Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Obnovenie Zmluvy. Tabule Zákona

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné tým prvým, vystúp ku mne na vrch a ja napíšem na tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.
2 Ráno buď pripravený, hneď zrána vystúp na vrch Sinaj a čakaj ma tam na temene vrchu. 3 Nech nikto nevystupuje s tebou, ba nikto nech sa na celom vrchu ani neukáže. Ba ani dobytok, malý a veľký, nech sa nepasie pred týmto vrchom." 4 On teda vytesal dve kamenné tabule podobné tým prvým. Mojžiš včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Jahve, a vzal si do ruky obe kamenné tabule. 5 Jahve zostúpil v oblaku a zostal tam s ním.

Božie zjavenie

Vzýval meno Jahveho.
6 Jahve prešiel popred neho a volal: "Jahve, Jahve, láskavý a milosrdný Boh, zhovievavý, plný milosti a pravdy; 7 ktorý preukazuje svoju milosť tisícom, odpúšťa vinu, priestupok a hriech, ale nič nenecháva bez trestu a viny otcov trestá na deťoch a na vnukoch až do tretieho a štvrtého pokolenia." 8 Mojžiš hneď padol na kolená na zem a klaňal sa, 9 potom povedal: "Ak som, Pane, naozaj našiel milosť v tvojich očiach, nech môj Pán kráča, prosím, uprostred nás, aj keď je to ľud tvrdej šije, odpusť nám naše viny a naše hriechy a urob nás svojím dedičstvom."

Zmluva

10 On povedal: "Pozri, ja uzatváram zmluvu: pred celým tvojím ľudom urobím také divy, aké sa nestali v žiadnej krajine, v žiadnom národe. Ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí dielo Jahveho, lebo je úctyhodné, čo urobím s tebou.
11 Zachovaj teda, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem pred tebou Amorejcov, Kanaáncov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 12 Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstúpiš, aby sa ti nestali uprostred teba pascou. 13 Zbúrate ich oltáre, roztrieskate ich stély a povytínate ich posvätné stĺpy. 14 Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Jahve má meno Žiarlivý: je to žiarlivý Boh. 15 Neuzatváraj zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvali by ťa a ty by si jedol z ich obety, 16 bral by si ich dcéry pre svojich synov, ich dcéry by smilnili so svojimi bohmi a zviedli by tvojich synov do smilstva s ich bohmi. 17 Neurobíš si boha z liateho kovu. 18 Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase mesiaca abib, lebo v mesiaci abib si vyšiel z Egypta. 19 Všetko, čo otvára materské lono, je moje: každý samec, všetko prvorodené z tvojho malého a veľkého dobytka. 20 Prvorodené osliatka vykúpiš jedným kusom malého dobytka a ak ich nevykúpiš, zlomíš im väzy. Všetkých prvorodených zo svojich synov vykúpiš a nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 21 Po šesť dní budeš pracovať, ale siedmeho dňa budeš odpočívať, keby to bolo aj v čase orby a žatvy, budeš odpočívať. 22 Budeš svätiť sviatok Týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na konci roka. 23 Trikrát do roka sa všetci tvoji mužského rodu dostavia pred Pána Jahveho, Boha Izraela. 24 Ja vyženiem národy pred tebou a rozšírim tvoje hranice a nikto nezatúži po tvojej zemi, keď budeš vystupovať tri razy do roka, aby si sa ukázal pred Jahvem, svojím Bohom. 25 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a obetu zo sviatku Paschy neodložíš do nasledujúceho rána. 26 Najlepšie z prvotín plodov svojej zeme prinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, a nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky." 27 Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš tieto slová, lebo na základe týchto slov som uzavrel svoju zmluvu s tebou a s Izraelom." 28 Mojžiš tam zostal s Jahvem štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol ani nepil a napísal na tabule slová zmluvy, Desať slov.

Mojžiš znovu zostupuje z vrchu

29 Keď Mojžiš znovu zostupoval z vrchu Sinaj, mal Mojžiš pri zostupe z vrchu dve tabule Svedectva v ruke a Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, pretože On sa s ním rozprával.
30 Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pleť jeho tváre žiarila a oni mali strach priblížiť sa k nemu. 31 Mojžiš ich zavolal; Áron a všetci náčelníci pospolitosti prišli teda k nemu a Mojžiš k nim prehovoril. 32 Potom sa k nemu priblížili všetci Izraelci a on im nariadil všetko, o čom Jahve s ním hovoril na vrchu Sinaj. 33 Keď Mojžiš s nimi dohovoril, dal si na tvár závoj. 34 A keď Mojžiš vchádzal pred Jahveho, aby s ním hovoril, odkladal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel, hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané, 35 a Izraelci videli žiariť pleť Mojžišovej tváre. Potom si Mojžiš zasa dal na tvár závoj, kým znovu nevošiel, aby hovoril s Ním.