Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Oltár celopalov

1 Urobil oltár celopalov z akáciového dreva; päť lakťov dlhý a päť lakťov široký – teda štvorhranný – a tri lakte vysoký.
2 Urobil na jeho štyroch uhloch rohy, ktoré s ním tvorili jeden celok, a obložil ho bronzom. 3 Urobil všetko príslušenstvo k oltáru: popolnice a lopaty, nádoby na kropenie, vidlice a kadidelnice. Všetko oltárne príslušenstvo zhotovil z bronzu. 4 Urobil na oltár bronzový rošt v tvare siete pod rímsou odspodu až do jeho polovičnej výšky. 5 Odlial štyri krúžky na štyri uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. 6 Zhotovil žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. 7 Žrde zasunul do kruhov pripevnených na oboch stranách oltára, aby sa pomocou nich ľahko prenášali; urobil ho dutý, z dosiek.

Umývadlo

8 Urobil umývadlo z bronzu a k nemu podstavec z bronzu, zo zrkadiel žien, ktoré konali službu pri vchode do Stanu Stretávania.

Výstavba nádvoria

9 Urobil nádvorie; od južnej strany, smerom k poludniu, záclony nádvoria z jemného súkaného ľanu boli sto lakťov dlhé.
10 Ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 11 Sto lakťov tiež na severnej strane; ich dvadsať stĺpov a ich dvadsať podstavcov bolo z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 12 Na západnej strane záclony mali päťdesiat lakťov s ich desiatimi stĺpmi a desiatimi podstavcami. Háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra. 13 Aj na východnej strane, smerom k východu, päťdesiat lakťov. 14 Na jednej zo strán bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami. 15 Na druhej strane – z jednej a druhej strany brány do nádvoria – bolo pätnásť lakťov záclon s ich troma stĺpmi a troma podstavcami. 16 Všetky záclony obklopujúce ohradu nádvoria boli z jemného súkaného ľanu. 17 Podstavce stĺpov boli z bronzu; háčiky na stĺpoch a ich tyče boli zo striebra; ich hlavice boli obložené striebrom a všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebornými tyčami. 18 Záves na bráne nádvoria bol vyšívaný, urobený z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a z jemného súkaného ľanu. Bol dvadsať lakťov dlhý a päť lakťov v šírke vysoký ako záclony nádvoria. 19 Ich štyri stĺpy a štyri podstavce boli z bronzu, ich háčiky zo striebra, obloženie hlavíc a ich tyče boli zo striebra. 20 Všetky kolíky okolo Príbytku a nádvoria boli z bronzu.

Výpočet použitých kovov

21 Toto je výpočet vecí na Príbytok – Príbytok Svedectva – urobený na Mojžišov príkaz, práca Levitov pod vedením Itamara, Áronovho syna, kňaza.
22 Becaleel, syn Chúrovho syna Uriho z Júdovho kmeňa, urobil všetko, čo Jahve prikázal Mojžišovi, 23 a s ním Oholiab, Achisamachov syn z Danovho kmeňa, kovotepec a výšivkár, zošívač fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu. 24 Celkové množstvo zlata použitého pri prácach, pri všetkých prácach na svätyni (bolo to zasvätené zlato): dvadsaťdeväť talentov a sedemstotridsať šeklov podľa šekla svätyne. 25 Striebro zo sčítania ľudu: sto talentov a tisíc sedemstosedemdesiatpäť šeklov podľa šekla svätyne; 26 jeden beka na hlavu, pol šekla podľa šekla svätyne za každého spočítaného od dvadsiatich rokov a vyššie, teda za šesťstotritisíc päťstopäťdesiatich. 27 Sto talentov striebra na odliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony: sto podstavcov zo sto talentov, talent na podstavec. 28 Z tých tisíc sedemstosedemdesiatich piatich šeklov urobil háčiky na stĺpy, obložil ich hlavice a urobil k nim tyče. 29 Zasväteného bronzu sa nazbieralo sedemdesiat talentov a dvetisíc štyristo šeklov; 30 urobil z neho podstavce na vchod do Stanu Stretávania, bronzový oltár, jeho bronzový rošt a všetko príslušenstvo k oltáru; 31 všetky podstavce okolo nádvoria, podstavce brány do nádvoria, všetky kolíky Príbytku a všetky kolíky okolo nádvoria.