Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Zákon sobotného odpočinku

1 Mojžiš zhromaždil celú pospolitosť Izraelcov a povedal im: "Hľa, Jahve prikazuje robiť toto:
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň vám bude svätým dňom, dňom úplného odpočinku, zasväteným Jahvemu. Ktokoľvek bude v tento deň robiť akúkoľvek prácu, bude vydaný na smrť. 3 Nezapaľujte oheň v sobotný deň v žiadnom zo svojich príbytkov."

Zbierka materiálu

4 Mojžiš povedal celej pospolitosti Izraelcov: "Hľa, toto prikázal Jahve:
5 Vyberte zo svojho majetku príspevok Jahvemu. Nech všetci, ktorých k tomu nabáda srdce, prinesú Jahvemu príspevok: zlato, striebro a bronz; 6 fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 7 baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo; 8 olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a voňavé kadidlo; 9 karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu. 10 Nech tí spomedzi vás, ktorí sú múdreho srdca, prídu urobiť všetko, čo prikázal Jahve: 11 Príbytok, jeho stan a jeho pokrývku, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a podstavce; 12 archu a jej žrde, zľutovnicu a zastierajúcu oponu; 13 stôl, jeho žrde i všetko jeho príslušenstvo aj obetné chleby; 14 svietnik na osvetľovanie a jeho príslušenstvo, jeho lampy, ako aj olej na svietenie; 15 oltár vôní a jeho žrde, olej na pomazanie, voňavé kadidlo i záves na vchod, na vchod do Príbytku; 16 oltár celopalov a jeho bronzový rošt i jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec; 17 záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na vchod do nádvoria; 18 kolíky Príbytku a kolíky nádvoria s ich povrazmi; 19 bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni – posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu." 20 Nato celá pospolitosť Izraelcov odišla od Mojžiša. 21 Potom všetci, ktorých nabádalo srdce, a všetci, ktorých viedol ochotný duch, prinášali príspevok Jahvemu na prácu na Stane Stretávania, na všetku službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Muži a ženy prichádzali, všetci tí, ktorých nabádalo srdce, prinášali sponky, náušnice, prstene, náhrdelníky a všetky možné druhy zlatých predmetov, všetci, ktorí darovali zlato Jahvemu. 23 Všetci, u ktorých sa našiel fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan, kozia srsť, baranie kože zafarbené do červena a jemné kože, prinášali to. 24 Všetci, ktorí obetovali dary v striebre a bronze, prinášali príspevok Jahvemu a všetci, u ktorých sa našlo akáciové drevo na vykonanie všetkých prác, prinášali ho. 25 Všetky ženy múdreho srdca priadli vlastnými rukami a čo napriadli, prinášali: fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan. 26 Všetky ženy, ktoré k tomu podľa ich múdrosti pobádalo srdce, priadli koziu srsť. 27 Náčelníci prinášali karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu, 28 voňavé látky a olej na svietenie, olej na pomazanie a na voňavé kadidlo. 29 Všetci Izraelci, muži a ženy, ktorých srdce nabádalo prispieť na spoločnú prácu, ktorú Jahve skrze Mojžiša rozkázal vykonať, prinášali obetný dar Jahvemu.

Stavitelia svätyne

30 Mojžiš povedal Izraelcom: "Hľaďte, Jahve menovite určil Becaleela, syna Uriho, Hurovho syna z Júdovho kmeňa.
31 Naplnil ho Božím duchom, múdrosťou, rozumom a znalosťou všetkých druhov prác, 32 aby navrhoval plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze, 33 aby opracovával kamene na osadzovanie, aby opracovával drevo a aby vykonával všetky umelecké práce. 34 Dal mu do srdca aj dar vyučovať, jemu aj Oholiabovi, Achisamachovmu synovi z kmeňa Dan. 35 Naplnil ich múdrosťou srdca robiť všetky druhy prác, všetky práce kovotepca, výšivkára, zošívača fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného ľanu a práce tkáča, schopnosťou vykonať všetky druhy prác a navrhovať plány.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk