33. kapitola

Príkaz na odchod

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny do zeme, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ju dám ich potomstvu.
2 Pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kanaáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 3 Odíď do zeme oplývajúcej mliekom a medom, ale ja nepôjdem uprostred teba, aby som ťa cestou nezničil, lebo si tvrdošijný ľud." 4 Keď ľud počul toto prísne slovo, zosmutnel a nikto si už viac nevzal na seba svoje šperky. 5 Vtedy Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Izraelcom: Vy ste tvrdošijný ľud, keby som išiel uprostred teba čo len chvíľu, zahubil by som ťa. A teraz odlož svoje šperky, aby som vedel, ako s tebou zaobchádzať." 6 Izraelci sa teda zbavili svojich šperkov od vrchu Choreb.

Stan

7 Mojžiš vzal Stan a rozložil si ho mimo tábora, ďaleko od tábora. Nazval ho Stanom Stretávania a ktokoľvek sa chcel poradiť s Jahvem, vychádzal k Stanu Stretávania, ktorý bol mimo tábora.
8 Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k Stanu, všetok ľud sa zdvihol, každý sa postavil do vchodu svojho stanu a sledoval Mojžiša pohľadom, až kým nevošiel do Stanu. 9 Zakaždým, keď Mojžiš vošiel do Stanu, zostupoval oblačný stĺp, zastal pri vchode do Stanu a On hovoril s Mojžišom. 10 Všetok ľud videl oblačný stĺp, ktorý stál pri vchode do Stanu, a všetok ľud vstával a každý sa klaňal pri vchode do svojho stanu. 11 Jahve hovoril s Mojžišom z tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom, on sa potom vracal do tábora, ale jeho služobník Jozue, Nunov syn, mladý muž, neopúšťal vnútro Stanu.

Mojžišova modlitba

12 Mojžiš povedal Jahvemu: "Hľa, ty mi hovoríš: ‚Vyveď tento ľud‘ – a mne nedávaš vedieť, koho pošleš so mnou. Veď si predsa povedal: ‚Ja ťa poznám podľa mena a našiel si milosť v mojich očiach.‘
13 Ak som teda našiel milosť v tvojich očiach, daj mi láskavo poznať svoje cesty, aby som ťa poznal a aby som našiel milosť v tvojich očiach. Uváž tiež, že tento národ je tvojím ľudom." 14 Jahve povedal: "Ja sám pôjdem s tebou a darujem ti odpočinok." 15 A on povedal: "Ak ty sám osobne nepôjdeš, nevyvádzaj nás odtiaľto; 16 podľa čoho teda pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud? Či nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tak budeme odlíšení, ja a tvoj ľud, od všetkých národov, ktoré sú na tvári zeme." 17 Jahve povedal Mojžišovi: "Toto, čo si povedal, urobím, lebo si našiel milosť v mojich očiach a poznám ťa po mene."

Mojžiš na vrchu

18 On mu povedal: "Preukáž mi milosť vidieť svoju slávu."
19 A On povedal: "Predvediem pred tebou celú svoju krásu a vyslovím pred tebou meno Jahve. Milosť dám tomu, komu dám milosť, a zľutujem sa nad tým, nad kým sa zľutujem. 20 Ale," povedal, "moju tvár nemôžeš vidieť, lebo človek ma nemôže vidieť a žiť." 21 Jahve povedal ďalej: "Tu je vedľa mňa miesto; postavíš sa na skalu. 22 Keď bude prechádzať moja sláva, vložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou rukou, kým neprejdem. 23 Potom odtiahnem svoju ruku a ty uvidíš môj chrbát; ale moju tvár vidieť nemožno."