svedectva, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Postavil stôl do Stanu Stretávania, na severnú stranu Príbytku, na vonkajšiu stranu závesu, 23 a naň uložil chleby pred Jahveho v tom poriadku, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 24 Postavil svietnik do Stanu Stretávania oproti stolu, na južnej strane Príbytku, 25 a nasadil naň lampy pred Jahveho, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 26 Postavil zlatý oltár do Stanu Stretávania pred záves 27 a zapálil na ňom voňavé kadidlo, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 28 Potom dal záves na vchod do Príbytku. 29 Oltár celopalov umiestnil ku vchodu do Príbytku, do Stanu Stretávania a obetoval na ňom celopal a nekrvavú obetu, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 30 Postavil umývadlo medzi Stan Stretávania a oltár a dal doň vodu na umývanie, 31 ktorou si Mojžiš, Áron a jeho synovia umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do Stanu Stretávania alebo sa približovali k oltáru, umývali sa, ako to Jahve prikázal Mojžišovi. 33 Okolo Príbytku a oltára postavil nádvorie a na bránu nádvoria dal záves. Tak Mojžiš dokončil práce.

Jahve si berie svätyňu do vlastníctva

34 Oblak zakryl Stan Stretávania a Jahveho sláva naplnila Príbytok.
35 Mojžiš nemohol vojsť do Stanu Stretávania, lebo na ňom spočíval oblak a Jahveho sláva napĺňala Príbytok.

Oblak vedie Izraelcov

36 Na všetkých svojich zastaveniach, keď sa oblak nad Príbytkom zdvihol, Izraelci sa vydali na pochod.
37 Ak sa oblak nedvíhal, nevydávali sa na pochod až do dňa, keď sa zdvihol. 38 Lebo vo dne bol Jahveho oblak nad Príbytkom a v noci bol vo vnútri oheň pred očami celého domu Izraela na všetkých ich zastaveniach.