Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Obnovenie Zmluvy. Tabule Zákona

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné tým prvým, vystúp ku mne na vrch a ja napíšem na tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil.
2 Ráno buď pripravený, hneď zrána vystúp na vrch Sinaj a čakaj ma tam na temene vrchu. 3 Nech nikto nevystupuje s tebou, ba nikto nech sa na celom vrchu ani neukáže. Ba ani dobytok, malý a veľký, nech sa nepasie pred týmto vrchom." 4 On teda vytesal dve kamenné tabule podobné tým prvým. Mojžiš včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Jahve, a vzal si do ruky obe kamenné tabule. 5 Jahve zostúpil v oblaku a zostal tam s ním.

Božie zjavenie

Vzýval meno Jahveho.
6 Jahve prešiel popred neho a volal: "Jahve, Jahve, láskavý a milosrdný Boh, zhovievavý, plný milosti a pravdy; 7 ktorý preukazuje svoju milosť tisícom, odpúšťa vinu, priestupok a hriech, ale nič nenecháva bez trestu a viny otcov trestá na deťoch a na vnukoch až do tretieho a štvrtého pokolenia." 8 Mojžiš hneď padol na kolená na zem a klaňal sa, 9 potom povedal: "Ak som, Pane, naozaj našiel milosť v tvojich očiach, nech môj Pán kráča, prosím, uprostred nás, aj keď je to ľud tvrdej šije, odpusť nám naše viny a naše hriechy a urob nás svojím dedičstvom."

Zmluva

10 On povedal: "Pozri, ja uzatváram zmluvu: pred celým tvojím ľudom urobím také divy, aké sa nestali v žiadnej krajine, v žiadnom národe. Ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí dielo Jahveho, lebo je úctyhodné, čo urobím s tebou.
11 Zachovaj teda, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem pred tebou Amorejcov, Kanaáncov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 12 Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstúpiš, aby sa ti nestali uprostred teba pascou. 13 Zbúrate ich oltáre, roztrieskate ich stély a povytínate ich posvätné stĺpy. 14 Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Jahve má meno Žiarlivý: je to žiarlivý Boh. 15 Neuzatváraj zmluvu s obyvateľmi tej krajiny, lebo keď budú smilniť so svojimi bohmi a prinášať im obety, pozvali by ťa a ty by si jedol z ich obety, 16 bral by si ich dcéry pre svojich synov, ich dcéry by smilnili so svojimi bohmi a zviedli by tvojich synov do smilstva s ich bohmi. 17 Neurobíš si boha z liateho kovu. 18 Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase mesiaca abib, lebo v mesiaci abib si vyšiel z Egypta. 19 Všetko, čo otvára materské lono, je moje: každý samec, všetko prvorodené z tvojho malého a veľkého dobytka. 20 Prvorodené osliatka vykúpiš jedným kusom malého dobytka a ak ich nevykúpiš, zlomíš im väzy. Všetkých prvorodených zo svojich synov vykúpiš a nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 21 Po šesť dní budeš pracovať, ale siedmeho dňa budeš odpočívať, keby to bolo aj v čase orby a žatvy, budeš odpočívať. 22 Budeš svätiť sviatok Týždňov, prvotiny pšeničnej žatvy a sviatok oberačky na konci roka. 23 Trikrát do roka sa všetci tvoji mužského rodu dostavia pred Pána Jahveho, Boha Izraela. 24 Ja vyženiem národy pred tebou a rozšírim tvoje hranice a nikto nezatúži po tvojej zemi, keď budeš vystupovať tri razy do roka, aby si sa ukázal pred Jahvem, svojím Bohom. 25 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a obetu zo sviatku Paschy neodložíš do nasledujúceho rána. 26 Najlepšie z prvotín plodov svojej zeme prinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, a nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky." 27 Jahve povedal Mojžišovi: "Napíš tieto slová, lebo na základe týchto slov som uzavrel svoju zmluvu s tebou a s Izraelom." 28 Mojžiš tam zostal s Jahvem štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol ani nepil a napísal na tabule slová zmluvy, Desať slov.

Mojžiš znovu zostupuje z vrchu

29 Keď Mojžiš znovu zostupoval z vrchu Sinaj, mal Mojžiš pri zostupe z vrchu dve tabule Svedectva v ruke a Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, pretože On sa s ním rozprával.
30 Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pleť jeho tváre žiarila a oni mali strach priblížiť sa k nemu. 31 Mojžiš ich zavolal; Áron a všetci náčelníci pospolitosti prišli teda k nemu a Mojžiš k nim prehovoril. 32 Potom sa k nemu priblížili všetci Izraelci a on im nariadil všetko, o čom Jahve s ním hovoril na vrchu Sinaj. 33 Keď Mojžiš s nimi dohovoril, dal si na tvár závoj. 34 A keď Mojžiš vchádzal pred Jahveho, aby s ním hovoril, odkladal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel, hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané, 35 a Izraelci videli žiariť pleť Mojžišovej tváre. Potom si Mojžiš zasa dal na tvár závoj, kým znovu nevošiel, aby hovoril s Ním.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk