Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Mojžišovi je daná moc robiť znamenia

1 Mojžiš sa znova ujal slova a povedal: "A čo, ak mi neuveria a nepočúvnu môj hlas, ale povedia: ‚Jahve sa ti nezjavil!‘?"
2 Jahve mu povedal: "Čo máš v ruke?" – "Palicu," povedal. 3 "Hoď ju na zem," povedal mu Jahve. Mojžiš ju hodil na zem, palica sa zmenila na hada a Mojžiš sa pred ním dal na útek. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku a chyť ho za chvost." On vystrel ruku, chytil ho a v jeho ruke sa znova zmenil na palicu. 5 "Aby ti uverili, že sa ti zjavil Jahve, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." 6 Jahve mu ešte povedal: "Daj si ruku na prsia." On si vložil ruku na prsia a keď ju zložil, hľa, jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh. 7 Jahve mu povedal: "Daj si ruku znovu na prsia." On si vložil ruku späť na prsia, zložil ju zo svojich pŕs a hľa, bola znovu ako jeho ostatné telo. 8 "Tak ak ti teraz neuveria a nepresvedčí ich prvé znamenie, uveria druhému znameniu. 9 Ale ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, vtedy načri vodu z Rieky a vylej ju na zem a voda, ktorú načrieš z Rieky, premení sa na suchej zemi na krv."

Áron Mojžišovým tlmočníkom

10 Mojžiš povedal Jahvemu: "Odpusť mi, môj Pane, nemám dar reči, ani od včera, ani od predvčera, dokonca ani odvtedy, čo oslovuješ svojho služobníka, lebo moje ústa a môj jazyk sú ťažkopádne."
11 Jahve mu povedal: "Ktože dal človeku ústa? Kto ho robí nemým a hluchým; vidiacim alebo slepým? Či nie ja, Jahve? 12 Choď teraz, ja budem s tvojimi ústami a naznačím ti, čo máš povedať." 13 Mojžiš znova povedal: "Odpusť mi, môj Pane, pošli, prosím ťa, koho chceš." 14 Jahve nato vzplanul hnevom proti Mojžišovi a povedal: "Či tu nie je tvoj brat Áron, Levita? Viem, že on dobre hovorí; hľa, práve ti prichádza v ústrety a keď ťa uvidí, veľmi sa poteší vo svojom srdci. 15 Prehovoríš s ním a vložíš tie slová do jeho úst. Ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naznačím vám, čo máte robiť. 16 On bude hovoriť k ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš bohom. 17 Túto palicu si vezmi do ruky, lebo s ňou budeš robiť znamenia."

Mojžišov návrat do Egypta. Odchod z Madiánu

18 Mojžiš odišiel a vrátil sa ku svojmu tesťovi Jetrovi. Povedal mu: "Dovoľ mi odísť a vrátiť sa k svojim bratom v Egypte, aby som videl, či ešte žijú." Jetro mu odpovedal: "Choď v pokoji."
19 Jahve povedal Mojžišovi v Madiáne: "Choď, vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci, ktorí chystali tvoju záhubu." 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojho syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egyptskej krajiny. Mojžiš si vzal do ruky aj Božiu palicu. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď, aby si pred faraónom vykonal tie zázraky, ktoré som dal do tvojej moci, ale ja mu zatvrdím srdce a on ľud neprepustí. 22 Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Jahve: Izrael je môj prvorodený syn. 23 Povedal som ti: ‚Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.‘ Pretože ty si odmietol prepustiť ho, za to ja zahubím tvojho prvorodeného syna."

Obriezka Mojžišovho syna

24 A stalo sa na ceste, keď sa utáborili na noc, že Jahve prišiel, stretol sa s ním a chcel ho usmrtiť.
25 Cippora vzala ostrý kameň a obrezala predkožku svojmu synovi a dotkla sa ňou jeho nôh. A povedala: "Ty si mi ženíchom po krvi." 26 A On ho zanechal. Vtedy povedala: "Ženích po krvi", to sa vzťahuje na obriezku.

Stretnutie s Áronom

27 Jahve povedal Áronovi: "Choď naproti Mojžišovi smerom do púšte." On odišiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho.
28 Mojžiš porozprával Áronovi všetky Jahveho slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal. 29 Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetkých starších Izraelcov. 30 Áron opakoval všetky slová, ktoré Jahve povedal Mojžišovi; urobil znamenia pred očami ľudu. 31 Ľud uveril a radoval sa, že Jahve navštívil Izraelcov a videl ich biedu. Pokľakli a klaňali sa.