Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Zlaté teľa

1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud okolo Árona a povedal mu: "Nože, urob nám boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny."
2 Áron im odpovedal: "Posnímajte zlaté náušnice, ktoré majú v ušiach vaše ženy, vaši synovia a vaše dcéry, a doneste mi ich." 3 Všetok ľud si sňal z uší zlaté náušnice a doniesli ich Áronovi. 4 On prijal zlato z ich rúk, roztavil ho vo forme a urobil sochu teľaťa; vtedy povedali: "Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 5 Keď to Áron videl, postavil oltár pred sochou teľaťa a vyhlásil: "Zajtra bude sviatok Jahveho." 6 Na druhý deň včasráno vstali, obetovali celopaly a prinášali obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil, potom vstali a zabávali sa.

Jahve varuje Mojžiša

7 Jahve vtedy povedal Mojžišovi: "Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny, sa zvrhol.
8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu uliate teľa a klaňali sa mu. Prinášali mu obety a hovorili: Pozri, Izrael, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny." 9 Jahve povedal Mojžišovi: "Videl som ten ľud: je to tvrdošijný ľud. 10 Teraz ma nechaj, môj hnev vzplanie proti nim a vyhubím ich; ale z teba urobím veľký národ."

Mojžišova modlitba

11 Mojžiš sa snažil obmäkčiť Jahveho, svojho Boha, a povedal: "Jahve, prečo by mal vzplanúť tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou vyviedol z Egypta?
12 Prečo by mali Egypťania hovoriť: ‚Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich nechal zahynúť na vrchoch a zmietol z tváre zeme?‘ Zanechaj svoj prudký hnev a upusť od zla, ktoré si chcel urobiť svojmu ľudu. 13 Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si prisahal na seba samého a ktorým si povedal: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy nebeské a celú túto krajinu, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu a ona bude jeho dedičstvom naveky." 14 A Jahve upustil od zla, ktorým hrozil svojmu ľudu.

Mojžiš rozbíja tabule Zákona

15 Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami Svedectva v ruke, tabuľami popísanými na oboch stranách, popísanými z jednej i z druhej strany.
16 Tabule boli Božím dielom a Božie bolo i písmo vyryté do tabúľ. 17 Jozue počul hluk a krik ľudu a povedal Mojžišovi: "V tábore je vojnový rev." 18 Ale on povedal: "To neznie spev o víťazstve, to neznie spev o porážke, čo počujem, je spev striedavý." 19 A tu, keď sa priblížil k táboru, uvidel teľa a húfy tanečníkov. Mojžiš vzplanul hnevom; odhodil tabule z ruky a rozbil ich na úpätí vrchu. 20 Vzal teľa, ktoré si urobili, hodil ho do ohňa, rozdrvil ho na drobný prach, vysypal ho do vody, ktorú dal piť Izraelcom. 21 Mojžiš povedal Áronovi: "Čo ti urobil tento ľud, že si naň uvalil taký veľký hriech?" 22 Áron odpovedal: "Nech môj Pán nehorí hnevom, ty sám vieš, že tento ľud je zlý. 23 Povedali mi: ‚Urob nám nejakého boha, ktorý by šiel pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egyptskej krajiny.‘ 24 Povedal som im: ‚Ktokoľvek má zlato, nech ho odovzdá!‘ Oni mi ho dali. Hodil som ho do ohňa a vyšlo z neho toto teľa."

Horlivosť Levitov

25 Mojžiš videl, že ľud si počína bezuzdne – lebo Áron ich vydal napospas hanbe uprostred ich protivníkov –
26 a Mojžiš si zastal v bráne tábora a povedal: "Kto je za Jahveho, ku mne!" Všetci synovia Léviho sa zhromaždili okolo neho. 27 Povedal im: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Opášte si každý mečom svoje bedrá, choďte a prejdite táborom od brány k bráne a zabíjajte hoci aj svojho brata, svojho priateľa, svojho príbuzného." 28 Synovia Léviho urobili tak, ako im povedal Mojžiš, v ten deň padlo z ľudu asi tritisíc mužov. 29 Mojžiš povedal: "Dnes ste sa uviedli do Jahveho úradu, kto za cenu svojho syna, kto za cenu svojho brata, aby vám dnes dal požehnanie."

Nová Mojžišova modlitba

30 Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: "Vy ste sa dopustili veľkého hriechu! Ja teraz vystúpim k Jahvemu. Azda budem môcť získať odpustenie vášho hriechu."
31 Mojžiš sa teda vrátil k Jahvemu a povedal: "Beda, tento ľud spáchal veľký hriech. Urobil si boha zo zlata. 32 A predsa, keby si im láskavo odpustil ich hriech... Ak nie, vymaž ma, prosím, z knihy, ktorú si napísal!" 33 Jahve povedal Mojžišovi: "Ja zo svojej knihy vymažem toho, kto proti mne zhrešil. 34 Teraz choď, odveď ľud, kam som ti povedal. Pozri, môj anjel pôjde pred tebou, ale v deň, keď ich navštívim, potrestám ich za ich hriech." 35 A Jahve bil ľud, pretože urobil teľa, to, ktoré zhotovil Áron.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk