Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Oltár celopalov

1 Urobil oltár celopalov z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký – teda štvorhranný – a tri lakte vysoký.
2 Urobil na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním tvorili jeden celok, a obložil ho bronzom. 3 Urobil všetko príslušenstvo k oltáru: popolnice a lopaty, nádoby na kropenie, vidlice a kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo zhotovil z bronzu. 4 Urobil na oltár bronzový rošt v tvare siete pod rímsou odspodu až do jeho polovičnej výšky. 5 Odlial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. 6 Zhotovil žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. 7 Žrde zasunul do kruhov pripevnených na oboch stranách oltára, aby sa pomocou nich ľahko prenášali; urobil ho dutý, z dosiek.

Umývadlo

8 Urobil umývadlo z bronzu a k nemu podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do Stanu Stretávania.

Výstavba nádvoria

9 Urobil nádvorie; od južnej strany, smerom k poludniu, záclony nádvoria z jemného súkaného ľanu boli sto lakťov dlhé.
10 Ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 11 Sto lakťov tiež na severnej strane; ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 12 Na západnej strane záclony mali päťdesiat lakťov s ich desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. Háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 13 Aj na východnej strane, smerom k východu, päťdesiat lakťov. 14 Na jednej zo strán bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami. 15 Na druhej strane – z jednej a druhej strany brány do nádvoria – bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami. 16 Všetky záclony obklopujúce ohradu nádvoria boli z jemného súkaného ľanu. 17 Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom a všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebornými tyčami. 18 Záves na bráne nádvoria bol vyšívaný, urobený z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu. Bol dvadsať lakťov dlhý a päť lakťov v šírke vysoký ako záclony nádvoria. 19 Ich štyri stĺpy a štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a ich tyče boli zo striebra. 20 Všetky kolíky okolo Príbytku a nádvoria boli z bronzu.

Výpočet použitých kovov

21 Toto je výpočet vecí na Príbytok – Príbytok Svedectva – urobený na Mojžišov príkaz, práca Levitov pod vedením Itamara, Áronovho syna, kňaza.
22 Becaleel, syn Chúrovho syna Uriho z Júdovho kmeňa, urobil všetko, čo Jahve prikázal Mojžišovi, 23 a s ním Oholiab, Achisamachov syn z Danovho kmeňa, kovotepec a výšivkár, zošívač fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu. 24 Celkové množstvo zlata použitého pri prácach, pri všetkých prácach na svätyni (bolo to zasvätené zlato): dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa šekla svätyne. 25 Striebro zo sčítania ľudu: sto talentov a tisíc sedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa šekla svätyne; 26 jeden beka na hlavu, pol šekla podľa šekla svätyne za každého spočítaného od dvadsiatich rokov a vyššie, teda za šesťstotritisíc päťstopäťdesiatich. 27 Sto talentov striebra na odliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony: sto podstavcov zo sto talentov, talent na podstavec. 28 Z tých tisíc sedemstosedemdesiatich piatich šeklov urobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a urobil k nim tyče. 29 Zasväteného bronzu sa nazbieralo sedemdesiat talentov a dvetisíc štyristo šeklov; 30 urobil z neho podstavce na vchod do Stanu Stretávania, bronzový oltár, jeho bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru; 31 všetky podstavce okolo nádvoria, podstavce brány do nádvoria, všetky kolíky Príbytku a všetky kolíky okolo nádvoria.