Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

35. kapitola

Zákon sobotného odpočinku

1 Mojžiš zhromaždil celú pospolitosť Izraelcov a povedal im: "Hľa, Jahve prikazuje robiť toto:
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň vám bude svätým dňom, dňom úplného odpočinku, zasväteným Jahvemu. Ktokoľvek bude v tento deň robiť akúkoľvek prácu, bude vydaný na smrť. 3 Nezapaľujte oheň v sobotný deň v žiadnom zo svojich príbytkov."

Zbierka materiálu

4 Mojžiš povedal celej pospolitosti Izraelcov: "Hľa, toto prikázal Jahve:
5 Vyberte zo svojho majetku príspevok Jahvemu. Nech všetci, ktorých k tomu nabáda srdce, prinesú Jahvemu príspevok: zlato, striebro a bronz; 6 fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 7 baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo; 8 olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a voňavé kadidlo; 9 karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu. 10 Nech tí spomedzi vás, ktorí sú múdreho srdca, prídu urobiť všetko, čo prikázal Jahve: 11 Príbytok, jeho stan a jeho pokrývku, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a podstavce; 12 archu a jej žrde, zľutovnicu a zastierajúcu oponu; 13 stôl, jeho žrde i všetko jeho príslušenstvo aj obetné chleby; 14 svietnik na osvetľovanie a jeho príslušenstvo, jeho lampy, ako aj olej na svietenie; 15 oltár vôní a jeho žrde, olej na pomazanie, voňavé kadidlo i záves na vchod, na vchod do Príbytku; 16 oltár celopalov a jeho bronzový rošt i jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec; 17 záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na vchod do nádvoria; 18 kolíky Príbytku a kolíky nádvoria s ich povrazmi; 19 bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni – posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu." 20 Nato celá pospolitosť Izraelcov odišla od Mojžiša. 21 Potom všetci, ktorých nabádalo srdce, a všetci, ktorých viedol ochotný duch, prinášali príspevok Jahvemu na prácu na Stane Stretávania, na všetku službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Muži a ženy prichádzali, všetci tí, ktorých nabádalo srdce, prinášali sponky, náušnice, prstene, náhrdelníky a všetky možné druhy zlatých predmetov, všetci, ktorí darovali zlato Jahvemu. 23 Všetci, u ktorých sa našiel fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan, kozia srsť, baranie kože zafarbené do červena a jemné kože, prinášali to. 24 Všetci, ktorí obetovali dary v striebre a bronze, prinášali príspevok Jahvemu a všetci, u ktorých sa našlo akáciové drevo na vykonanie všetkých prác, prinášali ho. 25 Všetky ženy múdreho srdca priadli vlastnými rukami a čo napriadli, prinášali: fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan. 26 Všetky ženy, ktoré k tomu podľa ich múdrosti pobádalo srdce, priadli koziu srsť. 27 Náčelníci prinášali karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu, 28 voňavé látky a olej na svietenie, olej na pomazanie a na voňavé kadidlo. 29 Všetci Izraelci, muži a ženy, ktorých srdce nabádalo prispieť na spoločnú prácu, ktorú Jahve skrze Mojžiša rozkázal vykonať, prinášali obetný dar Jahvemu.

Stavitelia svätyne

30 Mojžiš povedal Izraelcom: "Hľaďte, Jahve menovite určil Becaleela, syna Uriho, Hurovho syna z Júdovho kmeňa.
31 Naplnil ho Božím duchom, múdrosťou, rozumom a znalosťou všetkých druhov prác, 32 aby navrhoval plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze, 33 aby opracovával kamene na osadzovanie, aby opracovával drevo a aby vykonával všetky umelecké práce. 34 Dal mu do srdca aj dar vyučovať, jemu aj Oholiabovi, Achisamachovmu synovi z kmeňa Dan. 35 Naplnil ich múdrosťou srdca robiť všetky druhy prác, všetky práce kovotepca, výšivkára, zošívača fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného ľanu a práce tkáča, schopnosťou vykonať všetky druhy prác a navrhovať plány.