Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Mojžišovi je daná moc robiť znamenia

1 Mojžiš sa znova ujal slova a povedal: "A čo, ak mi neuveria a nepočúvnu môj hlas, ale povedia: ‚Jahve sa ti nezjavil!‘?"
2 Jahve mu povedal: "Čo máš v ruke?" – "Palicu," povedal. 3 "Hoď ju na zem," povedal mu Jahve. Mojžiš ju hodil na zem, palica sa zmenila na hada a Mojžiš sa pred ním dal na útek. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku a chyť ho za chvost." On vystrel ruku, chytil ho a v jeho ruke sa znova zmenil na palicu. 5 "Aby ti uverili, že sa ti zjavil Jahve, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." 6 Jahve mu ešte povedal: "Daj si ruku na prsia." On si vložil ruku na prsia a keď ju zložil, hľa, jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh. 7 Jahve mu povedal: "Daj si ruku znovu na prsia." On si vložil ruku späť na prsia, zložil ju zo svojich pŕs a hľa, bola znovu ako jeho ostatné telo. 8 "Tak ak ti teraz neuveria a nepresvedčí ich prvé znamenie, uveria druhému znameniu. 9 Ale ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, vtedy načri vodu z Rieky a vylej ju na zem a voda, ktorú načrieš z Rieky, premení sa na suchej zemi na krv."

Áron Mojžišovým tlmočníkom

10 Mojžiš povedal Jahvemu: "Odpusť mi, môj Pane, nemám dar reči, ani od včera, ani od predvčera, dokonca ani odvtedy, čo oslovuješ svojho služobníka, lebo moje ústa a môj jazyk sú ťažkopádne."
11 Jahve mu povedal: "Ktože dal človeku ústa? Kto ho robí nemým a hluchým; vidiacim alebo slepým? Či nie ja, Jahve? 12 Choď teraz, ja budem s tvojimi ústami a naznačím ti, čo máš povedať." 13 Mojžiš znova povedal: "Odpusť mi, môj Pane, pošli, prosím ťa, koho chceš." 14 Jahve nato vzplanul hnevom proti Mojžišovi a povedal: "Či tu nie je tvoj brat Áron, Levita? Viem, že on dobre hovorí; hľa, práve ti prichádza v ústrety a keď ťa uvidí, veľmi sa poteší vo svojom srdci. 15 Prehovoríš s ním a vložíš tie slová do jeho úst. Ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naznačím vám, čo máte robiť. 16 On bude hovoriť k ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš bohom. 17 Túto palicu si vezmi do ruky, lebo s ňou budeš robiť znamenia."

Mojžišov návrat do Egypta. Odchod z Madiánu

18 Mojžiš odišiel a vrátil sa ku svojmu tesťovi Jetrovi. Povedal mu: "Dovoľ mi odísť a vrátiť sa k svojim bratom v Egypte, aby som videl, či ešte žijú." Jetro mu odpovedal: "Choď v pokoji."
19 Jahve povedal Mojžišovi v Madiáne: "Choď, vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci, ktorí chystali tvoju záhubu." 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojho syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egyptskej krajiny. Mojžiš si vzal do ruky aj Božiu palicu. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď, aby si pred faraónom vykonal tie zázraky, ktoré som dal do tvojej moci, ale ja mu zatvrdím srdce a on ľud neprepustí. 22 Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Jahve: Izrael je môj prvorodený syn. 23 Povedal som ti: ‚Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.‘ Pretože ty si odmietol prepustiť ho, za to ja zahubím tvojho prvorodeného syna."

Obriezka Mojžišovho syna

24 A stalo sa na ceste, keď sa utáborili na noc, že Jahve prišiel, stretol sa s ním a chcel ho usmrtiť.
25 Cippora vzala ostrý kameň a obrezala predkožku svojmu synovi a dotkla sa ňou jeho nôh. A povedala: "Ty si mi ženíchom po krvi." 26 A On ho zanechal. Vtedy povedala: "Ženích po krvi", to sa vzťahuje na obriezku.

Stretnutie s Áronom

27 Jahve povedal Áronovi: "Choď naproti Mojžišovi smerom do púšte." On odišiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.
28 Mojžiš porozprával Áronovi všetky Jahveho slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal. 29 Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetkých starších Izraelcov. 30 Áron opakoval všetky slová, ktoré Jahve povedal Mojžišovi; urobil znamenia pred očami ľudu. 31 Ľud uveril a radoval sa, že Jahve navštívil Izraelcov a videl ich biedu. Pokľakli a klaňali sa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk