Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Zákon sobotného odpočinku

1 Mojžiš zhromaždil celú pospolitosť Izraelcov a povedal im: "Hľa, Jahve prikazuje robiť toto:
2 Šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň vám bude svätým dňom, dňom úplného odpočinku, zasväteným Jahvemu. Ktokoľvek bude v tento deň robiť akúkoľvek prácu, bude vydaný na smrť. 3 Nezapaľujte oheň v sobotný deň v žiadnom zo svojich príbytkov."

Zbierka materiálu

4 Mojžiš povedal celej pospolitosti Izraelcov: "Hľa, toto prikázal Jahve:
5 Vyberte zo svojho majetku príspevok Jahvemu. Nech všetci, ktorých k tomu nabáda srdce, prinesú Jahvemu príspevok: zlato, striebro a bronz; 6 fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť; 7 baranie kože zafarbené do červena, jemné kože a akáciové drevo; 8 olej do lampy, voňavé látky do oleja na pomazanie a voňavé kadidlo; 9 karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu. 10 Nech tí spomedzi vás, ktorí sú múdreho srdca, prídu urobiť všetko, čo prikázal Jahve: 11 Príbytok, jeho stan a jeho pokrývku, jeho spony, jeho dosky, jeho priečne žrde, jeho stĺpy a podstavce; 12 archu a jej žrde, zľutovnicu a zastierajúcu oponu; 13 stôl, jeho žrde i všetko jeho príslušenstvo aj obetné chleby; 14 svietnik na osvetľovanie a jeho príslušenstvo, jeho lampy, ako aj olej na svietenie; 15 oltár vôní a jeho žrde, olej na pomazanie, voňavé kadidlo i záves na vchod, na vchod do Príbytku; 16 oltár celopalov a jeho bronzový rošt i jeho žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec; 17 záclony nádvoria, jeho stĺpy, jeho podstavce a záves na vchod do nádvoria; 18 kolíky Príbytku a kolíky nádvoria s ich povrazmi; 19 bohoslužobné rúcha na službu vo svätyni – posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu." 20 Nato celá pospolitosť Izraelcov odišla od Mojžiša. 21 Potom všetci, ktorých nabádalo srdce, a všetci, ktorých viedol ochotný duch, prinášali príspevok Jahvemu na prácu na Stane Stretávania, na všetku službu v ňom a na posvätné rúcha. 22 Muži a ženy prichádzali, všetci tí, ktorých nabádalo srdce, prinášali sponky, náušnice, prstene, náhrdelníky a všetky možné druhy zlatých predmetov, všetci, ktorí darovali zlato Jahvemu. 23 Všetci, u ktorých sa našiel fialový a šarlátový purpur, karmazín, jemný ľan, kozia srsť, baranie kože zafarbené do červena a jemné kože, prinášali to. 24 Všetci, ktorí obetovali dary v striebre a bronze, prinášali príspevok Jahvemu a všetci, u ktorých sa našlo akáciové drevo na vykonanie všetkých prác, prinášali ho. 25 Všetky ženy múdreho srdca priadli vlastnými rukami a čo napriadli, prinášali: fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan. 26 Všetky ženy, ktoré k tomu podľa ich múdrosti pobádalo srdce, priadli koziu srsť. 27 Náčelníci prinášali karneolové kamene a drahokamy na vykladanie efódu a pektorálu, 28 voňavé látky a olej na svietenie, olej na pomazanie a na voňavé kadidlo. 29 Všetci Izraelci, muži a ženy, ktorých srdce nabádalo prispieť na spoločnú prácu, ktorú Jahve skrze Mojžiša rozkázal vykonať, prinášali obetný dar Jahvemu.

Stavitelia svätyne

30 Mojžiš povedal Izraelcom: "Hľaďte, Jahve menovite určil Becaleela, syna Uriho, Hurovho syna z Júdovho kmeňa.
31 Naplnil ho Božím duchom, múdrosťou, rozumom a znalosťou všetkých druhov prác, 32 aby navrhoval plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze, 33 aby opracovával kamene na osadzovanie, aby opracovával drevo a aby vykonával všetky umelecké práce. 34 Dal mu do srdca aj dar vyučovať, jemu aj Oholiabovi, Achisamachovmu synovi z kmeňa Dan. 35 Naplnil ich múdrosťou srdca robiť všetky druhy prác, všetky práce kovotepca, výšivkára, zošívača fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného ľanu a práce tkáča, schopnosťou vykonať všetky druhy prác a navrhovať plány.