Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Príkaz na odchod

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny do zeme, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ju dám ich potomstvu.
2 Pošlem pred tebou anjela a vyženiem Kanaáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov. 3 Odíď do zeme oplývajúcej mliekom a medom, ale ja nepôjdem uprostred teba, aby som ťa cestou nezničil, lebo si tvrdošijný ľud." 4 Keď ľud počul toto prísne slovo, zosmutnel a nikto si už viac nevzal na seba svoje šperky. 5 Vtedy Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Izraelcom: Vy ste tvrdošijný ľud, keby som išiel uprostred teba čo len chvíľu, zahubil by som ťa. A teraz odlož svoje šperky, aby som vedel, ako s tebou zaobchádzať." 6 Izraelci sa teda zbavili svojich šperkov od vrchu Choreb.

Stan

7 Mojžiš vzal Stan a rozložil si ho mimo tábora, ďaleko od tábora. Nazval ho Stanom Stretávania a ktokoľvek sa chcel poradiť s Jahvem, vychádzal k Stanu Stretávania, ktorý bol mimo tábora.
8 Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k Stanu, všetok ľud sa zdvihol, každý sa postavil do vchodu svojho stanu a sledoval Mojžiša pohľadom, až kým nevošiel do Stanu. 9 Zakaždým, keď Mojžiš vošiel do Stanu, zostupoval oblačný stĺp, zastal pri vchode do Stanu a On hovoril s Mojžišom. 10 Všetok ľud videl oblačný stĺp, ktorý stál pri vchode do Stanu, a všetok ľud vstával a každý sa klaňal pri vchode do svojho stanu. 11 Jahve hovoril s Mojžišom z tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom, on sa potom vracal do tábora, ale jeho služobník Jozue, Nunov syn, mladý muž, neopúšťal vnútro Stanu.

Mojžišova modlitba

12 Mojžiš povedal Jahvemu: "Hľa, ty mi hovoríš: ‚Vyveď tento ľud‘ – a mne nedávaš vedieť, koho pošleš so mnou. Veď si predsa povedal: ‚Ja ťa poznám podľa mena a našiel si milosť v mojich očiach.‘
13 Ak som teda našiel milosť v tvojich očiach, daj mi láskavo poznať svoje cesty, aby som ťa poznal a aby som našiel milosť v tvojich očiach. Uváž tiež, že tento národ je tvojím ľudom." 14 Jahve povedal: "Ja sám pôjdem s tebou a darujem ti odpočinok." 15 A on povedal: "Ak ty sám osobne nepôjdeš, nevyvádzaj nás odtiaľto; 16 podľa čoho teda pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud? Či nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tak budeme odlíšení, ja a tvoj ľud, od všetkých národov, ktoré sú na tvári zeme." 17 Jahve povedal Mojžišovi: "Toto, čo si povedal, urobím, lebo si našiel milosť v mojich očiach a poznám ťa po mene."

Mojžiš na vrchu

18 On mu povedal: "Preukáž mi milosť vidieť svoju slávu."
19 A On povedal: "Predvediem pred tebou celú svoju krásu a vyslovím pred tebou meno Jahve. Milosť dám tomu, komu dám milosť, a zľutujem sa nad tým, nad kým sa zľutujem. 20 Ale," povedal, "moju tvár nemôžeš vidieť, lebo človek ma nemôže vidieť a žiť." 21 Jahve povedal ďalej: "Tu je vedľa mňa miesto; postavíš sa na skalu. 22 Keď bude prechádzať moja sláva, vložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou rukou, kým neprejdem. 23 Potom odtiahnem svoju ruku a ty uvidíš môj chrbát; ale moju tvár vidieť nemožno."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk