Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Zlaté teľa

1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud okolo Árona a povedal mu: "Nože, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny."
2 Áron im odpovedal: "Posnímajte zlaté náušnice, ktoré majú v ušiach vaše ženy, vaši synovia a vaše dcéry, a doneste mi ich." 3 Všetok ľud si sňal z uší zlaté náušnice a doniesli ich Áronovi. 4 On prijal zlato z ich rúk, roztavil ho vo forme a urobil sochu teľaťa; vtedy povedali: "Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 5 Keď to Áron videl, postavil oltár pred sochou teľaťa a vyhlásil: "Zajtra bude sviatok Jahveho." 6 Na druhý deň včasráno vstali, obetovali celopaly a prinášali obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa.

Jahve varuje Mojžiša

7 Jahve vtedy povedal Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny, sa zvrhol.
8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu uliate teľa a klaňali sa mu. Prinášali mu obety a hovorili: Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 9 Jahve povedal Mojžišovi: "Videl som ten ľud: je to tvrdošijný ľud. 10 Teraz ma nechaj, môj hnev vzplanie proti nim a vyhubím ich; ale z teba urobím veľký národ."

Mojžišova modlitba

11 Mojžiš sa snažil obmäkčiť Jahveho, svojho Boha, a povedal: "Jahve, prečo by mal vzplanúť tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou vyviedol z Egypta?
12 Prečo by mali Egypťania hovoriť: ‚Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich nechal zahynúť na vrchoch a zmietol z tváre zeme?‘ Zanechaj svoj prudký hnev a upusť od zla, ktoré si chcel urobiť svojmu ľudu. 13 Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si prisahal na seba samého a ktorým si povedal: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy nebeské a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu a ona bude jeho dedičstvom naveky." 14 A Jahve upustil od zla, ktorým hrozil svojmu ľudu.

Mojžiš rozbíja tabule Zákona

15 Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami Svedectva v ruke, tabuľami popísanými na oboch stranách, popísanými z jednej i z druhej strany.
16 Tabule boli Božím dielom a Božie bolo i písmo vyryté do tabúľ. 17 Jozue počul hluk a krik ľudu a povedal Mojžišovi: "V tábore je vojnový rev." 18 Ale on povedal: "To neznie spev o víťazstve, to neznie spev o porážke, čo počujem, je spev striedavý." 19 A tu, keď sa priblížil k táboru, uvidel teľa a húfy tanečníkov. Mojžiš vzplanul hnevom; odhodil tabule z ruky a rozbil ich na úpätí vrchu. 20 Vzal teľa, ktoré si urobili, hodil ho do ohňa, rozdrvil ho na drobný prach, vysypal ho do vody, ktorú dal piť Izraelcom. 21 Mojžiš povedal Áronovi: "Čo ti urobil tento ľud, že si naň uvalil taký veľký hriech?" 22 Áron odpovedal: "Nech môj Pán nehorí hnevom, ty sám vieš, že tento ľud je zlý. 23 Povedali mi: ‚Urob nám nejakého boha, ktorý by šiel pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny.‘ 24 Povedal som im: ‚Ktokoľvek má zlato, nech ho odovzdá!‘ Oni mi ho dali. Hodil som ho do ohňa a vyšlo z neho toto teľa."

Horlivosť Levitov

25 Mojžiš videl, že ľud si počína bezuzdne – lebo Áron ich vydal napospas hanbe uprostred ich protivníkov –
26 a Mojžiš si zastal v bráne tábora a povedal: "Kto je za Jahveho, ku mne!" Všetci synovia Léviho sa zhromaždili okolo neho. 27 Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Opášte si každý mečom svoje bedrá, choďte a prejdite táborom od brány k bráne a zabíjajte hoci aj svojho brata, svojho priateľa, svojho príbuzného." 28 Synovia Léviho urobili tak, ako im povedal Mojžiš, v ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov. 29 Mojžiš povedal: "Dnes ste sa uviedli do Jahveho úradu, kto za cenu svojho syna, kto za cenu svojho brata, aby vám dnes dal požehnanie."

Nová Mojžišova modlitba

30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Vy ste sa dopustili veľkého hriechu! Ja teraz vystúpim k Jahvemu. Azda budem môcť získať odpustenie vášho hriechu."
31 Mojžiš sa teda vrátil k Jahvemu a povedal: "Beda, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si boha zo zlata. 32 A predsa, keby si im láskavo odpustil ich hriech... Ak nie, vymaž ma, prosím, z knihy, ktorú si napísal!" 33 Jahve povedal Mojžišovi: "Ja zo svojej knihy vymažem toho, kto proti mne zhrešil. 34 Teraz choď, odveď ľud, kam som ti povedal. Pozri, môj anjel pôjde pred tebou, ale v deň, keď ich navštívim, potrestám ich za ich hriech." 35 A Jahve bil ľud, pretože urobil teľa, to, ktoré zhotovil Áron.